BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Българска народна банка, пл. "Княз Александър I" № 1, За: Стефан Кръстанов 02 91451266 - по предмета на поръчката, Димитър Павлов - по процедурата 02 91451517., Р България 1000, София, Тел.: 02 91451517, E-mail: Pavlov.D@bnbank.org, Факс: 02 91451459

Място/места за контакт: София, пл. "Княз Александър I" № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача: www.bnb.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонамент за лицензи за продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи. Абонамент за антивирусна и антиспам защита - включва едногодишна поддръжка от тип „ESSENTIAL“ по програма „REWARDS“ за продукта „Symantec Protection Suite Enterprise Edition“ версия 4.0. Абонамент на софтуера за клониране и образи на дискове - включва едногодишна поддръжка по програма „REWARDS“ за продукта „Symantec Ghost Solution Suite“ версия 2.5. Помощ за възникване на кризи до 10 инцидента.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48761000

Описание:

Антивирусни софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поддръжка на съществуващите лицензи: SYMC PROTECTION SUITE ENTERPRISE EDITION 4.0 - 800 бр., SYMC GHOST SOLUTION SUITE 2.5 - 10 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:


МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, пл. "Княз Александър I" № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да има статут най-малко „Symantec Silver Partner“. 2. Участникът да представи минимум 2 броя сертификати за издържани технически изпити за антивирусни продукти на Symantec.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/04/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документи, които да представят участниците в офертата си: 1. Попълнена оферта, съгласно образеца, подписана и подпечатана на всяка страница от представляващия дружеството. 2. Извлечение от Търговския регистър или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. 3. Декларация, че участникът е съгласен с условията на проекто-договора. 4. Оторизационно писмо, издадено от производителя Symantec на името на участника; 5. Сертификати за издържани технически изпити за антивирусни продукти на Symantec. 6. Техническо предложение, което да съдържа описание на услугите „помощ при възникване на кризи - до 10 инцидента“, както и декларация за наличността на свои специалисти в режим 24x7 за тези услуги. Документите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик в срока за получаване на офертите на гише № 54 в Паричния салон на БНБ, гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1, надписан по следния начин: гр. София 1000, пл. „Княз Александър І” № 1 до г-н Петко Кръстев – главен секретар на БНБ Оферта за избор на изпълнител на обществена поръчка с обект: "абонамента за лицензи за продукти от фирмата Symantec”. Офертата може да се подаде и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. В случай, че офертата е подадена по пощата, същата следва да бъде получена от възложителя в срока за получаване на офертите. При сключване на договор, избраният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % от общата цена, посочена в офертата му. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на интернет адрес www.bnb.bg. Забележка: Българската народна банка е Администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния Управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни се събират и обработват за целите на идентификацията Ви и възникване на договорни отношения. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на Закона за защита на личните данни. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на събраните лични данни.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/04/2014