Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: Станка Тачева, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611215, E-mail: sekretar@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Обучения и кръгли маси по проект „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен”, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000

Описание:

Услуги по обучение


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Еднодневни мотивационни обучения на родители, съгласно Техническо задание – общо 3 броя; 2.Двудневни обучения на учители за придобиване на специализирани знания за работа в смесена културна среда, работа с деца и ученици, чито майчин език, традиции, бит, обичаи са различни, съгласно Техническо задание – общо 3 броя; 3.Двудневна кръгла маса на тема: „Десегрегация и мултикултурно образование”, съгласно Техническо задание – 1 брой. Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

21212 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен, гр. Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи: 1.Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1. 2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност.Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията.Подробна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията за участие.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3.5. Ценово предложение - Образец № 4. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б.„д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП; 8. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по член 106, параграф 1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета - Образец № 7; 9. Доказателства за икономическото и финансовото състояние: Участникът представя следните документи: 9.1.Информация за оборота на участника от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 8.Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката се раpзбира организиране и провеждане на обучения и семинари на възрастни (лица над 18 годишна възраст). Минимални изисквания: участникът трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) не по-малко от 40 000,00 лева (четиридесет хиляди лева), без ДДС.10.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:10.1. Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 9, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение;Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата, на подаване на офертата.10.2. Списък на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обществената поръчката – Образец № 10. За лицата, упоменати в минималните изисквания участниците трябва да приложат: Автобиографии (по образец на участника), придружена от документи, доказващи обстоятелствата, посочени в нея: копия на дипломи и удостоверения за правоспособност/сертификати или еквивалентни – за доказване на професионалната квалификация и правоспособност; копия на трудови и/или служебни и/или осигурителни книжки и/или еквивалентни – за доказване на общия професионален опит; копия на референции/сертификати от работодатели/възложители и/или други подходящи или еквивалентни – за доказване на специфичния професионален опит.Минимални изисквания:За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да осигури не по-малко от 2 (двама) ключови експерти, наети по трудово или гражданско правоотношение както следва: Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка са следните: 1.Показател – Предложена цена - К1 - тежест в комплексната оценка 40 точки; 2.Показател - Срок за организиране и провеждане на еднодневни мотивационни обучения на родители, съгласно Техническото задание, след получена заявка от Възложителя - К2 - тежест в комплексната оценка 20 точки; 3.Показател - Срок за организиране и провеждане на Двудневни обучения на учители за придобиване на специализирани знания за работа в смесена културна среда, работа с деца и ученици, чито майчин език, традиции, бит, обичаи са различни, съгласно Техническото задание, след получена заявка от Възложителя - К3 - тежест в комплексната оценка 20 точки; 4.Показател - Срок за организиране и провеждане на Двудневна кръгла маса на тема: „Десегрегация и мултикултурно образование”, съгласно Техническото задание, след получена заявка от Възложителя - К4 - тежест в комплексната оценка - 20 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":1.Ръководител на екипа - Изисквания: 1. Висше образование в областта на „Педагогически науки” или „Психология” или еквивалентна. 2. Общ професионален опит: не по-малко от 3 (три) години; 3. Специфичен професионален опит: Опит, свързан с организиране, провеждане или управление на поне 1 обучение за възрастни и/или опит като ръководител екип при извършването на поне 1 договор с дейности, свързани с изпълнение на проекти за обучения.2.Ключов експерт 1 - Изисквания: 1. Висше образование в областта на „Педагогически науки” или „Психология” или еквивалентна. 2. Общ професионален опит: не по-малко от 1 (една) година опит; 3. Специфичен професионален опит: участние в организирането и провеждането на поне едно обучение на възрастни.Подробна информация за документите по тази точка се съдържа в документацията за участие.11.Декларация от участника, че за изпълнението на поръчката ще осигури необходимия брой обучители и модератори за провеждане на обученията и кръглата маса, отговарящи на изискванията на Възложителя, посочени в Техническото задание.12. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) - Образец № 11.13. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - Образец № 12.14. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 13;15. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.16. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележки:Към документацията се съдържа и Образец № 14 - Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т.3.Съдържание на офертата от документацията за участие, спазвайки чл.56, ал.2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т.3.Съдържание на офертата от документацията за участие, спазвайки чл.56, ал.3, т.1, т.2, т.3 от ЗОП.Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б."а" до б."д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект BG051PO001-4.1.05-0158 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства на територията на Община Сливен”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/04/2014