Версия за печат

BG-Белослав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Белослав, ул."Цар Симеон Велики" №23, За: инж.Тихомир Кирчев-директор дирекция ИИП, Иванка Димитрова-гл.юрисконсулт, Република България 9178, Белослав, Тел.: 05112 3569, E-mail: obstinabeloslav@abv.bg, Факс: 05112 2214

Място/места за контакт: ул."Цар Симеон Велики" №23, гр.Белослав

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.beloslav.org.

Адрес на профила на купувача: www.beloslav.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Проектиране, доставка и монтаж на отоплителна система и складово помещение за нуждите на Основно училище „Св.Кирил и Методий“ с.Езерово, ОДЗ „Дора Габе“с.Езерово и Читалище с.Езерово и осъществяване на авторски надзор по време изпълнението на СМР.”Предвижда се да се изгради на ново котелно и складово помещения на територията на ОУ ”Св. Кирил и Методий” с приблизителна застроена площ 45-50 кв.м. Категорията на пожарна опасност на котелното е Ф5Г. Категорията на пожарна опасност на складовото помещение за пелети, които ще бъдат доставяни в чували е Ф5В. Водогреейният пелетен котел да бъде с топлинна мощност не по-малко от 400 кW, който ще покрива и топлинните загуби по трасето между общинските сгради, което е около 300м. Да се предвидят две котелни помпи и две циркулационни помпи. Разширението на водата да се поема от затворен разширителен съд, монтиран в котелното. Димните газове да се подават чрез газоход към комин с люк за почистване с изолация и необходимата височина. Да се предвиди автоматична омекотителна инсталация, която ще осигурява омекотена вода за запълване на котелната инсталация и топлопреносната мрежа, като ще ограничава отлагането на накипи по нагревните повърхности и тръбопроводите.Транспортирането на топлинна енергия от котелната централа до съответните абонатни станции да се осъществява чрез двутръбни топлопреносни мрежи, изпълнени с предварително изолирани тръби положени подземно върху пясъчна подложка. Мрежата, захранваща горепосочените обекти от ТЕЦ – Варна да се запази. Двете абонатни станции да се байпасират и останат като втори вариант на отопление.Проекта следва да съдържа:1.част АС, 2.Част Конструкции; 3.Част ОВК.; 4.Част Ел.;5.Част Вик.; 6.част Технологична; 7.Част Геодезия; 8.Проект за пожарна безопасност по части.; 9.План по безопасност и здраве.; 10.Обяснителни записки към всички части; 11.Количествени сметки по всички части.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45200000, 45331100

Описание:

Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи на отоплителни тръбопроводни инсталации


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвижда се проектирането и изграждането на автоматизирано котелно, с цел подсигуряване на топлоносител за отоплителните инсталации на сгради: ОУ Св.Св. „Кирил и Методий“, Читалище и ОДЗ „Дора Габе“ с.Езерово. Котел с топлинна мощност не по-малко от 400кВт. , Гориво: пелети клас А или клас осигуряващ безаварийна работа на горелките.; Предвижда се изграждането на димоходи и комини отвеждащи отработените газове на безопасно място според действащата нормативна уредба.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

139666 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с.Езерово, Община Белослав

NUTS:

BG33

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за Иконом. и фин. състояние на участниците:1.Да е реализирал оборот от СМР за последните три финансово приключили години (2011, 2012 и 2013г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малък от 200 000,00 лева (двеста хиляди лева) без вкл. ДДС. 2.Да е застрахован с валидна “Застраховка за проф. отговорност в строителството» по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън РБ застрах. за проф. отг.следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171 от ЗУТ, но изготвена съгласно зак. на държавата, където е установен/ регистриран. 3 Да е застрахован с валидна “Застраховка за професионална отговорност в проектирането» по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. За участник, установен/регистриран извън РБ застрах. за проф. отг. следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171 от ЗУТ, но изготвена съгласно зак. на държ., където е установен/ регистриран участника. При участие на обединение, което не е юрид. лице, изискването за оборот се прилага за обединението като цяло. Застрах. по т.2. следва да бъде представена от тези от членовете в него, които са ангажирани с изпълнението на стр. дейности. Застрах. по т.3. следва да бъде представена от тези от членовете в него, които са ангажирани с изпълнението на проектиране. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискванията по т. 1, .2 и 3 се отнасят и за всеки един от подизпъл., съобразно вида и дела на тях. участие. Изисквания за технически възможности и квалификация: 1. Участникът трябва успешно да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на оферти или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, поне 1 (един) договор за строително – монтажни работи, сходни с предмета на поръчката; «Сходни с предмета на поръчката» са СМР по изграждане, ремонт и/или реконструкция на отоплителни системи в обществени сгради. 2 Да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт например ISO 9001 или еквивалентни на тях документи, с предметен обхват в областта на строителството , издадени от независими лица акредитирани по съответната серия Европейски стандарти от ИА "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation); 3. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на поръчката, включително за осигуряване на контрола на качеството, свързани с предмета на обществената поръчка, както следва: 3.1 Ръководител екип – инженер специалност „Строителство на сгради и съоръжения”, „Промишлено и гражданско строителство” или аналогична, стаж по специалността минимум 5 години; 3.2.Технически ръководител - минимум средно специално образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. квалификация в областите "Архитектура и строителство" или аналогична. Опит по специалността – минимум 5 години;3.3 Ключов специалист - ОВК, 3.4 Ключов специалист - Пожарна и аварийна безопасност, 3.1 Ключов специалист - Координатор по безопасност и здраве, притежаващ съответното удостоверение. Специалистите от екипа да имат сключен договор с участника (трудов или граждански). Не се допуска посочването на един и същи експерт по повече от една част. 4.За изпълнението на поръчката участникът трябва да разполага с проектанти с пълна проектантска правоспособност по съответните части при изпълнение на поръчката- наети по трудов договор или по граждански правоотношения, така че да покрие всички дейности предмет на поръчката, а именно: 1.част АС., 2.Част Конструкции; 3.Част ОВК., 4.Част Ел.,5.Част Вик.,6.част Технологична, 7.Част Геодезия, 8.Проект за пожарна безопасност по части., 9.ПБЗ. 5.да е вписан в ЦПР на строителя на строителя за изпълнение на строежи от Първа група, Четвърта категория.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

а) Цена – 30 т.; б) Срок за изпълнение -20т; в) Гаранционен срок -10т.; г) Техническа оценка-40т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

22/04/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение към "Изисквания за изпълнение на поръчката":Всяка оферта трябва да съдържа 1 Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 2.Оферта; 3. Заверено копие на документ за регистрация или документ/декларация, съдържаща Единен идентификационен код (ЕИК), 4. Документи за икономическото и финансовото състояние; 5. Документи за техническите възможности и квалификация; 6. Декларация за запознаване с обекта на поръчката ; 7. Информация за подизпълнителите, която съдържа: 7.1. Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, ако се предвиждат такива.7.2. Декларация от всеки от подизпълнителите относно съгласие за участието му в изпълнението на поръчката; 8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата. Пълномощно се представя, когато: 8.1. участникът е обединение, което не е юридическо лице; в тези случаи лицето, представляващо участника, следва да бъде упълномощено от всички участници в обединението. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в процедурата. Не се представя пълномощно на лицето, което представлява участник в процедурата – обединение, което не е ЮЛ, ако в договора за обединение участниците са го определили за лице, което представлява обединението; 8.2. офертата не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация; 9. Техническа оферта. Неразделна част от техническата оферта е: Стратегия и методология на изпълнение на поръчката; Организация на изпълнението на поръчката.; Линеен календарен график; 10. Ценова оферта (Предлагана цена) за изпълнение на поръчката (в оригинал), с приложена към нея: 10.1 Предварителна Количествено-стойностна сметка; 11. Декларация за приемане на условията в проекта на договор; Подробни указания за оформянето на офертата, както и образци на документите, са публикувани в профила на купувача на община Белослав-www.beloslav.org

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

22/04/2014