Версия за печат

BG-гр.Кърджали

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Средно общообразователно училище "Йордан Йовков» гр.Кърджали, ул. "Булаир" № 18, За: Недялка Димитрова Кюпрюджиева-Директор, България 6600, гр.Кърджали, Тел.: 0361 62480, E-mail: y_yovkovkj@abv.bg

Място/места за контакт: Средно общообразователно училище "Йордан Йовков» гр.Кърджали

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://yovkov-bg.net/.

Адрес на профила на купувача: http://yovkov-bg.net/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЧКА С ОБЕКТ: "Организиране на Концерт - Международен ден на толерантността: наем сцена и озвучаване, транспаранти, покани, украса на мероприятието, кетъринг; Изработване/доставка на костюми за концерта; Изработване/доставка на спортни екипи; Абонамент за сп. ВВС знание ; Абонамент за в. Литературен вестник; Абонамент за местен ежедневник; Абонамент за сп. "Здраве от природата" за клуб "Екология"; Абонамент за клуб "Туризъм" - сп. National geographic + kids; Закупуване на палатки за клуб "Туризъм" ; Закупуване на раници за клуб "Туризъм"; Провеждане на "открити уроци" : Перперикон, Златоград, кр. Устра, Татул и вкаменената гора, Природен резерват "Маджарово", пещера "Утробата", резерват "Вълчидол": 7 групи, осигурен кетъринг, материали; Отпечатване на училищен вестник "Единство" - 9 месеца х 60 бр тираж на месец за изпълнение на проект „Образователна интеграция на учениците в СОУ „Й. Йовков”, по схема BG051PO001 – 4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80200000, 79952100, 79980000, 18412000, 18932000

Описание:

Услуги на средното образование
Услуги по организиране на културни събития
Услуги по абонамент за вестници и периодични издания
Спортни дрехи
Спортни чанти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Организиране на Концерт - Международен ден на толерантността: наем сцена и озвучаване, транспаранти, покани, украса на мероприятието, кетъринг-1бр.; Изработване/доставка на костюми за концерта-20бр.; Изработване/доставка на спортни екипи-60бр.; Абонамент за сп. ВВС знание-1бр.; Абонамент за в. Литературен вестник-1бр.; Абонамент за местен ежедневник-1бр.; Абонамент за сп. "Здраве от природата" за клуб "Екология"-1бр.; Абонамент за клуб "Туризъм" - сп. National geographic + kids-1бр.; Закупуване на палатки за клуб "Туризъм"-6бр.; Закупуване на раници за клуб "Туризъм"-35бр.; Провеждане на "открити уроци": Перперикон, Златоград, кр. Устра, Татул и вкаменената гора, Природен резерват "Маджарово", пещера "Утробата", резерват "Вълчидол": 7 групи, осигурен кетъринг, материали-7бр.; Отпечатване на училищен вестник "Единство" - 9 месеца х 60 бр тираж на месец-540бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31060 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Средно общообразователно училище "Йордан Йовков» гр.Кърджалиул. "Булаир" № 18, България

NUTS:

BG425

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние: Участниците следва да представят годишни финансови отчети за последните три години. Когато участникът е обединение или консорциум, изискването се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията следва да бъде представена,съгласно изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Изисквания и доказателства за техническите възможности и/или квалификация: Участниците следва да са изпълнили минимум 1 (един)договор с предмет, сходен с предмета на поръчката, за последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертата. За сходни на предмета на поръчката дейности се приемат дейности по организиране на събития и доставка на материали. Документи, с които се доказва: Списък на изпълнен(и) договор(и) с предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертата. Заверено от участника копие на: препоръка/референция или друг еквивалентен документ, доказващ добро изпълнение, със съответно надлежно оформени издател(възложител), лице за контакт, период(срок) на изпълнение, дейности по проекта и стойност. Когато участникът е обединение или консорциум, изискването за опит, сходен на предмета на поръчката, се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. Информацията следва да бъде представена,съгласно изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател П1 - Предложен срок в календарни дни за подготовка и организация, считан от момента на уведомление за започване на даденото обучение - максимална стойност 40 т. Показатели за оценка на офертите Показател П1 - Предложен срок в календарни дни за подготовка и организация, считан от момента на уведомление - максимална стойност 40 т. Показател П2 - Предложената стратегия за изпълнение на поръчката - максимална стойност 40 т. Показател ПЗ - Предложена от участника цена - максимална стойност 20 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/03/2014 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЛИКА: Списък на представените документи – попълнен, подписан и подпечатан от участника в свободен текст; Предложение за изпълнение на поръчката; Предложена цена; Административни сведения – изготвени в съответствие с образеца от настоящата документация, подписани и подпечатени от участника; Декларация за запознаване с условията на поръчката – изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация, подписана от участника; Посочен ЕИК или Удостоверение за актуално състояние на участника, издадено от компетентен орган, когато той е българско юридическо лице (само в случаите, когато участникът не е вписан в Търговския регистър и не разполага с ЕИК), или друг еквивалентен документ на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство. Удостоверението за актуално състояние се представя в оригинал или заверено от участника копие и следва да бъде издадено не по-рано от 3 /три/ месеца, преди датата на представяне на офертата; Копие от документ за самоличност, заверено от участника, когато участникът е физическо лице. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, посочените по-горе документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представят в официален превод на български език. Участниците представят и следните документи: Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2, т.4, и т.5, от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията образец в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3, чл. 2а от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията образец в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП– подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документация образец от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП Участниците представят своята оферта в запечатан непрозрачен плик. Върху плика се пише ОФЕРТА, като се посочва адрес за кореспонденция, телефон, лице за контакт, факс, електронен адрес, наименование на обекта на поръчката.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/03/2014