Версия за печат

BG-Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса (РЗОК) Добрич, улица „Независимост” № 5, ет. 4, За: д-р Бисерка Атанасова Пачолова, България 9300, Добрич, Тел.: 058 654500, E-mail: dobrich@dob.nhif.bg, Факс: 0568 654555

Място/места за контакт: гр Добрич, улица „Независимост” № 5, ет. 4

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили. Услуги по почистване на превозни средства.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300, 90917000

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили
Услуги по почистване на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Комплексното измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-Добрич обхваща: външно измиване на автомобила - един или два пъти месечно, комплексно измиване на автомобила / външно и вътрешно /- 2 броя месечно, измиване на двигател – 1 брой годишно, пране на тапицерия – 1 брой годишно.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Автомивка на изпълнителя на територията на гр. Добрич

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Външно измиване – един или два пъти месечно което включва: почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с пароструйка, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобилите със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника. 2. Комплексно почистване на автомобила – два пъти месечно, включващо –описаното по-горе външно измиване и вътрешно почистване, включващо: пране на стелките, изсмукване в дълбочина с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на багажник, почистване на стъклата, почистване на праговете и консервация. 3. Измиване на двигател – по един път годишно за всеки автомобил 4. Пране на тапицерия – по един път годишно за всеки автомобил 5. Срок за приемане и обслужване на автомобилите: - без предварителна заявка – да бъде приет за обслужване до 30 минути след пристигане на територията на автомивката - с предварителна заявка – автомобилът да бъде приет в заявения час с толеранс до 10 минути след пристигане на територията на автомивката. Заявяването се извършва от шофьора на лекия автомобил на място, по телефон или по електронна поща. 6. Заплащане на услугата – до 10 дни след изготвяне и представяне на опис за извършените услуги в предходния месец / Приложение №7/ подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и фактура. Фактурата и описа се издават до 5-то число на месеца следващ месеца на извършените услуги.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Неразделна част към публичната покана са Технически изисквания и указания за офериране, заедно с приложения. Технически изисквания и указания за офериране могат да бъдат получени на адрес: гр. Добрич, ул. "Независимост" № 5, ет. 4, деловодство и на интернет адрес: http://www.nhif.bg/web/guest/63

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/04/2014