Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ Велико Търново, ул."Ниш" №1, За: Веселин Узунов, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 6448843, E-mail: csmpvt@vdsbg.com

Място/места за контакт: град Велико Търново, ул."Ниш" №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://csmp-vt.com/.

Адрес на профила на купувача: http://csmp-vt.com/order.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е доставка на медицински изделия за нуждите на ЦСМП Велико Търново, чиито вид и количества са подробно посочени в списък, неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка, за едногодишен период след влизане в сила на договора

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33140000

Описание:

Медицински консумативи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата от всеки вид медицински изделия са посочени в списък, неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

29000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦСМП Велико Търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. Медицинските изделия следва да бъдат разрешени за употреба и отговарящи на действащите стандарти, с нанесена „СЕ“ маркировка, и произведени от производител, притежаващ разрешение за производството им.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най-ниска обща цена за необходимите видове и прогнозно количество медицински изделия; Срок за доставка на изделията до склада на ЦСМП - в часове; Възможност за разсрочено плащане.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/04/2014 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/04/2014