Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Гинка Тужарова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: g_tujarova@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Избор на оператор за извършване на пощенски услуги”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64120000, 64112000

Описание:

Куриерски услуги
Пощенски услуги, свързани с писма


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Избор на оператор за извършване на пощенски услуги за: 1. Писма по сметка от и за Възложителя; 2.Куриерски пратки , за гр. Сливен и от град Сливен за други населени места. Обща стойност до 66 000,00 лева, без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, сгради на Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1.Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва:2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;3.Предложение за изпълнение изискванията на Възложителя за изпълнение на обществената поръчка – Образец № 2;3. Ценово предложение - Образец № 3;4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП;3.6.Заверено фотокопие на валиден сертификат за въведени системи за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентно), издадено за дейностите предмет на обществената поръчка.Минимални изисквания: Участникът следва да притежава валиден сертификат за въведени системи за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентно), издадено за дейностите предмет на обществената поръчка.7. Заверено фотокопие на валиден сертификат за въведени системи за управление на качеството ISO 9001:2008 (или еквивалентно), издадено за дейностите предмет на обществената поръчка, за офисът на Участника в гр. Сливен.Минимални изисквания: Офисът на Участника в гр. Сливен следва да бъде сертифициран по ISO 9001:2008 (или еквивалентно), за дейностите предмет на обществената поръчка.8. Декларация, че Участникът разполага с офис на територията на град Сливен, в която да се посочи адрес, телефон, факс, e-mail и лице за контакт – свободна форма. Минимални изисквания: Участникът следва да разполага с офис на територията на град Сливен.9.Списък съдържащ имената и длъжностите на лицата, които ще обслужват територията на град Сливен и пряко ще бъдат ангажирани с процеса по доставка на пратките – свободна форма.Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага с минимум 35 служители, които да обслужват територията на град Сливен и пряко да са ангажирани с процеса по доставка на пратките.10. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) – Образец № 6;11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 7;12. Заверено фотокопие на валидно удостоверение за админитратор на лични данни.13. Заверено фотокопие на валидно удостоверение за регистрация за извършване на неуниверсални пощенски услуги.14. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.15.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Показател - „Предложена цена” К1 - тежест в комплексната оценка 30 %. Предлаганата цена К1 ще бъде определена по следната математическа формула: К1 = К1.1 х 40% + К1.2 х 30% + К1.3 х 30% 1.1. Подпоказателят К1.1. Предлагани единични цени за писмо по сметка от и за Възложителя се изчислява по формулата: К1.1 = (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100, където: i=1 7; ЕЦi – единична цена за определена пратка, предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение; ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид пратка, измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата; i – номер на вид пратка, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 7; Рi – относителна тежест на цената за доставяне на конкретната пратка /изразена с проценти/ 1.пощенска карта - Pi относителна тежест в 100% - 3; 2.Пратка до 50 г. - Pi относителна тежест в 100% - 2; 3.Пратка от 51 г. до 100 г. - Pi относителна тежест в 100% - 70; 4.Пратка от 101 г. до 250 г. - Pi относителна тежест в 100% - 20; 5.Пратка от 251 г. до 500 г. - Pi относителна тежест в 100% - 3; 6.Пратка от 501 г. до 1000 г. - Pi относителна тежест в 100% - 1; 7.Пратка от 1001 г. до 2000 г. - Pi относителна тежест в 100% - 1 1.2.Подпоказателят К1.2 Предлагани единични цени за куриерски пратки «за град Сливен» се изчислява по формулата: К1.2 = (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100, където:i=1 14; ЕЦi – единична цена за определена куриерска пратка «за град Сливен», предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение; ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид куриерска пратка «за град Сливен», измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата; i – номер на вид пратка, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 14; Рi – относителна тежест на цената за доставяне на конкретната куриерска пратка «за град Сливен» /изразена с проценти/ 1.Куриерска пратка за гр. Сливен до 250 г - Pi относит. тежест в 100% - 86; 2.Куриерска пратка за гр. Сливен 500 г - Pi относит. тежест в 100% - 2; 3.Куриерска пратка за гр. Сливен 1,0 кг-Pi относит. тежест в 100%-1; 4.Куриерска пратка за гр. Сливен 1,5 кг- Pi относит. тежест в 100% - 1; 5.Куриерска пратка за гр. Сливен 2,0 кг - Pi относит. тежест в 100% - 1; 6.Куриерска пратка за гр. Сливен 2,5 кг- Pi относит. тежест в 100% - 1; 7.Куриерска пратка за гр. Сливен 3,0 кг - Pi относит. тежест в 100% - 1; 8.Куриерска пратка за гр. Сливен 3,5 кг- Pi относит. тежест в 100% - 1; 9.Куриерска пратка за гр. Сливен 4,0 кг - Pi относит. тежест в 100% - 1; 10.Куриерска пратка за гр. Сливен 4,5 кг - Pi относит. тежест в 100% - 1; 11.Куриерска пратка за гр. Сливен 5,0 кг - Pi относит. тежест в 100% - 1; 12.Куриерска пратка за гр. Сливен 5 -10 кг - Pi относит. тежест в 100% - 1; 13.Куриерска пратка за гр. Сливен 10 -15 кг - Pi относит. тежест в 100% - 1; 14.Куриерска пратка за гр. Сливен 15 -20 кг - Pi относит. тежест в 100% - 1; 1.3.Подпоказателят К1.3 Предлагани единични цени за куриерски пратки «от град Сливен за други населени места» се изчислява по формулата: К1.3 = (ЕЦ i min / EЦ i . Рi)*100, където: i=1 14;ЕЦi – единична цена за определена куриерска пратка «от град Сливен за други населени места», предложена от участника спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение;ЕЦi min – най-ниската предложена цена за същия вид куриерска пратка «от град Сливен за други населени места», измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата;i – номер на вид пратка, по съответното приложение където i е в границите от 1 до 14;Рi – относителна тежест на цената за доставяне на конкретната куриерска пратка «от град Сливен за други населени места» /изразена с проценти/ 1.Куриерска пратка , от град Сливен за други населени места - до 250 г- Pi относит. тежест в 100% - 70; 2.Куриерска пратка , от град Сливен за други населени места - 500 г - Pi относит. тежест в 100% -10;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т. 3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Продължение от "Показатели за оценка на офертите: 3.Куриерска пратка , от град Сливен за други населени места - 1,0 кг - Pi относит. тежест в 100% - 5; 4.Куриерска пратка , от град Сливен за други населени места - 1,5 кг - Pi относит. тежест в 100% - 5; 5.Куриерска пратка , от град Сливен за други населени места - 2,0 кг - Pi относит. тежест в 100% -1; 6.Куриерска пратка , от град Сливен за други населени места - 2,5 кг - Pi относит. тежест в 100% -1; 7.Куриерска пратка , от град Сливен за други населени места - 3,0 кг - Pi относит. тежест в 100% -1; 8.Куриерска пратка , от град Сливен за други населени места - 3,5 кг - Pi относит. тежест в 100% -1; 9.Куриерска пратка , от град Сливен за други населени места - 4,0 кг - Pi относит. тежест в 100% -1; 10.Куриерска пратка , от град Сливен за други населени места - 4,5 кг - Pi относит. тежест в 100% -1; 11.Куриерска пратка , от град Сливен за други населени места - 5,0 кг - Pi относит. тежест в 100% -1; 12.Куриерска пратка , от град Сливен за други населени места - 5 -10 кг - Pi относит. тежест в 100% -1; 13.Куриерска пратка , от град Сливен за други населени места - 10 -15 кг - Pi относит. тежест в 100% -1; 14.Куриерска пратка , от град Сливен за други населени места - 15 -20 кг - Pi относит. тежест в 100% -1; Показател – Брой посещения на ден – К2 – тежест в комплексната оценка 35 %. Показател - Срок за реакция, след уведомяване - К3 - тежест в комплексната оценка 35 %. Валидността на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http: //www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/04/2014