BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Яничка Труева, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217736, E-mail: yanichka.trueva@gmail.com

Място/места за контакт: екипът за управление на проект "Наука и бизнес"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/left_menu/contracts/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Оценка на научния маркетинг в страната"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79300000, 71620000, 72316000

Описание:

Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика
Услуги, свързани с анализи
Услуги по анализ на данни


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Дейността, предмет на възлагане с настоящата обществена поръчка, предвижда осъществяване на проучване и анализ на прилаганите практики в областта на научния маркетинг за реална демонстрация на определени процеси с участие на учени и иноватори, с цел да се насърчи диалога в сектора „наука-бизнес”. Обект на изследване са всички дейности, извършвани от академичната и научна общност в страната през периода 2009-2013 г., които могат да бъдат определени като „Научен маркетинг“, който за нуждите на поръчката следва да се схваща като дейност, свързана с популяризиране и налагане на научни продукти, с цел пазарна реализация. В хода на изпълнение на обществената поръчка, избраният за изпълнител участник трябва да извърши следните дейности: Да предложи методология за осъществяване на проучването, която да отговаря на спецификата на поръчката и да гарантира националния обхват на оценката. Оценката следва да е свързана с проучване на дейностите, насочени към научен маркетинг, извършени минимум от следните институции: - Институтите на БАН в направленията: информационни и комуникационни науки и технологии; енергийни ресурси и енергийна ефективност; биоразнообразие, биоресурси и екология, нанонауки, нови материали и технологии, биомедицина и качество на живот; климатични промени, рискове и природни ресурси; астрономия, космически изследвания и технологии; - Селскостопанска академия и нейните институти в градовете Кнежа, Плевен, Варна Пловдив, Троян, Чирпан, Казанлък, Кюстендил, Стара Загора, Садово, Шумен и София; - Изброените висши училища, както следва: Софийски университет; Технически университет – София; Химикотехнологичен и металургичен университет, гр. София; Химикотехнологичен университет „Асен Златаров”, гр. Бургас; Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив; Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”; Технически университет – Русе; Технически университет – Варна; Медицински университет ”Проф. д-р П. Стоянов”, гр. Варна; Медицински университет, гр. Плавен; Тракийски университет, гр. Стара Загора. Да създаде база данни за разработките в областта на научния маркетинг на академичните звена, посочени по-горе, в рамките на периода 2009-2013 г., независимо от източниците на финансиране (собствено, национално, европейско, международно), с което да се създаде възможност за осигуряване на публичност на резултатите в научния сектор, ориентирани към технологично обновление и развитие на бизнеса (налични съгласно Наредба № 9 към ЗВО, чрез които университетите се отчитат за научната си дейност); Да осъществи анализ на текущото състояние в областта на научния маркетинг – релевантност на осъществените дейности, вложените ресурси (ефикасност) и постигнатите резултати (ефективност) от страна на научния сектор в страната; Да идентифицира области за подобрение на научния маркетинг в страната; Да формулира предложения за подобрение на научния маркетинг в страната. 3. Очаквани резултати и изисквания към тях 3.1. Очаквани резултати • Аналитичен доклад за състоянието на научния маркетинг в страната, ориентиран към технологично обновление и развитие на бизнеса; • База данни за разработките в областта на научния маркетинг на академичните звена в страната

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Tериторията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Лицата, подали оферта за изпълнение на поръчката, трябва да отговарят на следните изисквания: 1. Да са реализирали общ оборот за последните три приключили финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си в размер на 180 000 (сто и осемдесет хиляди) лева без ДДС. 2. Да са реализирали оборот от предоставянето на услуги, които са сходни с предмета на възлаганата обществена поръчка (предоставянето на услуги по разработване на стратегии и/или планове, и/или анализи, и/или концепции, и/или програми, и/или осъществяване на проучвания или изготвяне на други аналитични разработки), общо за предходните три приключени финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малко от 60 000 (шестдесет хиляди) лева без ДДС. - Съответствието с поставените изисквания се доказва с представянето на декларация, съдържаща информация за общия оборот и за оборота от предоставянето на услуги, които са сходни с предмета на възлаганата обществена поръчка, реализиран от участника за последните три приключени финансови години (2011, 2012 и 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. 3. Да имат изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко два договора за предоставяне на услуги, които са предмет на възлаганата обществена поръчка (предоставянето на услуги по разработване на стратегии и/или планове, и/или анализи, и/или концепции, и/или програми, и/или осъществяване на проучвания или изготвяне на други аналитични разработки). - Съответствието с поставеното изискване се доказва с представяне на декларация, съдържаща списък на основните договори за предоставяне на услуги, които са предмет на възлаганата обществена поръчка (предоставянето на услуги по разработване на стратегии и/или планове, и/или анализи, и/или концепции, и/или програми, и/или осъществяване на проучвания или изготвяне на други аналитични разработки), изпълнени от участника през последните три години, считано от датата на подава на офертата. Най-малко два от договорите, посочени в декларацията трябва да бъдат придружени от препоръки за добро изпълнение. 4. Да разполага с екип от ключови експерти – минимум 2 бр., отговарящи на следните минимални изисквания: 4.1. образователно квалификационна степен „магистър” в областта на икономическите науки; 4.2. професионален опит в разработването на минимум два аналитични документа (стратегии, планове, анализи, концепции, програми и/или други аналитични материали). - Съответствието с поставеното минимално изискване се доказва с представянето декларация, съдържаща списък на експертите, които подалото офертата лице ще осигури за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчката, придружен от: професионални автобиографии на предложените експерти за изпълнение предмета на възлаганата поръчка; документи, доказващи изискуемото образование и професионалната квалификация - копие на дипломи и документи, доказващи притежавания от предложените експерти професионален опит – копие на трудови/осигурителни/служебни книжки, препоръки и/или референции от настоящи и/или бивши работодатели и/или възложители, служебни бележки.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/04/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/04/2014