Версия за печат

BG-Търговище

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса Търговище, ул. "Тр. Китанчев" №37, За: Димитринка Ботева, България 7700, Търговище, Тел.: 0601 61111, E-mail: targovishte@nhif.bg, Факс: 0601 61138

Място/места за контакт: Търговище, ул. "Тр. Китанчев" №37

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: www.nhif.bg/web/guest/122.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Търговище

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44500000, 31300000, 31680000, 39715300

Описание:

Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Изолирани жици и кабели
Електрически принадлежности и аксесоари
Водопроводно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на доставките, предмет на настоящата поръчка е в размер на 1200 лв. с ДДС.Посочената прогнозна стойност, представлява и максималния финансов ресурс на възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка. Заявките за доставка ще се извършат според потребностите на възложителя. Възложителят няма ангажимент да извършва поръчка за всички посочени артикули.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 CYP

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Търговище

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставките следва да се осъществяват по подадена от Възложителя заявка. Със заявката Възложителя определя вида и количеството на конкретната доставка. Материалите и резервните части се приемат в обекта на изпълнителя или на адреса на РЗОК – Търговище в срок от 2/два/ работни дни след подадена заявка от Възложителя, на място, факс или електронна поща. Доставката следва да се осъществява за сметка на Изпълнителя. 2. При необходимост Възложителят ще формулира писмено конкретната заявка, а Изпълнителя се задължава да извърши конкретната доставка на цената съгласно ценовото предложение. За артикули, които не са посочени в ценовото предложение, същите се доставят на цени, които са актуални към момента на закупуването им в обекта на Изпълнителя. 3. Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското законодателство. 4. Заплащането на доставените артикули ще става след издадена от Изпълнителя фактура след доставката на заявените от възложителя стоки, в срок от 5 /пет/ работни дни по банков път на посочената от Изпълнителя банкова сметка или в брой в обекта на Изпълнителя. 5. При установени разлики във вида, количеството или качеството на заявените стоки представители на двете страни следва да съставят „констативен протокол” по силата на който Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка пропуска в максимален срок от 5/пет/ работни дни. В случай, че Изпълнителя не се яви да подпише протокола в срок от 24 часа от надлежното му уведомяване, Възложителят му изпраща едностранно изявление, в което описва своите констатации, което едностранно изявление има действие на „констативен протокол”. 6. Електроматериалите и резервните части да имат сертификат за произход и качество – преведен и легализиран, декларация за съответствие и указания за прилагане, изготвени на български език. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ Изискванията към кандидатите за изпълнение на поръчката: участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат: 1. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, за удостоверяване, на което следва да се представи удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата и единен идентификационен код - за българско юридическо лице и едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. 2. За тях да не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки, което се удостоверява с представяне на декларации в оригинал по образец към поканата; 3. Кандидатите следва да притежават обект /магазин или складова база/, в който да подържат посочените в ценовата оферта материали и резервни части на територията на гр.Търговище, което обстоятелство се доказва с декларация от Изпълнителя. 4.Стоките предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя. 5.Кандидатите следва да подадат само един вариант на оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите трябва да бъдат представени на посочения адрес до 16,00 часа на 11.04.2014г. - в деловодството на РЗОК - Търговище на адрес: гр. Търговище, ул. "Трайко Китанчев" №37, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/04/2014