BG-Банско

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" № 4, За: Страхил Христов, Република България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" № 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pirin.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pirin.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Разработване на стратегия за управление и контрол на замърсяването с битови отпадъци, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71241000, 79723000

Описание:

Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ
Услуги, свързани с анализа на отпадъци


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В предмета на настоящата поръчка са включени следните фази и дейности: 1. Първа фаза: Оценка на ситуацията - целта е да се представи обобщена картина на съвременното състояние в областта на управление на отпадъците на територията на Национален парк „Пирин”, въз основа на която да се формулират целите на стратегията. Да се направи анализ на състоянието и прогноза за вида, количествата и източниците на отпадъците, образувани на територията на парка. На база на наличната информация, следва да се идентифицират количествата отпадъци по туристическите обекти в Национален парк „Пирин” – туристически маршрути и пътеки, места за еднодневен отдих, хижи и други обекти за обслужване на посетителите. Да се направи анализ на съществуващите схеми за събиране на отпадъци и основни инсталации и съоръжения за обезвреждане и оползотворяване на отпадъците. Да се направи преглед на съществуващите практики по предотвратяване образуването на отпадъците. Да се идентифицират съществуващите проблеми при управление на отпадъците. На база на направените изводи в първата фаза „Оценка на ситуацията” да се изготви SWOT анализ, като в стандартна таблица да бъдат формулирани силните и слаби страни, възможностите и заплахите, стоящи пред отговорните институции в областта на дългосрочното управление на отпадъците. 2. Втора фаза: Определяне на приоритети - да се формулират визия и цели на стратегията. При формулиране на визията и целите е необходимо да се използва единна терминология за различните равнища на целите, формулираните цели да са реалистични и постижими, обосновани и обяснени, количествено изразени. 3. Трета фаза: Изработване на стратегия - трябва да се включат мерки, които да гарантират, че стратегията е подходяща за специфичните обстоятелства в Национален парк „Пирин”, че ще бъде добре приета и ще води до поемането на ангажименти. В тази връзка е необходимо: Да се определят заинтересованите страни, които ще участват в постигане целите на стратегията на всички административни нива. Да се изготви схема за провеждането на консултации със съответните заинтересовани страни. Да се анализират възможностите за интеграция на различни нива на управление – ЕС, национално, регионално и местно. Да се даде отговор на въпроса, как политиките на различни нива на управление на отпадъците биха могли взаимно да се допълват, като се вземат под внимание компетенциите за създаването на политики на различни ангажирани структури. Да се анализират възможностите за съгласуваност на вече влезлите в сила политики, свързани с предотвратяването и управлението на отпадъците и политиките в процеса на планиране, както и какви компромисни решения да бъдат взети в този контекст. 4. Четвърта фаза: План за действие - планът за действие е основна част от изработването на стратегията и от практическа гледна точка – най-важната част на плановия документ. Структурата на Плана за действие трябва да е съобразена с целите и приоритетите на стратегията. Планът трябва да обобщи различните законодателни, институционални, икономически и технически мерки и прилагане на интегриран подход за управление на отпадъците. Планът трябва да определи и отговорностите на различните институции и организации в областта на управление на отпадъците, свързани с реализацията на предвидените мерки и дейности, очакваните разходи и вероятните източници за тяхното финансиране. Той трябва да съдържа: Избор на конкретни мерки, График за изпълнение; 5. Пета фаза: Мониторинг на развитието - мониторингът осигурява обратна връзка за успеха/неуспеха и нуждата от промяна в стратегията. За целта трябва да бъдат разработени: индикатори за мониторинг и оценка на изпълнение на мерките за предотвратяване образуването на отпадъци; периодичност на мониторинга и оценката; отговорности по осъществяването на мониторинга и оценката и компетенции за вземане на решения за промяна/актуализация на мерките.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Национален парк “Пирин”.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Място на изпълнение на поръчката – Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Национален парк “Пирин”. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност. 2. Срок за изпълнение на поръчката – Крайният срок за изпълнение на поръчката е до 31.08.2014 г., считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката между Изпълнителя и Възложителя. 3. Офертата трябва да е изготвена съгласно образец № 1 към указанията за участие и да включва следните елементи: 3.1. данни за лицето, което прави предложението: - за юридическите лица - наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК и др.; - за физическите лица – име, адрес, ЕГН и др.; - за обединенията - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3.2. предложение за изпълнение на изискванията към поръчката – следва да включва подробно описание, съобразно изискванията на възложителя; 3.3. ценово предложение за изпълнение на поръчката – стойността на ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърля 20 000 лв. без включен ДДС. Следва да бъдат посочени единични цени и крайна цена в лева без ДДС, която включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, съгласно „Техническата спецификация” от Указанията за участие. В случай, че участник представи оферта с по-висок обща стойност от посочената в техническата спецификация, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата. 3.4. срок на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за предаване на офертите; 3.5. участникът представя документи удостоверяващи изискванията на Възложителя (посочени в Указанията за участие - „Техническа Спецификация”); Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от лицето (в случай, че участниците притежават печат), което представлява участника. В случай, че офертата е подписана от пълномощник следва да бъде приложено и пълномощно. При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката за която участва, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Всички документи, които са копия следва да бъдат заверени с надпис "вярно с оригинала", подпис и печат на лицето, което представлява участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите в настоящата поръчка е икономически най-изгодна оферта, при следните показатели: - Качество на техническото предложение – К (относителна тежест 60%, максимална стойност – 60 т.) - Цена – Ц (относителна тежест 40 %, максимална стойност – 40 т.) При оценяване на качеството на техническото предложение за изпълнение на поръчката се преценява обхвата на предложената концепция за изпълнение на услугата, методите за постигане на заложените резултати.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.pirin.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2014