BG-гр. Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ - Благоевград, За: Д-р Румен Кондев, Гр. Благоевград, пл. “Г. Измирлиев” № 9, За: Светослав Александров Петкашев, Р. България 2700, гр. Благоевград, Тел.: 073 88300411, E-mail: blagoevgrad@nhif.bg, Факс: 073 88300413

Място/места за контакт: гр. Благоевград, пл. “Г. Измирлиев” № 9

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК - Благоевград. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСЛУГАТА: 1. Външно измиване на автомобил – два пъти месечно, включващо почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с пароструйка, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобилите със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника консервиране на гумите на автомобила.; 2. Комплексно почистване на автомобил – два пъти месечно, включващо описаното по-горе външно измиване и вътрешно почистване, включващо: пране на стелките, изсмукване в дълбочина с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на стъклата, почистване на праговете и консервация.; 3. Измиване на двигател се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил.; 4. Пране на тапицерия се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил.; 5. Срок за приемане на автомобил за почистване и измиване – до 4 часа от заявяването. Заявяването се извършва от шофьора на лекия автомобил лично, по телефон или по електронна поща.; 6. Ежемесечно да се съставя Oпис за извършените услуги.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на 3 /три/ бр. служебни автомобили на РЗОК - Благоевград, за 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Благоевград

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат: 1. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, за удостоверяване на което следва да се представи удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата и единен идентификационен код - за българско юридическо лице и едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност.; 2. За тях да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки, което се удостоверява с представяне на декларации в оригинал по образец; 3. Участниците да имат технически възможности за изпълнение на поръчката, които удостоверяват с декларация в свободен текст за техническото оборудване на автомивката.; 4. Да представят подписана и подпечатана оферта за изпълнение на поръчката, която да съдържа техническото и финансовото предложение и срок за изпълнението й. Офертата се изготвя и подава на български език, като за чуждестранните участници документът за актуална регистрация да е в официален превод, а останалите документи, които прилага - в превод.; 5. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ценовата оферта трябва да бъде в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” поставен в плика с офертата. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции; Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи участника и свеж печат; Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, същите следва да са придружени със заверен превод на български език. В случай на несъответствие между българския и текста на чужд език, текстът на български език се ползва с приоритет; По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощено от него лице. Ценовото предложение следва да бъде изготвено по образец на ценова оферта и трябва да отговаря на следните изисквания: - Предложената ценова оферта да съдържа единичните цени в лева с ДДС, за външно измиване на автомобилите, комплексно измиване на автомобилите / външно и вътрешно /, измиване на двигател, пране на тапицерия. - Стойността на поръчката да не надхвърля сумата от 1000 ( хиляда) лева с ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощено от него лице и се представя лично или по поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Срок на валидност на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни считано от датата на подаване на офертите. Предложения се приемат всеки работен ден от 9:00ч. до 17:30ч., от служителите в деловодството на РЗОК - Благоевград, на адрес гр. Благоевград, пл.”Георги Измирлиев” № 9 с краен срок 09.04.2014г. Важи датата на пощенското клеймо. Изискванията и указанията за офериране са публикувани на адреса на профила на купувача:www.nhif.bg/Рубрика "Търгове", подрубрика" Процедури провеждани по реда на ЗОП".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/04/2014