Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Иван Манчев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: iliana_z87@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Ремонт покрив на пазар за зеленчуци и плодове – Централен общински пазар, гр. Сливен” Настоящата обществена поръчка има за цел извършване на ремонтни дейности на Покрит пазар за зеленчуци и плодове при Централен общински пазар, гр. Сливен. Строително-ремонтните работи обхващат ремонта на покрива, който е изпълнен с носеща метална конструкция, покритие с LT- ламарина и съоръжения за горно осветление. Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в Количествена сметка – Приложение № 1 към документацията за участие. Работни чертежи и детайли: Детайл за монтаж на поликарбонатни плоскости за горно осветление - Приложение 2 към документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете строително-монтажни работи и техните количества са посочени в Количествена сметка – Приложение № 1 към документацията за участие. Работни чертежи и детайли: Детайл за монтаж на поликарбонатни плоскости за горно осветление - Приложение 2 към документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

230000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен, Централен общински пазар, гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:1.Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1.2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.Подробна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията за участие.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3.5. Ценово предложение - Образец № 4 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП;7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП;8.Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП:8.1.Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. 8.2. Декларация Образец № 7, съдържаща информация за оборота от строителство, сходно с предмета на поръчката, общо за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.Минимални изисквания: Всеки участник следва да е реализирал оборот от строителство, сходно с предмета на поръчката, общо за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си в размер общо не по-малко от 600 000,00 лева (шестстотин хиляди лева), без включен ДДС.9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:9.1.Копие от удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя с обхват на вписвания първа група, IV категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, придружен с валиден талон за 2014г. по чл. 23, ал. 1. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка и относителната им тежест: 1. Предложена цена - К1: тежест 60 точки. Максималният брой точки по този показател са 60 точки; 2. Срок за изпълнение, от датата на откриване на строителната площадка - К2: тежест 40 точки. Максималният брой точки по този показател са 40 точки. Максималният брой точки, които може да получи един участник са 100. Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е описана в документацията за възлагане на обществената поръчка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от Изисквания за изпълнение на поръчката:9.2. Декларация по образец № 8 съдържаща списък на основните договори с предмет сходен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните пет години, считано от датата на подаване на офертата, придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти.9.3. Сертификат за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, Сертификат за въведена система за управление на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентен, Сертификат за въведена система за здравословни и безопасни условия на труд ОHSAS 18001: 2007 или еквивалентен – представят се заверени от участника копия. 9.4. Списък на лица, които ще използва за извършване на строителството – свободна форма. Към списъка се прилагат документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и стажа на лицата, отговарящи за изпълнението на поръчката, с приложени заверени копия на дипломи за завършено образование, удостоверения за вписване в професионалните регистри, трудови и/ или граждански договори, удостоверения от преминати обучения, сертификати, трудови и/или осигурителни книжки и/или еквивалентни документи.9.5. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществената поръчка. Декларацията трябва да бъде придружена с документи, доказващи собствеността на оборудването, механизацията и техниката или договори за лизинг/наем/ползване. В случай на наемане на техника, участникът трябва да представи декларация от собственика, че отдадената под наем техника ще бъде на разположение за целия период на договора. В случай на предоставяне за ползване на техника, участникът трябва да представи декларация от собственика, че предоставената за ползване техника ще бъде на разположение за целия период на договора. Минималните изисквания по т. 9.2; 9.4 и 9.5 се съдържат в документацията за участие. 10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 9.Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 10.Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител.12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 11;13. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.14. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки: Към документацията се съдържа и Проект на договор - Образец № 12, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от ІІІ Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на предложението е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Преди сключване на договор участниците представят: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б."а" до б."д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложенията към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/04/2014