Версия за печат

BG-Банско

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Дирекция "Национален парк Пирин", ул. "България" № 4, За: Страхил Христов, Република България 2770, Банско, Тел.: 0749 88203, E-mail: pirin_noe@abv.bg, Факс: 0749 88202

Място/места за контакт: гр. Банско, ул. "България" № 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.pirin.bg.

Адрес на профила на купувача: www.pirin.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработване на програма за локален мониторинг на качеството на повърхностните води на територията на НП “Пирин” и пречистване на отпадъчните води от туристическите обекти в парка, по проект „Устойчиво управление на Национален парк „Пирин” и резерват „Тисата”, финансиран по ОП “Околна среда 2007-2013г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71241000, 71800000

Описание:

Проучване за осъществимост, консултантски услуги, анализ
Консултантски услуги в областта на водоснабдяването и отпадъчните води


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

В предмета на настоящата поръчка са включени следните дейности: 1. Извършване на оценка и анализ на съществуващата информация, относно източниците на непречистени битови отпадъчни води на територията на НП „Пирин“ и техните характеристики. 2. Извършване на оценка на място на съществуващите канализационни съоръжения за битови отпадъчни води от туристическите обекти на територията на парка: 2.1 Организиране на среща с експертите от Дирекция на НП „Пирин“ за информиране и запознаване със задачата, както и за извършване на консултации по проблема. 2.2 Инвентаризация на място на състоянието на съоръженията за отпадъчни води (септични ями, попивни ями, сухи тоалетни и др.), тяхната поддръжка, собственост и възможности за достъп. 3. Предлагане на конкретни мерки за устойчиво решаване на проблемите, свързани с битовите отпадъчни води за всеки отделен туристически обект. 4. Изготвяне на доклад за източниците на отпадъчни води в НП „Пирин“ и мерки за намаляване на замърсяването и здравния риск. 5. Изготвяне на програма за локален мониторинг на качеството на повърхностните води на територията на НП „Пирин“. 6. Подготовка на списък с експертите, които са необходими за осъществяване на мониторинга и минималните изисквания към тях (образование, квалификации и професионален опит).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В сградата на ДНП „Пирин” в гр.Банско. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Място на изпълнение на поръчката – В сградата на ДНП „Пирин” в гр.Банско. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съответния вид дейност. 2. Срок за изпълнение на поръчката – Крайният срок за изпълнение на поръчката е до 30.09.2014 г., считано от датата на подписване на договора за възлагане на поръчката между Изпълнителя и Възложителя. 3. Офертата трябва да е изготвена съгласно образец № 1 към указанията за участие и да включва следните елементи: 3.1. данни за лицето, което прави предложението: - за юридическите лица - наименование, седалище и адрес на управление, ЕИК и др.; - за физическите лица – име, адрес, ЕГН и др.; - за обединенията - документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият; 3.2. предложение за изпълнение на изискванията към поръчката – следва да включва подробно описание, съобразно изискванията на възложителя; 3.3. ценово предложение за изпълнение на поръчката – стойността на ценовите предложения на участниците не трябва да надхвърля 25 000 лв. без включен ДДС. Следва да бъдат посочени единични цени и крайна цена в лева без ДДС, която включва всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, съгласно „Техническата спецификация” от Указанията за участие. В случай, че участник представи оферта с по-висока обща стойност от посочената в техническата спецификация, то неговата оферта няма да бъде разглеждана и той ще бъде отстранен от участие в процедурата. 3.4. срок на валидност на офертата – минимум 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за предаване на офертите; 3.5. участникът представя документи удостоверяващи изискванията на Възложителя (посочени в Указанията за участие - „Техническа Спецификация”); Офертите следва да бъдат подписани и подпечатани от лицето (в случай, че участниците притежават печат), което представлява участника. В случай, че офертата е подписана от пълномощник следва да бъде приложено и пълномощно. При сключване на договора определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът следва да посочи предмета на поръчката за която участва, наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител. В случай, че участник представи документи на чужд език е необходимо да бъде приложен и превод на тези документи. Всички документи, които са копия следва да бъдат заверени с надпис "вярно с оригинала", подпис и печат на лицето, което представлява участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите в настоящата поръчка е икономически най-изгодна оферта, при следните показатели: - Качество на техническото предложение – К (относителна тежест 60%, максимална стойност – 60 т.) - Цена – Ц (относителна тежест 40 %, максимална стойност – 40 т.) При оценяване на качеството на техническото предложение за изпълнение на поръчката се преценява обхвата на предложената концепция за изпълнение на услугата, методите за постигане на заложените резултати.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.pirin.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2014