Версия за печат

BG-Банско

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" № 4, За: Страхил Христов, Република България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" № 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pirin.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pirin.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработване на рамков план за обучение по експертни групи и управление на кариерата на персонала на ДНП „Пирин”, за периода 2012-2017 г., по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71241000, 79411000, 79414000

Описание:

Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ
Консултантски услуги по общо управление
Консултантски услуги по управление на човешки ресурси


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В предмета на настоящата поръчка са включени следните дейности: 1. Разработване на първоначален доклад за методологията на обучението /цели, съдържание, организация на обучението, оценка на очакваните резултати/ за съгласуване с ДНП „Пирин“. 2. Подробно разписан рамков план-програма по модулите на обучението за провеждане на обучителните курсове – описание на съдържателни модули, хорариум, обучители за съгласуване с ДНП „Пирин“. 3. Подготовка на насоки за изготвяне на обучителни материали, които да бъдат раздавани на всеки участник в обучението. 4. Подготовка на анкетен лист за попълване от участниците в обученията; 5. Подготовка на списък с експертите, които са необходими за осъществяване на обучителните дейности и минималните изисквания към тях (образование, квалификации и професионален опит).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В сградата на ДНП „Пирин” в гр.Банско.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Място на изпълнение на поръчката – В сградата на ДНП „Пирин” в гр.Банско. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност. 2. Срок за изпълнение на поръчката – Крайният срок за изпълнение на поръчката е до 31.08.2014 г., считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката между Изпълнителя и Възложителя. 3. Офертата трябва да е изготвена съгласно образец № 1 към указанията за участие и да включва следните елементи: 3.1. данни за лицето, което прави предложението: - за юридическите лица - наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК и др.; - за физическите лица – име, адрес, ЕГН и др.; - за обединенията - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3.2. предложение за изпълнение на изискванията към поръчката – следва да включва подробно описание, съобразно изискванията на възложителя; 3.3. ценово предложение за изпълнение на поръчката – стойността на ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърля 20 000 лв. без включен ДДС. Следва да бъдат посочени единични цени и крайна цена в лева без ДДС, която включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, съгласно „Техническата спецификация” от Указанията за участие. В случай, че участник представи оферта с по-висок обща стойност от посочената в техническата спецификация, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата. 3.4. срок на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за предаване на офертите; 3.5. участникът представя документи удостоверяващи изискванията на Възложителя (посочени в Указанията за участие - „Техническа Спецификация”); Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от лицето (в случай, че участниците притежават печат), което представлява участника. В случай, че офертата е подписана от пълномощник следва да бъде приложено и пълномощно. При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката за която участва, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Всички документи, които са копия следва да бъдат заверени с надпис "вярно с оригинала", подпис и печат на лицето, което представлява участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите в настоящата поръчка е икономически най-изгодна оферта, при следните показатели: - Качество на техническото предложение – К (относителна тежест 60%, максимална стойност – 60 т.) - Цена – Ц (относителна тежест 40 %, максимална стойност – 40 т.) При оценяване на качеството на техническото предложение за изпълнение на поръчката се преценява обхвата на предложената концепция за изпълнение на услугата, методите за постигане на заложените резултати.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.pirin.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2014