Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" №2А, За: Владимир Ангелов, Република България 1000, София, Тел.: 029217 494, E-mail: v.angeloov@mon.bg

Място/места за контакт: Дирекция "Стопански и счетоводни дейности"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментно техническо поддържане на копирна техника за нуждите на Министерство на образованието и науката“ Техниката за печат е разположена в работните помещения на следните адреси: Основна сграда на министерството - гр. София, бул. „Княз Дондуков” 2А, Изнесени звена – гр. София, ул. „Граф Игнатиев” №15, ул. „Антим I” №17, бл. 5 на бул. „Цариградско шосе” № 125 и бул. „Г.М. Димитров” №52А.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поддръжката включва - техника за печат включва общо 434 броя, от които 112 бр. многофункционални устройства, 300 бр. принтери (мастилено-струйни и лазерни) и 22 бр. копирни машини.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България, София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Абонаментното поддържане в техническа изправност и годност за ползване на техниката за печат се състои в: - Профилактични технически прегледи ежемесечно, в първата десетдневка на месеца, с цел проверка на нормалната работа на съоръженията и установяване на дефекти, като резултатите се отразяват в протокол; - Даване на указания за правилната експлоатация на техниката и нейното съхранение, съобразно с предписанията на съответния производител. - Цената за посещенията на специалистите на изпълнителя с цел техническа поддръжка на копирната техника на възложителя, в горепосочените работни помещения на последния, се включва в ценовата оферта на изпълнителя. Отстраняването на възникнали повреди и дефекти по време на експлоатацията на техниката за печат /с изключение на копирната машина по т.2/, които са свързани с влагане на материали – резервни части и консумативи, се извършва след потвърдена оферта по отделна калкулация. При необходимост от ремонт в сервизната база техниката за печат се транспортира за сметка на изпълнителя на поръчката. За изнасяне на техниката за печат за ремонт се оформя протокол за изнасяне, който се съхранява при портиерите на министерството и се закрива след връщането на техниката от ремонт. При възникване на повреда на техниката за печат, подадена по телефон, факс, e-mail, изпълнителят се задължава в рамките на 24 часа, след уведомяването, да изпрати техници за отстраняване на появилия се дефект. Максималният срок за ремонт, свързан с поръчка на резервни части от внос е до 20 дни, а при доставка от страната е един ден и започва да тече след деня на приемане на поръчката. За извършените ремонти изпълнителят се ангажира с гаранционен срок на заменените части, възли и агрегати съгласно залегналите срокове в БДС за ремонт. При невъзможност за ремонт на техниката за печат се съставя констативен протокол за бракуване на техниката. Техническият екип на изпълнителя се задължава при посещенията си в Министерството на образованието и науката да спазва установени вътрешни правила, пропускателния режим, противопожарни норми и техника на безопасност.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

www.mon.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2014