Версия за печат

BG-с.Черноочене

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Черноочене, Област Кърджали, Община Черноочене, с. Черноочене, Област Кърджали, ул. "Шеста" № 9, За: Даниела Николова - главен специалист "ПТЗ", РБългария 6701, с.Черноочене, Тел.: 03691 6225, E-mail: obshtina_chernoochene@abv.bg, Факс: 03691 6265

Място/места за контакт: Айдън Ариф Осман - Кмет на община

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.chernoochene.com.

Адрес на профила на купувача: www.chernoochene.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Организиране и провеждане на обучения“ Обученията са предназначени за служителите на общинската администрация по конкретни теми, описани в техническото задание. Поръчката се реализира в рамките на проект „Добро управление чрез компетентна и ефективна общинска администрация”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000, 80570000, 80532000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Услуги, свързани с обучение по управление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обученията на служителите трябва да се проведат в подходяща база на територията на Република България до 350 км. от община Черноочене, като изпълнителят в рамките на поръчката трябва да осигури транспорт, кетъринг, нощувки, наем на зала и презентационна техника, учебни материали и необходимият брой експерти, извършващи обученията и други по преценка на кандидата, с цел постигане на резултатите, заложени в проекта и отнасящи се към настоящата поръчка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

49583 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изнесено обучение до 350 км. от Община Черноочене

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- За доказване на икономически и финансови възможности: 6.3.1. За последните три финансови години 2011, 2012, 2013, кандидатът трябва да е реализирал общо оборот без ДДС, не по-малко от 147 000 лв. и специфичен оборот без ДДС от сходни дейности, не по-малко от 100 000 лв. Документи, удостоверяващи изискванията по т.6.3.1 – за общия оборот 1.Копие от годишен баланс и отчет за приходите и разходите за последните три финансови години, заверени от участника.; 2.Справка за общия оборот и оборота от договори за услуги на обекти, подобни на обекта на поръчката, за последните 3 години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Когато по обективни причини кандидатът или участникът не може да представи исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. - За доказване на технически възможности и/или квалификацията на кандидатите: 6.3.2 Участникът следва през последните 3 (три) години (2011г., 2012г. и 2013г.) да е изпълнил успешно минимум 3 (три) договора с предмет, сходен на предмета на поръчката. За сходни на предмета на поръчката се считат дейности, свързани с организиране и провеждане на обучения/семинари. Документи, удостоверяващи изискванията по т.6.3.2 – 1.Списък на основните договори за услуги, подобни на обекта на поръчката, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, придружен с препоръки за добро изпълнение. 6.3.3. Участникът да разполага с най-малко трима експерти за провеждане на обученията, като един от тях е ръководител на екипа от обучители. Участиците трябва да представят минимум 3-ма ключови експерта, един от които е ръководител на екипа, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата, а именно: Ръководител на проекта и Ключов експерт 1, който да има висше образование степен „магистър“ или еквивавлентна в областта на: обществени, педагогически, хуманитарни, природни, правни, икономически или технически науки, или еквивалент с минимум 5 (пет) годишен (считано до крайния срок за подаване на оферти), организационен и управленски опит, свързан с изпълнението на проекти с европейско и национално финансиране, и/или експертно участие като ръководител/ключов експерт в проекти, свързани с управление на човешки ресурси и/или публична администрация и/или стратегическо планиране и/или консултантски услуги за подпомагане на публични институции и/или регионално планиране и развитие. Общ професионален стаж: Най- малко 5 години Специфичен опит: В последните 3 години, ръководителят на екипа и ключов експерт 1 трябва да е участвал като обучител в най-малко в три обучения и най-малко в едно от обучение да е бил ръководител на екипа Ключов експерт 2, който да има висше образование минимална степен „магистър“ или еквивалентна по специалности от някое от следните професионални направления: икономика, педагогика, психология, публична и бизнес администрация, управление на човешките ресурси, география, право, регионално планиране и развитие, теория и управление на образованието и минимум 3 (три) години преподавателски опит. Общ професионален стаж Най- малко 3 години Специфичен опит: В последните 3 години, ключовият експерт 2 трябва да е участвал като обучител в най-малко в три обучения Ключов експерт 3, който да има висше образование минимална степен „магистър“ или еквивалентна по специалности от някое от следните професионални направления: икономика, педагогика, психология, публична и бизнес администрация, управление на човешките ресурси, география, право, регионално планиране и развитие, теория и управление на образованието и минимум 3 (три) години преподавателски опит. Общ професионален стаж: Най- малко 3 години Специфичен опит: (съгласно техническото задание т.6.3.3)

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/04/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Община Черноочене предоставя достъп до приложение към поканата, съдържащо условия за подаване на оферти, образци на документи и сключване на договор, което може да бъде намерено на интернет адреса на Възложителя: www.chernoochene.com, раздел "Профил на купувача" до изтичане на срока посочен в раздел ІV от настоящата публична покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/04/2014