Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Зам. Кмет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.smyadovo.bg/bg/profil_kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Консултански услуги по управление на проект” проект „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо” по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони” Участниците следва да представят екип за изпълнение на проекта, включващ Ръководител на екипа, Икономист, Строителен Инженер. Екипа ще изпълнява функции, свързани с: мониторинг и контрол за изпълнение на договорите с външни изпълнители; Успешно изпълнение на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове и индикатори на проекта. Спазване условията на ДБФП, сключен между Община Смядово и ДФ Земеделие. Ефикасно финансово управление на проекта. оценка и докладване за напредъка и изпълнението на проекта (месечно, тримесечно, годишно, окончателно); верификация на разходите и финансово управление; Изготвяне и предадени в срок всички доклади и справки, съгласно изискванията на Програмата за развитие на селските райони докладване на нередности; архивиране;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79411000

Описание:

Консултантски услуги по общо управление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обхват на дейността на изпълнителя (консултант) по настоящата обществена поръчка: Ръководителя на проекта: Ръководи изпълнението на дейностите по проекта;Организира и контролира цялостната дейност на екипа за управление на проекта; Осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта;Координира работата с останалите органи, участващи в изпълнението на проекта;Организира и контролира спазването на вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта в организацията на Община Смядово;Осъществява предоставянето на достъп на представители на ДФ „Земеделие“, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Европейската Комисия, Европейската служба за борба с измамите и на Европейската сметна палата до всички документи и информация по проекта;Организира изпълнението на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на ДФ „Земеделие“, Сертифициращия орган и Одитиращия орган;Осъществява наблюдението и контрола върху изпълнението на сключените договори по проекта, както и на допълнителни споразумения към тях;Отговаря за спазването на графика за изпълнение на проекта;При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на Възложителя. Икономист Отговаря за целесъобразността и законосъобразността на поеманите задължения и извършваните разходи;Съблюдава договорите за възлагане на обществени поръчки относно разходните им части;Изготвя искания за средства по проекта;Извършва наблюдение на плащания и лимити, на справки и отчети по проекта;Участва при обобщаване на месечните отчети между Възложителя и партньорите. Обобщава финансовите документи на ниво проект и представянето им на ДФ „Земеделие“;Подпомага регистрирането на счетоводните операции, в съответствие с приложимото законодателство; Осъществява хронологично, двустранно, синтетично и аналитично счетоводно записване и съставя отчети, в съответствие с изискванията и основните принципи на Закона за счетоводството;Организира и отговаря за съхранението и архивирането на цялата счетоводна информация, свързана с проекта;При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на Възложителя и на Ръководителя на проекта. Строителен Инженер Подпомага възложителя в контрол на място работата на: изпълнителите на строително-монтажните работи на обекта и Консултанта, изпълняващ строителен надзор на обекта по отношение съответствие на изпълняваните на обекта работи с одобрената проектна документация, количества, стойности, срокове, междинни плащания, заложени стандарти, добри практики и материали;и др.;Участва в подготовката на необходимата документация в съответствие със законодателните изисквания за приключване инвестиционните дейности, изпитване и въвеждане в експлоатация на новоизградената инфраструктура;Дава експертни становища за съответствие на изпълняваните на обекта работи с одобрената проектна документация, в т.ч. техническите спецификации и изискванията на Възложителя, влаганите на обекта материали, както и с гаранциите за нормална експлоатация;Дава експертни становища по отношение на предложени от изпълнителите на строителството промени/замени по отношение на изпълнението, за които се изисква одобрението на Възложителя, преди да бъдат наредени от Инженера на обекта;Информира Ръководителя на проекта и Възложителя за възникнали проблеми при изпълнение на проекта;Подпомага при обмена на информация, свързана с проекта; Отговаря за изготвянето на месечни справки и доклади за напредъка по изпълнението на съответните дейности по проекта;При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от проекта, докладва на Ръководителя на проекта и на Възложителя. Отговаря и контролира изпълнението на Договора за СМР.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

15000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Смядово

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот в размер на 30 000 /тридесет хиляди/ лева без ДДС и оборот от дейности, сходни* с предмета на настоящата поръчка, на обща стойност не по-малко от 15 000 лв. без ДДС (петнадесет хиляди лева без ДДС).*Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по управление и отчитане на инфраструктурни проекти или други проекти; юридически и икономически консултации, във връзка с такива проекти. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на проекта. Екипът следва да включва минимум следните специалисти: • Ключов експерт - Ръководител на екипа – висше образование с образователна степен магистър с опит в управлението на поне 1 (един) проект, свързан с изпълнението на инфраструктурни или други проекти, включително и финансирани по европейски програми; • Ключов експерт Икономист – има придобита образователно-квалификационна Магистър по счетоводство, финанси или еквивалентна специалност със стаж по специалността – минимум 3 години; • Ключов експерт Строителен Инженер – има придобита образователно-квалификационна „магистър” специалност «Строителство на сгради и съоръжения» или еквивалентна специалност със стаж по специалността – минимум 3 години; Участникът да е изпълнил минимум 1 (един) договор, сходен с предмета на поръчката и да представи минимум една препоръка за добро изпълнение от съответните възложители за последните три години, считано до датата на подаване на офертите или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Всеки участник следва да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на дейностите по предмета на поръчката /управление и отчитане на инфраструктурни проекти или други проекти и/или юридически и/или икономически консултации, във връзка с такива проекти/ или еквивалентни мерки за осигуряване на контрол на качеството;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател 1 – (Тп) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация , с относителна тежест на показателя 50 %. Показател 2 –(Фп) Предложена от участника цена в лева без ДДС, с относителна тежест на показателя 50 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

14/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект: „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо” по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”. От датата на публикуването на поканата се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Смядово (посочен и в поканата за откриване на процедурата): www.smyadovo.bg в секция профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

14/04/2014