Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Смядово, пл. "Княз Борис І" № 2, За: Иван Кюркчиев, България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Зам. Кмет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.smyadovo.bg/bg/profil_kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „ Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа – Община Смядово“, в изпълнение на договор №27/321/01576, който се .осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за Развитие на селските райони. По проекта са предвидени изпълнението на строителни монтажни работи изразяващи се в: Рехабилитация на съществуващ общински път SHU3130/ІІІ-7301, Янково – Желъд/-Ново Янково от км. 0+000 до км. 0+750. Рехабилитация на съществуващобщински път SHU3132/ІІ-73, Ррадко Димитриево – Смядово/-Кълново – ІІІ-7301 от км. 0+000 до км. 2+095 и мост при км. 0+200. Рехабилитация на съществуващ общински път SHU2131/ІІІ-7301, Янково – Желъд/-Черни връх от км. 0+000 до км. 2+460. Рехабилитация на съществуващ общински път SHU2134/ІІІ-7301, Кълново – Желъд / Янково –Бял бряг от км. 0+000 до км. 1+611 и мост при км. 0+583. Участника определен а изпълнител следва да осъществява строителен надзор при изпълнение на посочените по горе обекти.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000

Описание:

Строителен надзор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на възлагане на настоящата поръчка е „Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор по време на строителни и монтажни работи при реализацията на проект „ Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа – Община Смядово“ По проекта а предвидени изпълнението на строителни монтажни работи изразяващи се в : Рехабилитация на следните общински пътища на територията на Община Смядово: Подобект 1: Рехабилитация на съществуващ общински път SHU3130/ІІІ-7301, Янково – Желъд/-Ново Янково от км. 0+000 до км. 0+750. Подобект 2 : Рехабилитация на съществуващобщински път SHU3132/ІІ-73, Ррадко Димитриево – Смядово/-Кълново – ІІІ-7301 от км. 0+000 до км. 2+095 и мост при км. 0+200. Подобект 3: Рехабилитация на съществуващ общински път SHU2131/ІІІ-7301, Янково – Желъд/-Черни връх от км. 0+000 до км. 2+460. Подобект 4: Рехабилитация на съществуващ общински път SHU2134/ІІІ-7301, Кълново – Желъд / Янково –Бял бряг от км. 0+000 до км. 1+611 и мост при км. 0+583. Конкретния обем от дейности е посочен в изготвените от Община Смядово инвестиционни проекти, които са на разположение в Община Смядово в Информационния център, всеки работен ден от 9,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,30 часа до изтичане срока за подаване на оферти.Всеки участник може да се запознае на место с проектите

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

33164 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Смядово

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват лица които отговорят на следните минимални изисквания: 2.1.1. Участникът трябва да има сключена валидна застраховка професионална отговорност за осъществяване на дейността строителен надзор, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. 2.1.2. Участникът следва да има минимален документално доказан общ оборот от дейността си за предходните три финансово приключени години (2011г., 2012г. и 2013г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, ако е учреден или е започнал дейноста си по късно в размер равен или по-голям от 66 000 (шестдесет и шест хиляди ) лева без ДДС. 2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците 2.2.1. 1. Участникът следва да е изпълнил договор/и, сходни с предмета на настоящата поръчка през последните 3 години, считано до датата на представяне на офертите, на обща стойност не по-малко от 33 000 (тридесет и три хиляди) лева, без ДДС. (Под договори „сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбират договори за упражняване на дейността независим строителен надзор в строителството съгласно ЗУТ). 2. Участникът трябва да притежава валиден към момента на подаване на офертатаЛиценз/Удостоверение за упражняване на дейността – строителен надзор, съгласно ЗУТ и другите нормативни актове действащи в Р. България. 3. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически екип от технически правоспособни лица за изпълнение на обществената поръчка, които отговарят на изискванията на Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор /Приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., обн., ДВ, бр. 99 от 11.11.2003 г. изм. и доп., бр. 104 от 27.12.2011 г./ /отм./ или Удостоверение, съгласно Наредба № 9/22.05.2001 г., включващ: 3.1. Ръководител екип – строителен инженер с образователно-квалификационна степен „магистър” и специалност «Строителство на сгради и съоръжения» или еквивалент, да притежава минимум 5 години опит в областта на строителния надзор. 3.2. Строителен инженер с образователно-квалификационна степен „магистър” и специалност „Пътно строителство” или еквивалентна специалност, с минимум 5 г. професионален опит; 3.3. Строителен инженер с образователно-квалификационна степен „магистър”, специалност „Геодезия” или еквивалентна специалност, с минимум 5 г. професионален опит Срокът за изпълнение на дейностите предмет на процедурата е до датата на издаване на разрешение за ползване на строежите, но не по – късно от 15.07.2015 г. Строителният надзор ще съвпада с периода за изпълнение на СМР в обектите, включително до въвеждането на обектите в експлоатация. Срокът за изпълнение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка започва да тече от подписването на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка и приключва с получаване на разрешение за ползване.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател 1 – П1 – Срок за изработване на окончателен доклад за строежа , с относителна тежест на показателя 25 %. Показател 2 – П2 – Срок за съставяне на технически паспорт за строежа с относителна тежест - 25% Показател 3 - П3 - Предлагана цена, с относителна тежест - 50 %. Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по отделните показатели, по следната формула (максимален брой точки 100) : К = К1+ К2+ К3. Предложенията на участниците се оценяват по формула, вписана в критериите за оценка на офертите.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Услугата, предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за изпълнение по проект „ Рехабилитация на част от общинска пътна мрежа – Община Смядово“, в изпълнение на договор №27/321/01576, който се .осъществява с финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за Развитие на селските райони. От датата на публикуването на поканата се предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес на Община Смядово (посочен и в поканата за откриване на процедурата): http://www.smyadovo.bg/bg/profil_kupuvacha

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/04/2014