Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: арх. Любомира Наумова-Андреева, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: ipgvr_sliven@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изготвяне на оценка на съответствието на изготвените инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежите” по проект BG161PO001/5-02/2012/032 “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по ОП „Регионално развитие”. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71310000

Описание:

Консултантски инженерни и строителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изготвяне на 9 доклада за оценка на съответствието за 9 инвестиционни проекта в работна фаза от лизензиран консултант по чл. 166 от ЗУТ.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва:2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП;6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП;7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по член 106, параграф 1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета - Образец № 6;8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/.8.2.Информация за оборота на участника от извършване на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 7.9.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:9.1. Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите - Образец № 8, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение;9.2. Декларация съдържаща списък на екипа от правоспособни квалифицирани специалисти на участника, които ще се използват при изпълнение на поръчката – свободна форма. Да се упоменат частите, за които лицата, ангажирани в дейностите по изготвяне на комплексни доклади, имат квалификация и правоспособност да извършват оценка на съответствието.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните: 1.Предложена цена К1 - тежест в комплексната оценката - 40 точки; 2.Срок за изпълнение, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя и предаване на окомплектованата проектна документация К2 - - тежест в комплексната оценката - 60 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":9.3. Декларация свободен текст, че участникът – консултант и лицата от списъка по т.9.2 (наети по трудово правоотношение), както и свързаните с тях лица по смисъла на Търговския закон няма да участват като проектанти при изготвянето на оценяваните инвестиционни проекти.9.4.Заверено копие на списъка на екипа от правоспособни квалифицирани специалисти, ангажирани с изготвянето на комплексните доклади за оценка на съответствието на инвестиционните проекти, заверен от председателя на междуведомстмената комисия, при МРР.9.5. Заверено копие на валиден лиценз за изпълнение на дейностите по изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти или еквивалентен документ удостоверяващ правото за извършване на такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; Минималните изисквания по т. 8.1, т.9.1, т. 9.2, т. 9.3, т. 9.4 и т.9.5 се съдържат в документацията за участие. 10. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) – Образец № 9;11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 10; 12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 11;13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.14.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 12, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т.3.Съдържание на офертата от документацията за участие, спазвайки чл.56, ал.2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т.3.Съдържание на офертата от документацията за участие, спазвайки чл.56, ал.3, т.1, т.2, т.3 от ЗОП.Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б."а" до б."д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект BG161PO001/5-02/2012/032 “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по ОП „Регионално развитие”. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/04/2014