BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ Велико Търново, ул."Ниш" №1, За: Веселин Узунов, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 648843, E-mail: csmpvt@vdsbg.com

Място/места за контакт: град Велико Търново, ул."Ниш" №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://csmp-vt.com.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-vt.com/order.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50100000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на превозни средства и свързаното с тях оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Броя и вида на санитарните абномобили са канкретизирани в спикъс, неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предмет на обществената поръчката за услуга е сервизното обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марки Ситроен, Форд и Фолксваген. Поръчката включва три обособени позиции, както следва: 1.Сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марка Ситроен; 2. Сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марка Форд; 3. Сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП Велико Търново марка Фолксваген. Всеки участник има право да подаде оферта за изпълнение на една или повече обособени позиции. Участниците трябва да разполагат със специализирани сервизи за поддръжка и ремонт на съответната марка автомобили, имащи право да извършват и гаранционно обслужване на автомобилите на марката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска цена включваща вложените оригинални авточасти и часова ставка за труд; Най-дълъг срок за плащане в дни след завършване на работата и издаването на фактурата; Най-кратък срок за приемане на автомобила в сервиза и завършване на работата; Най-дълъг гаранционен срок след извършването на ремонта /в дни, пробег км/

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/04/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/04/2014