BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул."Княз Дондуков" № 2А, За: Тихозар Кръстев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217482, E-mail: tihozar.krastev@mon.bg, Факс: 02 9217482

Място/места за контакт: МОН - Дирекция ДОПР

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

РАЗРАБОТКА НА НОВИ МОДУЛИ КЪМ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „УЧИЛИЩЕ ЗА СЕБЕУТВЪРЖДАВАНЕ И ПОДГОТОВКА КЪМ ЕВРОПЕЙСКИ ХОРИЗОНТИ”, „УСПЕХ“. „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти” „УСПЕХ” по схема BG051PO001-4.2.05-0001; Системата се намира на уеб адрес: http://uspeh.mon.bg, като самият софтуер е разположен на сървъри и комуникационни ресурси на Министерство на образованието и науката. Системата е интернет базирано приложение, притежаващо средства за графичен интуитивен интерфейс с обща и специализирана част.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48611000, 48613000

Описание:

Софтуерни пакети за бази данни
Електронно управление на данни


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Разработване на допълнителни функционалности: 1. Генериране на финансов отчет и опис за получените и изразходвани средства по проекта; 2. Разработване на допълнителна форма, създаваща възможност за следене изпълнението на бюджета на училището; 3. Извеждане на данни за подготовка на технически доклад; Нови модули - Разработване на нови модули: Модул „Документация по ЗОП“; Модул „Техническа верификация на процедури по ЗОП“; Модул „Справки за степента на изпълнение на проекта“; Модул „Мониторинг и контрол на провеждането на ИИД в училищата от експерти от РИО”; Модул „Финансови корекции“; Създаване на модул за електронно подписване на форми и файлове с квалифициран електронен подпис (КЕП) от директорите и счетоводителите, както и верифициране чрез КЕП на проверените документи от експертите от РИО, членовете на ЕУП и експерти от МЗ; Разработване на модул за отчитане разходите за организация и управление на МОН. Изготвяне на пълна документация на информационната система с Инструкция за работа и on-line помощна информация, достъпна за всички потребители на системата.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

13.1. Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние: 13.1.1. Участникът следва да докаже общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години (2011, 2012, 2013 г.) общ оборот от дейността си в размер не по-малко от: 120 000 лв. (сто и двадесет хиляди) без ДДС, в зависимост дата на която участника е учреден и е започнал дейността си. За доказване на изискването участникът представя: • справка за общия оборот за последните три приключени финансови години (2011г., 2012г. и 2013г.), по Образец • копие от отчетите за приходите и разходите за последните три приключени финансови години (2011г., 2012г. и 2013г.). (Забележка: Ако участника не изготвил/подал Годишен финансов отчет за 2013 г. то следва да представи справка заверена от експерт счетоводител за последната финансова година.) 13.1.2. Изисквания и доказателства за техническите възможности и/или квалификация: 13.1.2.1.Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил поне 2 (два) договора, с предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните 3 години, считано от крайния срок за подаване на офертата. Под „договори, сходни с предмета на настоящата поръчка” следва да се разбират услуги, свързани поне с разработване и поддръжка на web базирани информационни системи сферата на образованието, или web базирани информационни системи за обработка и обмен на информация с над 10 000 регистрирани потребители. Документи, с които се доказва: - Списък за изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертата - Приложение № 11; Заверено от участника копие на:- препоръка/референция или друг еквивалентен документ, доказващ добро изпълнение, със съответно надлежно оформени издател/възложител/лице за контакт, период/срок на изпълнение, дейности по проекта и стойност. Когато участникът е обединение или консорциум, изискването за опит, сходен на предмета на поръчката, се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията следва да бъде представена съгласно изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. 13.2. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката;Минималният брой лица в екипа е 3 (три) – ръководител на екип и двама членове с експертни функции. Ръководител екип;• Магистърска или еквивалентна степен в социални, стопански и правни науки или природни науки, математика и информатика съгласно ПМС 125/24.06.2002 г. • Минимум 7 годишен общ професионален опит;• Минимум 3 години ръководен опит в областта на информационните услуги ;• Специфичен професионален опит: - Участие в най-малко 2 проекта/ договора в областта на разработване и поддръжка на web базирани информационни системи в сферата на образованието, и разработка на web базирани информационни системи за обработка и обмен на информация с над 10 000 регистрирани потребители. Експерт разработчик • Магистър или еквивалентна степен в областите социални, стопански и правни науки или природни науки, математика и информатика съгласно ПМС 125/24.06.2002 г. • Минимум 3 годишен общ професионален опит;• Специфичен професионален опит: - Участие в най-малко 2 проекта/ договора в областта разработване и поддръжка на web базирани информационни системи в сферата на образованието, и разработка на web базирани информационни системи за обработка и обмен на информация с над 10 000 регистрирани потребители. Експерт Системна поддръжка • Бакалавър или еквивалентна степен в областите социални, стопански и правни науки или природни науки, математика и информатика съгласно ПМС 125/24.06.2002 г. • Минимум 3 годишен общ професионален опит; • Специфичен професионален опит: - Участие в най-малко 2 проекта/ договора в областта на поддръжка на web базирани информационни системи в сферата на образованието, и поддръжка на web базирани информационни системи за обработка и обмен на информация с над 10 000 регистрирани потребители.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии за оценка на офертите е „Икономически най-изгодна оферта” със следните показатели: К1 - Организация за изпълнение на поръчката- 60% К2- Предлагана цена - 40%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

07/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Разработката на нови модули към информационната система за отчитане изпълнението на проект „УСПЕХ“ е във връзка с реализацията, договор за безвъзмездна помощ № BG051PO001-4.2.05-0001, с бенефициент - Министерството на образованието и науката, ” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

07/04/2014