Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката (МОН), бул."Княз Дондуков" №2А, За: Стела Колева, Република България 1000, София, Тел.: 029217 600, E-mail: s.koleva@mon.bg

Място/места за контакт: МОН, Дирекция "Информационни и комуникационни технологии"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката: „Разработка на софтуерен модул за генериране на отчети за финансово и техническо изпълнение и създаване на интерактивен архив на проект BG051PO001/3.1-01 ИКТ в образованието по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Системата трябва да се състои от един модул с два компонента – компонент за засичане на разходите и компонент за архивиране и интерактивно търсене. Двата компонента следва да могат да работят независимо и едновременно, като ползват общи масиви от данни и ресурси на хардуера и софтуера, както и обща система за автентификация на потребителските права и роли в системата. Основните характеристики на двата компонента както и всички изисквания на Възложителят са описани подробно в Техническата спецификация (Техническо задание).

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48800000

Описание:

Информационни системи и сървъри


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Системата трябва да се състои от един модул с два компонента – компонент за засичане на разходите и компонент за архивиране и интерактивно търсене. Двата компонента следва да могат да работят независимо и едновременно, като ползват общи масиви от данни и ресурси на хардуера и софтуера, както и обща система за автентификация на потребителските права и роли в системата. В рамките на изпълнението трябва да бъде предвидено обучение на персонал – служители на МОН и/или членове на екипа за изпълнение на проект „ИКТ в образованието“. Обучението трябва да бъде предвидено в рамките на поне 1 работен ден. Трябва да бъдат демонстрирани всички процедури по инсталиране и администрация на системата, както и всички процеси по приемане и обработка на данни и извеждане на справки. Обучение трябва да бъде предвидено за двата компонента. Трябва да бъдат подготвени съответните онлайн ръководства за потребители и администратор. Всички указания и ръководства в продукта трябва да са на Български език. Възможност за работа с минимум 100 000 сканирани изображения; - възможност за съхранение на минимум 2 TB графична информация от посочения вид, без това да се отрази на скоростта и надеждността на търсенето; В режим клиент-сървър модулът трябва да поддържат едновременна работа на минимум 10 потребителя без значение от типа на правата (администратор, одитор, член на екипа за управление и т.н.)

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Срокът за изработка на готовият продукт е 40 дни от сключване на договора. Избраният изпълнител следва да осигури поддръжка на изработената система за срок от 6 месеца след предаване на готовия модул. Трябва да е възможно качването най-малко на следните типове файлове: - Документи – doc, docx, rtf, odt, pdf; - Електронни таблици – xls, xlsx; - Презентации – ppt, pptx; - Архивни файлове – rar, zip; - Изображения – jpg, gif, tif, png, bmp; - Аудио – mp3, m4p, wma, acc, wav; -Видео – mov, avi, mpeg4. Допълнителни параметри: - Всеки потребител следва програмно да разполага със собствено пространство за качване на файлове до 100 GB, като Възложителят носи отговорност за предоставените хардуерни ресурси; - Максималния размер на файловете, които може да се качват и споделят да е 2 GB.; - Трябва да се позволява да се качват няколко файла едновременно и да се споделят големи файлове и папки. ХАРДУЕР - Системата следва да функционира на сървър със следните минимални характеристики: • CPU Intel Xeon E5 series (или еквивалентно), 16 GB RAM DDR3, 2x GigabitEthernet port TOE/iSCSI offload, като ще бъде предоставено дисково пространство до 2 терабайта за ъплоуд на наличните цифрови копия на отчетни документи. Изграденият модул не трябва да е зависим от наличието на Интернет връзка (т.е. при липса на достъп следва да работи в локална мрежа), но трябва да имат възможност за проверка на актуалност на версията и експорт/импортни функции. СОФТУЕР - Поради наличието на закупени лицензи приложението и неговите модули трябва да работят под сървърна операционна система, базирана на MS Windows, като изградените компоненти следва да могат да се прехвърлят и на системи с отворен код и лесна миграция за работа с отворени формати. Всички изготвяни справки от модулите трябва да са съвместими с офис пакет Microsoft Office 2007 или по-нов, като в зависимост от типа на справките те трябва да са във формат, четим от Microsoft Word или Excel. АРХИТЕКТУРА - Архитектурата на модулите на системата трябва да е съобразена с наличната инфраструктура и техника. Основните изисквания са: • Модулът следва да е web базирано приложение; •Модулът трябва да позволява както самостоятелна работа, така и работа в режим клиент-сървър; • За определени контролни функционалности отделните компоненти трябва да имат изградена връзка помежду си; • В режим клиент-сървър модулът трябва да поддържат едновременна работа на минимум 10 потребителя без значение от типа на правата (администратор, одитор, член на екипа за управление и т.н.)ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС - Трябва да е web базиран;• Трябва да е фокусиран върху критичната информация, да избягва пренасищането на екраните, като предоставя само необходимата за конкретният процес информация; • Ако желаната справка се състои от повече от един екран, да се предоставя възможност за преход между екраните без загуба на въведената до момента информация, като се следват правилата и ограниченията на процеса; • Ако процесът се състои от повече от един екран, да се оптимизира разположението на елементите по екраните така, че да се използват минимален брой екрани; • Трябва да притежава единен вид във всичките си екрани и форми, да използва единен набор от символи (икони, бутони, цветови код и др.); • Трябва да поддържа контекстна помощ на ниво екран или процес; • Всички текстове и съобщения в системата трябва да са на български език; Да предоставя само онази функционалност, до която потребителят има достъп; •Разположението на елементите да следва естествения бизнес процес с цел да оптимизира работата на оператора/проверителя; • Трябва да предоставя бърз преход до основните за потребителя екрани; • Трябва да има възможнст за интерактивна помощ при погрешно въвеждане на очакван от системата параметър – например буква вместо цифра и др.; • Трябва да предоставя и вграден help за основните екрани, както и онлайн връзка (възможност за изпращане на мейл) с контактните лица, отговорни за експлоатацията на системата.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ЕКИП ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - Избраният кандидат следва да притежава удостоверение за регистрация като администратор на лични данни и да запази поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или други материали за срок не по-малко от три години след приключването на оперативната програма в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент на Съвета № 1083/ 2006. Той също така се задължава да обработва всички получени от него лични данни за целите на проекта в съответствие с чл. 37 от Регламент на Комисията № 1828/08.12.2006 г. и в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и останалото приложимо национално законодателство. За реализацията на проекта са необходими минимум следните специалисти от страна на изпълнителя: - Ръководител на проекта – експерт с поне 5 годишен опит в проекти за разработване на информационни системи и практически опит при управление на проекти. Ръководителят на проекта следва задължително да има опит в работа със системи, свързани с отчитане на евросредства и да е запознат със съответните нормативни изисквния – за визуализация, за надеждност и архивиране и т.н. - Консултант бази данни – експерт с поне 3 годишен опит в проекти за проектиране и разработване на софтуер, свързан с графични бази данни и практически опит в анализ на бизнес изискванията и дизайн на информационни системи. - Програмисти – минимум двама експерти с поне две години практически опит в проекти за разработване на информационни системи и задълбочени познания в предложените от изпълнителя технологии за разработване на системата. Всеки участник следва да има общ оборот на стойност най-малко 60 000 (шестдесет хиляди) лева без ДДС от дейност, сходна с предмета на поръчката за предходните три години (2011, 2012, 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Под сходен предмет се разбира разработка на информационни системи/софтуерни модули.Всеки участник трябва да има доказан опит при изпълнението на поръчки, сходни с предмета на настоящата поръчка. Да има изпълнени не по-малко от 3 договора с предмет и обем, сходни с предмета на настоящата поръчказа последните 3 г. да представи доказателства за търговска репутация и опит при изпълнението на подобни поръчки за последните 3 г., като приложи списък с договори за изпълнение на сходни поръчки през последните 3 г. и поне 3 референции за добро изпълнение. Офертата се представя в запечатан и непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и предмета на поръчката; Всички документи в офертата следва да бъдат написани на български език; Офертата и всички документи в нея се подписват от законния представител на участника или упълномощено от него лице; Участникът да приложи към офертата си: - Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговски регистър в случай, че участникът е юридическо лице регистрирано в Република България. Когато участникът е с чуждестранно лице - документ за регистрация, съобразно националното му законодателство в официален превод на български език. - Справка-декларация за оборота от сходни с предмета на поръчката дейности съгласно (Приложение № 1). - Декларация (Приложение № 2), съдържаща списък на договорите, включително стойностите, датите на сключване и изпълнение и получателите. - Заверени копия на референции/препоръки от получателите на услугите, към договорите, посочени в декларацията. Референциите/препоръките трябва да съдържат периода на изпълнение, стойностите, предмета на договора, телефон и лица за контакт. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Техническа оферта) - в свободен текст, в нея участникът представя и описание на предлаганото от него решение. Срок на валидност на офертите - 60 дни от датата на отваряне на офертата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2014