Версия за печат

BG-гр. Враца

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Враца, ул." Иваница Данчов" №2, За: Светозар Евстатиев Симеонов, България 3000, гр. Враца, Тел.: 092 686110, E-mail: pomp@vrc.nhif.bg, Факс: 092 686111

Място/места за контакт: ул." Иваница Данчов" №2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/102.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК- Враца.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31680000, 31520000, 31530000, 31300000, 44500000, 44411000, 39715300

Описание:

Електрически принадлежности и аксесоари
Лампи и осветителни уреди
Части за лампи и осветителни уреди
Изолирани жици и кабели
Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Санитарни изделия
Водопроводно оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК- Враца. Всяка доставка се осъществява по подадена от възложителя заявка, в която определя вида и количеството на конкретната доставка на артикули посочени в техническите изисквания, както и доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар, които не са посочени в ценовото предложение, като в тези случаи Изпълнителят се задължава да ги достави на цени, които са актуални към момента на закупуването им в обекта на изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Враца, ул." Иваница Данчов" №2

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка. Със заявката възложителя определя вида и количеството на конкретната доставка. След получаване на писмена заявка от възложителя, в която са определени вида и количеството на конкретната доставка, изпълнителят с осигурен собствен транспорт, следва да достави заявените материали на адреса на възложителя и на цената, съгласно ценовото предложение. За артикули, които не са посочени в ценовото предложение, същите се доставят на цени, които са актуални към момента на закупуването им в обекта на изпълнителя. При извършване на доставките, изпълнителят следва да доставя ел. материали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар, които напълно съответстват на техническата спецификация на възложителя. Стоките предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя. Материалите и резервните части се доставят в срок до 2/два/ дни от подаване на заявката от възложителя. Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие, съобразно изискванията на българското законодателство. В случай на поява на скрит фабричен дефект (при правилна експлоатация и съхранение), Изпълнителят се задължава в рамките на 2 (два) работни дни след уведомяването от Възложителя да изпрати свой представител, който да установи рекламацията и да извърши замяната незабавно. В случай на рекламация за количествени несъответствия и видими фабрични дефекти, констатирани с двустранно подписан протокол, Изпълнителят извършва замяна в рамките на 2 (два) работни дни. Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат:1.Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, за удостоверяване на което следва да се представи удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата и единен идентификационен код - за българско юридическо лице и едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност;2.Спрямо кандидатите трябва да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП, което се удостоверява с представяне на декларации в оригинал по образец;3. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Информация се получава на адрес: гр. Враца, ул. „Иваница Данчов“ № 2, Районна здравноосигурителна каса – Враца. Оферти се приемат всеки работен ден от 09.00ч. до 17.00ч. в деловодството на РЗОК-Враца. Краен срок за подаване на офертите 08.04.2014г.,17.00ч. Техническите изискванията и указанията за офериране са публикувани на адреса на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/102. Техническите изискванията и указанията за офериране могат да бъдат получени на адреса на РЗОК – Враца: гр. Враца, ул. „Иваница Данчов“ № 2 или изтеглени от адреса на профила на купувача. Офертите ще бъдат отворени на 09.04.2014 г., от 14.00 часа в сградата на РЗОК – Враца, ул. „Иваница Данчов“ № 2, етаж 2, заседателна зала.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/04/2014