Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. "Княз Борис I" №2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: гр. Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.smyadovo.bg/bg/profil_kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осъществяване на строителен надзор по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. за проект „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо” по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000

Описание:

Строителен надзор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осъществяване на строителен надзор по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. за проект „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо” по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

10000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

във всички населени места на Община Смядово

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът следва да има мин. документално доказан общ оборот от дейността си за предходните 3 финансово приключени години или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер равен или по-голям от 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС.Представя се копие на отчет за приходите и разходите за всяка от предходните три приключени финансови години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, като копията следва да са заверени от управителя на фирмата с гриф „Вярно с оригинала". Участникът трябва да има сключена валидна застраховка професионална отговорност за осъществяване на дейността стр. надзор, съгласно Наредба за усл. и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Представя се заверено копие на валидна застраховка професионална отговорност за осъществяване на дейността строителен надзор. Участникът следва да е изпълнил договор/и, сходни с предмета на настоящата поръчка през последните 3 години, считано датата на подаване на офертите, на обща стойност не по-малко от 10 000 (десет хиляди) лева, без ДДС. (Под договори „сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират договори за упражняване на дейността независим стр. надзор в строителството, съгл. ЗУТ). Представя се декларация със списък на осн. договори за услуги за упражн. на стр. надзор, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертите, вкл. стойностите, датите и получателите, както и копия на Референции/препоръки за изпълнение за всеки един договор, с които се покриват мин. изисквания на възложителя за техн. възможности, в които задължително трябва да посочват стойността, датата и мястото на изпълнение на предмета на договора, както и дали договора е изпълнен професионално и в съответствие с норм. изисквания, с които се доказва, че изпълнителя качествено е изпълнил/завършил дейностите по съответния договор и че договорът е приключен с въвеждане на обекта в експлоатация. Участникът трябва да притежава валиден към момента на подаване на офертата Лиценз/Удостоверение за упражн. на дейността – стр. надзор, съгласно чл.167, ал.2 от ЗУТ и другите нормативни актове действащи в Р.България с приложен списък на експертите, които работят към участника и покриващи всички проектни части. Представя се заверено копие на валиден лиценз за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на стр. надзор по смисъла на чл. 166 от ЗУТ и Наредбата за усл. и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на стр. надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003г. (отм.) и/или Удостоверение, съгласно Наредба №9/22.05.2001г.,придружен от списък на правоспособните физически лица – неразделна част от лиценза. В случай, че срокът на валидност на лиценза изтича преди 31.07.2015г., участникът да представи декларация свободен текст, че ще го поднови в установените в закона срокове. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ,удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държав –членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически екип от техн. правоспособни лица за изпълнение на обществената поръчка,включващ:Ръководител екип–стр. инженер с образователно-квалификационна степен „магистър” и специалност «ССС» или еквивалент, да притежава мин. 5 г. опит в областта на стр. надзор и електроинженер със завършено висше образование, степен «магистър» или еквивалентна специалност,с минимум 5 г. професионален опит. Представя се списък на техническия състав, който е ангажиран с изпълнението на предмета на поръчката, с приложени към него копия от дипломи или други документи, издадени от трети лица, удостоверяващи квалификацията, опита и правото на всяко едно физическо лице, което е ангажирано в общ. поръчка от участника да предоставя и/или извършва дейностите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Технически показатели: - Показател 1 - П1 - Срок за изработване на окончателен доклад за строежа - с относителна тежест - 25%; -Показател 2 - П2 - Срок за съставяне на технически паспорт за строежа - ТП с относителна тежест -25%; Финасови показатели -Показател 3 - П3 - Предлагана цена с относителна тежест - 50% КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) на всеки участник, се получава по формулата: КО = П1 + П2+ П3

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата публична покана, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект: „Подмяна на улично осветление в Община Смядово с енергоспестяващо” по Договор №27/322/01082 от 06.12.2013г. по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони”. От датата на публикуването на поканата се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Смядово (посочен и в поканата за откриване на процедурата): http://www.smyadovo.bg/bg/profil_kupuvacha

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/04/2014