Версия за печат

BG-В.Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - Велико Търново, ул." Ивайло"№2, За: Д-р Галина Димитрова Василева, България 5000, В.Търново, Тел.: 062 611201, E-mail: tarnovo@nhif.bg, Факс: 062 611202

Място/места за контакт: Ул."Ивайло"№2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg/web/guest/63.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Ремонтно – строителни работи на работни помещения – шпакловка и боядисване на стени и тавани в сградата на РЗОК- В.Търново“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45442100, 45442110

Описание:

Работи по боядисване
Работи по боядисване на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Боядисване на 2 000 кв.м. на стени и тавани в сградата на РЗОК -В.Търново.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12000 DKK

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административната сграда на РЗОК -В-Търново, ул."Ивайло"№2

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Двукратно боядисване с латексна боя на стените и таваните в приемна и коридори на административната сграда на РЗОК Велико Търново в гр. Велико Търново, ул. „Ивайло” № 2, включващи следните обособени помещения: I етаж – фоайе и коридори – 240. кв. м. II етаж – коридори – 70. кв. м. III етаж –коридори и работни помещения без стаи № 301и 308 – 620. кв. м. ІV етаж –коридори и всички работни помещения без стаи № 400 , 401 ,402 - 460. кв. м. V етаж –коридори , работно помещение ксерокс и стаи № 504,502, – 300 кв. м. VI етаж –коридори и работни помещения № 601,602,604,605 – 310 кв. м. 2. Почистване на замърсените в следствие от боядисването повърхности - таванни кантове от окачения таван, дограма, осветителни тела, асансьорни врати, табелки с надписи на работни помещения, обозначителни знаци и схеми за евакуация, под и подов кант. 3. Изпълнението на поръчката се осъществява извън рамките на работното време на РЗОК Велико Търново, като изпълнителят се съобразява с установения в сградата охранително - пропусквателен режим. 4. Всички транспортни разходи във връзка с изпълнението на поръчката са за сметка на Изпълнителя. 5. Качество на извършваните работи по боядисване. Вложените материали и консумативи следва да бъдат в съответствие по БДС. 6. Изисквания към изпълнението на предмета на поръчката. • Изпълнителят е длъжен да използва бяла латексна боя. • Изпълнителят е длъжен да опазва имуществото на възложителя с грижата на добър стопанин. За своя сметка да достави необходимите защитни покривала (върху мебели, осветителни тела, принтерна техника, дограма, обозначителни знаци и схеми за евакуация, табелки с надписи на работни помещения и др.) при извършване на работите по боядисване. 7. Изпълнителят доставя за своя сметка необходимите консумативи и материали. 8. Срок за изпълнение на ремонта – до 15 календарни дни от подписването на договора. 9. При приключване на ремонтно - строителните работи се съставя двустранен протокол за приемането им от страна на възложителя /Образец № 1/. 10. Начин на плащане – Договорената сума, се заплаща в срок до 5 /пет/ работни дни, считано от датата на подписване на приемо – предавателния протокол, / Образец 1/ и издадена фактура.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Най ниска ценова оферта.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/05/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част към публичната покана са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес: гр. В.Търново, ул. "Ивайло" № 2,сградата на РЗОК-В.Търново, партер, деловодство и на ентернет адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/63

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/05/2014