Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Ваня Стоянова-Трайкова ; Йовко Йовчев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217443; 02 9217601, E-mail: i.iovchev@mon.bg, Факс: 02 9217681

Място/места за контакт: екипът за управление на проект "Нов шанс за успех"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Отпечатване на учебни материали за ограмотяване и обучение на възрастни, необходими за реализацията на проект „Нов шанс за успех

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79800000

Описание:

Печатни и други, свързани с печата услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Отпечатване на общо 4570 учебни пакета за провеждане на курсове по проект „Нов шанс за успех”, схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.3.01-0001 „Ограмотяване на възрастни” по ОП „Развитие на човешките ресурси“, включващи: - 2280 учебни пакета за курса за ограмотяване; - 1100 учебни пакета за курса за усвояване на учебното съдържание в V клас; - 560 учебни пакета за курса за усвояване на учебното съдържание в VI клас; - 630 учебни пакета за курса за усвояване на учебното съдържание в VII клас.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

64245 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

I. Изисквания към лицата, кандидатстващи за изпълнение на поръчката: 1. Лицата, кандидатстващи за възлагане на обществената поръчка, трябва за последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) да са реализирали общ оборот от дейност, сходна с предмета/обхвата на поръчката (предпечат и/или отпечатване) в минимален размер от 100 000 (сто хиляди) лева без ДДС. За доказване съответствието с посоченото изискване в офертата трябва да се приложи справка за оборота от дейност, сходна с предмета/обхвата на поръчката (предпечатна подготовка и/или отпечатване) за последните три приключили финансови години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 2. Лицата, кандидатстващи за възлагане на обществената поръчка, трябва за последните 3 години, считано до крайния срок за получаване на офертите, да са изпълнили поне 2 договора с предмет, сходен с предмета/обхвата на поръчката (предпечатна подготовка и/или печат) и за изпълнението на тези договори да разполагат с положителни референции от възложителите. За доказване съответствието с посоченото изискване в офертата трябва да се приложи: - списък на договорите с предмет, сходен с предмета/обхвата на поръчката (предпечатна подготовка и/или печат), изпълнени през последните 3 години, който следва да съдържа информация за: датата на сключване и датата на прекратяване на договорите; стойността на договорите; данни за възложителя, с посочване на лица за контакт и координати за връзка с тях. - най-малко 2 референции (препоръки) за добро изпълнение за договори за услуги, сходни с предмета/обхвата на поръчката, посочени в списъка на договори, в които е отразена цена, положителна оценка както относно качеството на отпечатаните материали, така и относно коректността на изпълнителя по договора. 3. Лицата, кандидатстващи за възлагане на обществената поръчка, трябва да са внедрили система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна, с валиден към датата на представяне на офертата сертификат с обхват, включващ предмета на настоящата поръчка. За доказване съответствието с посоченото изискване в офертата трябва да се приложи копие от сертификата за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент. II. Изисквания към изпълнението: 1. Срок за изпълнение на поръчката. Отпечатването на материалите, описани в поле "Количество или обем" трябва да приключи до три седмици от подписване на договора за възлагане на услугата, а съхранението на отпечатаните, но недоставени по реда на т. 2 учебни материали в подходящ склад на територията на гр. София трябва да се извършва до края на изпълнение на проекта, който към момента на обявяване на публичната покана е 28.11.2014 г. 2. Място на изпълнение на поръчката Отпечатаните материали трябва да се съхраняват в осигурен от изпълнителя склад на територията на гр. София и да се доставят в сградата на МОН, на адрес гр. София, бул. „Княз Дондуков“ № 2А по заявка на възложителя, за което възложителят не дължи допълнително възнаграждение. Детайлни изисквания относно съдържанието на отпечатаните материали и вида печат се съдържа в техническото задание, обявено на профила на купувача на възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/04/2014