Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Зам. Кмет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.smyadovo.bg/bg/profil_kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Организация и управление на проект „ Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа – Община Смядово“, финансиран по Договор №27/321/01576 от 06.12.2013г., в изпълнение на договор №27/321/01576, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за Развитие на селските райони. По проекта са предвидени изпълнението на строителни монтажни работи изразяващи се в : Рехабилитация на следните общински пътища на територията на Община Смядово: Подобект 1: Рехабилитация на съществуващ общински път SHU3130/ІІІ-7301, Янково – Желъд/-Ново Янково от км. 0+000 до км. 0+750. Подобект 2 : Рехабилитация на съществуващобщински път SHU3132/ІІ-73, Ррадко Димитриево – Смядово/-Кълново – ІІІ-7301 от км. 0+000 до км. 2+095 и мост при км. 0+200. Подобект 3: Рехабилитация на съществуващ общински път SHU2131/ІІІ-7301, Янково – Желъд/-Черни връх от км. 0+000 до км. 2+460. Подобект 4: Рехабилитация на съществуващ общински път SHU2134/ІІІ-7301, Кълново – Желъд / Янково –Бял бряг от км. 0+000 до км. 1+611 и мост при км. 0+583. Участниците следва да представят екип за изпълнине на проекта, включващ Ръководител на екипа, Икономист, Строителен Инженер. Екипа ще изпълнява функции, свързани с: мониторинг и контрол за изпълнение на договорите с външни изпълнители; Успешно изпълнение на проекта в съответствие със заложения бюджет, срокове и индикатори на проекта. Спазване условията на ДБФП, сключен между Община Смядово и УО на Програмата. Ефикасно финансово управление на проекта. оценка и докладване за напредъка и изпълнението на проекта (месечно, тримесечно, годишно, окончателно); верификация на разходите и финансово управление; Изготвяне и предадени в срок всички доклади и справки, съгласно изискванията на Програмата докладване на нередности; архивиране;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79411000

Описание:

Консултантски услуги по общо управление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обхват на дейността на изпълнителя (консултант) по настоящата обществена поръчка: Ръководителя на проекта: Ръководи изпълнението на дейностите по проекта; Организира и контролира цялостната дейност на екипа за управление на проекта; Осъществява контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта; Координира работата с останалите органи участващи в изпълнението на проекта; Организира и контролира спазването на вътрешните правила/процедури, имащи отношение към управлението и изпълнението на проекта в организацията на Община Смядово ; Осъществява предоставянето на достъп на представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган, Одитиращия орган, националните одитиращи и контролни органи, Европейската Комисия, Европейската служба за борба с измамите и на Европейската сметна палата до всички документи и информация по проекта; Организира изпълнението на предписанията на одитиращите органи и препоръките, съдържащи се в доклади от проверки на място, осъществени от представители на Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган; Осъществява наблюдението и контрола върху изпълнението на сключените договори по проекта, както и на допълнителни споразумения към тях; Отговаря за спазването на графика за изпълнение на проекта; При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на Бенефициента. Икономист - Отговаря за целесъобразността и законосъобразността на поеманите задължения и извършваните разходи; Съгласува договорите за възлагане на обществени поръчки относно разходните им части; Изготвя искания за средства по проекта; Извършва наблюдение на плащания и лимити, на справки и отчети по проекта; Участва при обобщаване на месечните отчети между Бенефициента и партньорите. Обобщава и осчетоводя финансовите документи на ниво проект и представянето им на УО; Регистрира своевременно счетоводните операции, в съответствие с приложимото законодателство; Осъществява хронологично, двустранно, синтетично и аналитично счетоводно записване и съставя отчети, в съответствие с изискванията и основните принципи на Закона за счетоводството; Организира и отговаря за съхранението и архивирането на цялата счетоводна информация, свързана с проекта; При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама на който и да било етап от изпълнението на проекта, докладва на на Бенефициента и на Ръководителя на проекта. Строителен Инженер Подпомага бенефициента в контрол на място работата на: изпълнителите на строително-монтажните работи на обекта и Консултанта, изпълняващ строителен надзор на обекта по отношение съответствие на изпълняваните на обекта работи с одобрената проектна документация, количества, стойности, срокове, междинни плащания, заложени стандарти, добри практики и материали;и др.; Участва в подготовката на необходимата документация в съответствие със законодателните изисквания за приключване инвестиционните дейности, изпитване и въвеждане в експлоатация на новоизградената инфраструктура; Дава експертни становища за съответствие на изпълняваните на обекта работи с одобрената проектна документация, в т.ч. техническите спецификации и изискванията на Възложителя, влаганите на обекта материали както и с гаранциите за нормална експлоатация; Дава експертни становища по отношение на предложени от изпълнителите на строителството промени / замени по отношение на изпълнението, за които се изисква одобрението на Възложителя, преди да бъдат наредени от Инженера на обекта; Информира Ръководителя на проекта и Бенефициента за възникнали проблеми при изпълнение на проекта; Подържа регистъра на документите в архива на проекта; Подпомага при обмена на информация, свързана с проекта; Отговаря за изготвянето на месечни справки и до-ди за напредъка по изпълнението на проекта. Отговаря и контролира изпълнението на СМР.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

25712 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Смядово

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата могат да участват лица, които са реализирали общо за последните три години (2011г., 2012г. и 2013г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, общ оборот в размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева без ДДС и оборот от дейности, сходни* с предмета на настоящата поръчка, на обща стойност не по-малко от 26 000 лв. без ДДС (двадесет и шест хиляди лева без ДДС) . *Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по управление и отчитане на инфраструктурни проекти или други проекти; юридически и икономически консултации, във връзка с такива проекти. Участникът трябва да докаже, че разполага с необходимите специалисти за предоставяне на услугите, нужни за качественото изпълнение на проекта. Екипът следва да включва минимум следните специалисти: • Ключов експерт - Ръководител на екипа – висше образование с образователна степен магистър с опит в управлението на поне 1 (един) проект, свързан със строителство . • Ключов експерт Икономист – има придобита образователно-квалификационна Магистър по счетоводство, финанси или еквивалентна специалност със стаж по специалността – минимум 3 години; • Ключов експерт Строителен Инженер – има придобита образователно-квалификационна „магистър” специалност „Пътно строителство” или “Промишлено и гражданско строителство /Строителство на сгради и съоръжения/или еквивалентна специалност със стаж по специалността – минимум 3 години; Участникът да е изпълнил минимум 1 (един) договор, сходен с предмета на поръчката и да представи минимум една препоръка за добро изпълнение от съответните възложители за последните три години считано до датата на подаване на офертите или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, считано от датата, определена като краен срок за подаване на офертите. *Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по управление и отчитане на инфраструктурни проекти или други проекти; юридически и икономически консултации, във връзка с такива проекти. Всеки участник следва да има въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008 с обхват на дейностите по предмета на поръчката /управление и отчитане на инфраструктурни проекти или други проекти и/или юридически и/или икономически консултации, във връзка с такива проекти/ или еквивалентни мерки за осигуряване на контрол на качеството; Сертификата трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател 1 – (Тп) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с изискванията на Възложителя, заложени в Техническата спецификация , с относителна тежест на показателя 50 %. Показател 2 –(Фп) Предложена от участника цена в лева без ДДС, с относителна тежест на показателя 50 %.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „ Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа – Община Смядово“, в изпълнение на договор №27/321/01576, който се .осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за Развитие на селските райони. От датата на публикуването на поканата се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Смядово (посочен и в поканата за откриване на процедурата): www.smyadovo.bg

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2014