Версия за печат

BG-с.Крушари

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. "Девети септември", №3А, За: Димитрина Желева, Република България 9410, с.Крушари, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Община Крушари, област Добрич

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.krushari.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на канцеларски материали за провеждане на конференция по проект BG051PO001-5.1.04-0206 „Подкрепа за социално включване” В рамките на обществената поръчка ще бъде извършена доставка на канцеларски материали за провеждане на конференция по проект BG051PO001-5.1.04-0206 „Подкрепа за социално включване. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на предмета на доставката, която Изпълнителят ще извърши, са посочени в техническата спецификация на настоящата документация. Обществената поръчка се отнася за дейности, планирани в рамките на проект BG051PO001-5.1.04-0206 „Подкрепа за социално включване”, финансиран от Европейски социален фонд на ЕС и правителството на Р. България чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30192700

Описание:

Книжарски стоки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна и пределна стойност на обществената поръчка е в размер на 400 (четиристотин) лева без ДДС и 480 (четиристотин и осемдесет) лева с включен ДДС. Офертите на участниците, съдържащи сума по-висока от обявената прогнозна стойност, ще бъдат отстранени, като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя. Обществената поръчка се финансира по договор BG051PO001-5.1.04-0206-C0001 от 27.11.2012г. сключен между Община Крушари и Агенцията за социално подпомагане, за реализацията на проект BG051PO001-5.1.04-0206 „Подкрепа за социално включване” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Крушари, област Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изесквания за изпълнение на поръчката: Предлаганите канцеларски материали следва да отговарят напълно на изисквания на възложителя, посочени в Техническата спецификация - Приложение № 1 към публичната покана. Доставката на канцеларските материали следва да се извърши лично от Изпълнителя до сградата на Общинска администрация Крушари на адрес: област Добрич, община Крушари, с.Крушари 9410, ул.„9-ти септември” № 3- A, в срок не по-късно от 24 (двадесет и четири) часа след сключване на договор за изпълнение. Транспортните разходи за изпълнение на обществената поръчка са за сметка на Изпълнителя. Предлаганите канцеларски материали трябва да са нови и неупотребявани. Когато се констатират недостатъци (рекламации) на доставените материали, предмет на настоящата обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на канцеларски материали за провеждане на конференция по проект BG051PO001-5.1.04-0206 „Подкрепа за социално включване”, които са съществени, Изпълнителят е длъжен лично да достави качествена стока в срок до 3 /три/ календарни дни за собствена сметка на административния адрес на община Крушари, указан за първичната доставка. Общи изисквания:Право на участие в обществената поръчка по реда на глава осем „а” от ЗОП има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице. Административни изисквания към участниците: Участник в настоящото възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 2. Не може да бъде участник при възлагането на тази обществена поръчка: - чийто представляващ е лице по чл. 3, ал.1, т.1 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла чл.52 от Регламент 1605/2002г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС / Общите насоки/, което през последната една година, считано от крайната дата за подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в управляващия орган или междинното звено на ОП „ РЧР”; - има сключен трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице по чл.3, ал.1, т.1 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла чл.52 от Регламент 1605/2002г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, което през последната една година, считано от крайната дата за подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в управляващия орган или междинното звено на ОП „ РЧР”; -лице по чл. 3, ал.1, т.1 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла чл.52 от Регламент 1605/2002г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, което през последната една година, считано от крайната дата за подаване на оферти, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в УО или МЗ на ОП „РЧР” ; - който е сключил договор за консултантски услуги с лице по чл. 3, ал.1, т.1 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла чл.52 от Регламент 1605/2002г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС, което през последната една година, считано от крайната дата за подаване на оферта от участника, е било назначено на трудово или служебно правоотношение в управляващия орган или междинното звено на ОП „ РЧР”. Участник, който не подаде декларация по чл. 19 от Общите насоки се отстранява от поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2014 09:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие ще бъде публикувана на интернет сайта на община Крушари в профила на купувача – http://krushari.bg/pagelist.php?idd=166. Всяка допълнителна информация, свързана с обществената поръчка ще бъде публикувана на същата страница и всеки участник сам се ангажира за узнаването й. Всяка офертата следва да съдържа следните документи: 1. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние или Удостоверение за регистрация по ЕИК – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство (с дата не по-рано от 3 месеца от датата на подаване на предложението), а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено с гриф “Вярно с оригинала”; 2. Административни сведения за участника; 3. Декларация по чл. 47, ал.1 от ЗОП; 4. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП; 5. Декларация по чл.19 от Общите насоки за избягване на конфликт на интереси по смисъла чл.52 от Регламент 1605/2002г. и за спазване принципа на безпристрастност и независимост при управление на оперативните програми, съфинансирани от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС; 6. Предложение за изпълнение на поръчката; 7. Ценово предложение. Офертата следва да бъде представена в добре запечатан непрозрачен плик. На плика трябва да бъде посочен предметът на поръчката, адрес на участника и телефон за връзка.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/04/2014