BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Проучване и добив на нефт и газ АД, ул. Стефан Караджа № 2, За: Румен Церянов и Сашка Грънчарова, Република България 1080, гр. София, Тел.: 064 880445; 02 9461600, E-mail: s.grancharova@pdng-bg.com, Факс: 064 880449; 02 9461600

Място/места за контакт: гр. София-1505, бул.Ситняково № 23

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.ogep-bg.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.ogep-bg.com/bg/publichnipokani.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „Сертификация на система за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) в съответствие с изискванията на стандарт BS ОНSАS 18001:2007, изпълнявана в рамките на проект BG 051РO001-2.3.03-0670 Подобряване на условията на труд в Проучване и добив на нефт и газ АД, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. “Проучване и добив на нефт и газ”АД е бенефициент по схема BG 051РO001-2.3.03 „Безопасен труд” по ОП "Развитие на човешките ресурси", съгласно сключения Договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-2303-01-01008/25.06.2013 г. Проектът се съфинансира от Европейския социален фонд, като съфинансирането е в размер на 188 955.85 лева без ДДС от бюджета на проекта. „Въвеждането и сертификацията на системата за управление на здравето и безопасността при работа (ЗБР) съгласно BS OHSAS 18001:2007” е една от основните дейности, изпълнявана по проектa. Основни цели при сертифициране на Системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБР) са: Подобряване условията на труд в ПДНГ АД и оптимизиране на организацията на трудовата дейност при спазване на нормите и изискванията на международно признати стандарти и на законодателството по безопасност и здраве при работа и повишаване на производителността на работещите в дружеството; Адаптиране на управленските процеси в ПДНГ АД към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система за мониторинг и контрол на рисковете за ЗБР. „Проучване и добив на нефт и газ” АД е голямо предприятие по смисъла на Закона за малките и средните предприятия. Целевата група по изпълнение на дейността, включва всички заети лица в предприятието - около 600 лица. Дейностите по „Сертификация на системата за управление на здравето и безопасността при работа (СУЗБР) съгласно BS OHSAS 18001:2007 трябва да бъдат осъществени от Изпълнителя при спазване на Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” договори за безвъзмездна финансова помощ, Ръководството за бенефициента за изпълнение на проекти по схема BG 051PO001-2.3.03 „Безопасен труд” по ОПЕРАТИВНА ОС 2 от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Общи насоки за избягване на конфликт на интереси, както и другите приложими разпоредби по ОП РЧР. Предметът на дейността и обхватът на Системата за управление на качеството на Възложителя са: Търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и/или газови находища; добив и първична обработка на суров нефт, кондензат и природен газ, включително проектиране и изпълнение на полеви геофизични и сеизмични изследвания, сондажно геофизични изследвания и перфорация, обработка и интерпретация на геофизични и геоложки данни, инженерно- геоложки и хидрогеоложки проучвания; проектиране и прокарване на търсещи, проучвателни и експлоатационни сондажи за нефт и/или природен газ, подземни води и геотермална енергия и ремонтни дейности в същите.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79212000

Описание:

Одиторски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

I.Дейностите по сертификацията трябва да включват следното: 1. Подготовка за сертификация на система на здравето и безопасността при работа (СЗБР) съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007; 2. Извършване на одит и сертификация на СЗБР, включващ следните етапи: 2.1. Провеждане на сертификационен одит етап 1 и предаване на доклад; 2.2. Провеждане на сертификационен одит етап 2 и предаване на доклад; 2.3. Проверка на изпълнението на коригиращи действия (ако е приложимо); 3. Решение за издаване на сертификация. Издаване на сертификат за съответствие на СУЗБР с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 със срок на валидност 3 години от датата на вземане на решение за сертификация на български и английски език. Изискванията към изпълнението на предмета на поръчката са посочени подробно в Техническото задание - Приложение № 2 към настоящата покана. II. Срок за изпълнение на дейностите по процедурата: До 45 календарни дни от подписването на договора с Изпълнителя и писменото уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя за приключване на внедряването и готовността му да започне извършването на сертификационен одит. III.Финансови условия: Цената се предлага в лева, без ДДС. Начин на плащане: плащането се извършва по банков път по банкова сметка на Изпълнителя по следния начин: Еднократно плащане в размер на 100% от договорената стойност в срок от 7 работни дни след датата на окончателното приемане на изпълнението на предмета на договора, подписване на приемо - предавателен протокол между страните и издадена от страна на Изпълнителя оригинална фактура. Оферти с повече от един вариант за изпълнение на поръчката, не се допускат. Срок на валидност на офертите – 60 календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София; гр. Монтана, обл. Монтана; гр. Долни Дъбник и с. Пордим, обл. Плевен и гр. Шабла и с. Тюленово, обл. Добрич

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към участниците:1. В процедурата може да участва всяко физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на чл. 55, ал. 1, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП и на предварително обявените от възложителя условия; 2. Участникът трябва да има опит в извършването на сертификации и одити на система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент, като е необходимо да е изпълнил успешно минимум 5 (пет) договори с посочения в тази точка предмет през последните три години, преди изтичане срока за подаване на офертите; 3.Участникът трябва да притежава валидна акредитация за сертификация на системи за управление на здравето и безопасността при работа, съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент, с обхват на акредитацията, който да е съобразен с предмета на дейност на Възложителя и с обхвата на Системата за управление на качеството на Възложителя: търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и/или газови находища; добив и първична обработка на суров нефт, кондензат и природен газ, включително проектиране и изпълнение на полеви геофизични и сеизмични изследвания, сондажно геофизични изследвания и перфорация, обработка и интерпретация на геофизични и геоложки данни, инженерно- геоложки и хидрогеоложки проучвания; проектиране и прокарване на търсещи, проучвателни и експлоатационни сондажи за нефт и/или природен газ, подземни води и геотермална енергия и ремонтни дейности в същите. За доказване на това изискване участникът представя заверено копие от участника на сертификат/документ (с подпис, печат и текст „Вярно с оригинала“, вкл. с превод на бълг. език, ако е приложимо). 4. Участникът трябва да разполага с екип от ключови специалисти за изпълнението на задачите, описани в публичната покана, като посочва имената на членовете от екипа, тяхното образование и професионална квалификация, стаж и специфичен опит. Специалистите, които ще участват в изпълнението на дейностите по договора, трябва да бъдат минимум в състав и да отговарят на изискванията, както следва: а.) Водещ одитор, който следва да има: висше инженерно образование и/или еквивалент, магистърска степен в една от следните области: технически и/или химически науки и/или еквивалент; валиден сертификат за водещ одитор на система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент и на системи за управление на БЗР съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент; участие в сертифициране и одитиране на Системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент и на системи за управление на БЗР съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент, в не по-малко от пет предприятия; най-малко 10 години общ трудов/осигурителен стаж в сферата на изпълнение на законови и други изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа; б.) Одитор, който следва да има: висше образование, магистърска степен или бакалавър, независимо от професионалното направление; валиден сертификат за водещ одитор на система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент и на системи за управление на БЗР съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент; участие в сертифициране и одитиране на Системи за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент и на системи за управление на БЗР съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент, в не по-малко от три предприятия; най-малко 5 години общ трудов/осигурителен стаж в сферата на изпълнение на законови и други изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа. в.) Член от екипа (по б.а или по б.б по-горе) следва да има опит в сертифициране на Системи за управление на БЗР в поне едно предприятие от отрасъл „Добивна промишленост" по КИД. 5. За участника да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, от ЗОП и чл. 47, ал. 5 от ЗОП, да не са налице обстоятелствата по декларации - Приложение № 5 и Приложение № 6.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия - икономически най-изгодната оферта, като максимален брой точки, който може да получи една оферта, е 100 точки, получени като сума от комплексната оценка на офертата по показатели и съответните им относителни тегла, както следва: 1. Показател: "„Предложена цена", с относително тегло 40 %, с максимален брой точки в общата оценка - 40 точки; 2. Показател: "Срок на изпълнение на предмета на поръчката", с относително тегло 60 %, с максимален брой точки в общата оценка - 60 точки. В профила на купувача е публикувана подробна Методика за определяне на комплексната оценка на икономически най-изгодната оферта, включително показателите и относителната им тежест.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/04/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В профила на купувача http://www.ogep-bg.com/bg/publichnipokani.html към настоящата публична покана са приложени: - образци на: оферта – Приложение № 1 към поканата; декларации за обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП – Приложение № 3 и Приложение № 4; Декларация за липса на конфликт на интереси и свързаност – Приложение №5; Декларация за обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности - Приложение № 6; Списък на членовете на екипа на изпълнителя – Приложение № 7; Декларация за участие на подизпълнител-Приложение № 8; Декларация за съгласие на подизпълнител – Приложение № 9 и Техническо предложение – Приложение № 10; -Техническо задание-Приложение № 2; - Методиката за оценка на офертите - Приложение № 11; -Проект на договор – Приложение № 12; - Образци на бланки –Приложение № 13. - Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” договори за безвъзмездна финансова помощ - Приложение № 14; - Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - Приложение № 15. Участниците представят офертата за участие в процедурата, към която се прилагат: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата в оригинал, подписан от участника; 2. Копие от документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е ЮЛ или ЕТ, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност; 3. Заверено копие от сертификат/документ за акредитация; 4. Списък на изпълнените договори с предмет по т. 2, раздел "Изисквания за изпълнение на поръчката" - оригинал по текст на участника; 5. Заверени копия от препоръки от възложители/контрагенти за изпълнени договори от списъка по т. 4 по-горе най-малко за пет от посочените в списъка договори; 5. Оригинал/и на Декларация/и по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП – по образец Приложение № 3 и Приложение № 4; 6. Оригинал/и на Декларация/и за липса на конфликт на интереси и свързаност – по образец Приложение № 5; 7. Оригинал/и на Декларация/и за обстоятелствата по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности - Приложение №6; 8. Списък на членовете на екипа на изпълнителя - оригинал – по образец Приложение № 7, ведно с приложения и оригинали на декларации на членовете на екипа; 9. Оригинал/и на декларация/и – Приложение № 8 и Приложение № 9-в случай, че е приложима; 10. Техническо предложение – Приложение № 10; 11. Участникът може да добави по своя преценка и друга допълнителна информация за неговата професионална компетентност. Офертата се представя в оригинал, подписана от лице с представителна власт съгласно регистрацията на участника или упълномощено лице (прилага се изрично пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие). Всички копия на документи се заверяват с „Вярно с оригинала”, подпис на лице с представителна власт и печат. Като приложение № 13 към публичната покана са приложени образци на бланки по проекта, които участниците трябва да използват при подготовката на офертата си и приложенията към нея, включително документите, които се съставят и подписват от участника и за които не е посочен образец. Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът посочва наименованието си, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес, лице за контакти и предмета на поръчката, за която се представя офертата. Начин на представяне на офертите и срок: Офертите се представят в срок до 16.30 часа на 15.04.2014 г. в сградата на «Проучване и добивна нефт и газ» АД на адрес: гр.София 1505, бул. Ситняково № 23, ет. 1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/04/2014