Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална здравноосигурителна каса/НЗОК/ чрез Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/ Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман”№54А, За: Красимир Димитров Христов, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 610970, E-mail: st.zagora@nhif.bg, Факс: 042 610913

Място/места за контакт: ул.Цар Иван Шишман №54А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http: // www.nhif.bg / web /guest / 63..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК Стара Загора”. Комплексното измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК Стара Загора”обхваща: външно измиване на автомобил, комплексно измиване на автомобил(външно и вътрешно), измиване на двигател, пране на тапицерия.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

-Външно измиване на автомобил- до 2 броя месечно за един автомобил; -Комплексно измиване на автомобил- до 2 броя месечно за един автомобил; -Измиване на двигател-1 брой годишно за един автомобил; -Пране на тапицерия-1 брой годишно за един автомобил. Обща численост на автомобилите на РЗОК Стара Загора: два броя леки автомобила. Числеността се коригира съобразно броя на автомобилите в движение, за което възложителят уведомява изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

800 CYP

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Услугите предмет на поръчката да се извършват в съответствие с всички нормативни, технически и на Възложителя изисквания за извършването им. 2.Външно измиване на автомобил – до 2 броя месечно за един автомобил, включващо почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с водоструйка и измиващ препарат на целия автомобил, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобила със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника, консервиране на гумите на автомобила. 3.Комплексно почистване на автомобила – до 2 броя месечно за един автомобил, включващо –описаното по-горе външно измиване и вътрешно почистване, включващо: пране на стелките, изсмукване в дълбочина с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на стъклата, почистване на праговете и консервация. 4.Измиване на двигател се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил. 5.Пране на тапицерия се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил. 6.Услугите предмет на поръчката се извършват със собствени на изпълнителя качествени материали и консумативи, притежаващи всички необходими сертификати, съгласно действащата нормативна уредба. 7.Срок за приемане на автомобил за почистване и измиване – до 30 минути след пристигане на територията на автомивката. 8.Автомивката да е с местонахождение на територията на гр.Стара Загора. 9.Да се съставя месечен отчет за извършените услуги през съответният месец, като след извършване на всяка услуга да се попълва отчета и да се подписва от представител на изпълнителя и шофьора на съответния автомобил. Изисквания към кандидатите: Участници следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат: 1. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, за удостоверяване, на което следва да се представи заверено от тях копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато кандидатът е чуждестранно юридическо лице, следва да представи еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. 2. За тях да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, което се удостоверява с представяне на декларации в оригинал по образец. 3. Участниците да имат технически възможности за изпълнение на поръчката, които удостоверяват с декларация по образец, че разполагат с необходимото техническото оборудване и персонал на автомивката. 4. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи свързани с поръчката се намират на посочения интернет адрес.Офертите се представят всеки ден от от 8.30 до 17.00 часа до обявения срок в деловодството на РЗОК Стара Загора, гр.Стара Загора, ул.Цар Иван Шишман №54А лично, чрез куриерска фирма или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдените от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране и Приложения №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 към тях, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел І на настоящата покана интернет адрес в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/04/2014