Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, бул. "Шести септември" № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: www.vik.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, монтаж и въвеждане в експолоатация на комплексна система за оптимално управление на съвместно работещи сондажни потопяеми помпи за нуждите на „ВиК” ЕООД – Пловдив. Доставката, монтажа и пускането в експлоатация на комплексна система за оптимално управление на съвместно работещи сондажни потопяеми помпи ще се осъществява след заявка от страна на Възложителя, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договора с определения за изпълнител участник. Възложителят ще извърши заплащането в срок до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, монтажа и въвеждането в експлоатация, представяне на необходимите документи за изпълнена работа и данъчна фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31730000

Описание:

Електротехническо оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

За периода на действие на договора ще бъде доствена, монтирана и пусната в експлоатация комплексна система за оптимално управление на съвместно работещи сондажни потопяеми помпи. Посочената прогнозна стойност е максимално възможната, но не е задължителна.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на област Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Техническите характеристики и условията за изпълнение на поръчката са описани в приложената Техническа спецификация, като те могат да бъде намерени на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в раздел Профил на купувача/Обществени поръчки. Доставката ще се извършва след подаване на заявка, франко склад на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД – Пловдив, бул. „Шести Септември” № 250 и трябва да се придружава с документ за произход (от производител) и сертификат за качество. Отделните компоненти и елементи на системата за управление трабва да се доставят опаковани и етикирани, съгласно българските и европейски стандарти. Изделията трябва да са придружени с технически паспорти, описания и съпроводителна документация, преведена на български език. Участникът представя декларация, че срокът на доставка е не по-дълъг от 2 (две) работни седмици от датата на заявка, франко склад на Възложителя. Участникът представя декларация, че ще доставя нови и неупотребявани изделия, произведени не по-рано от 5 (пет) месеца от датата на доставката. При установени неизправни или дефектни изделия в доставката подмяната става за сметка на Участника. При дефектиране на изделия при спазени изисквания за монтаж и нормална експлоатация в срока на гаранция, подмяната става за сметка на Участника. При подаване на офертата следва да се представят всички документи, посочени в Техническата спецификация. При сключване на договор определеният за изпълнител участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 - Цена за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на комплексната система – тежест 60 точки К2 - Гаранционен срок – тежест 30 точки К3 - Срок за изпълнение на поръчката (доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на комплексната система) – тежест 10 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/04/2014 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството, на горепосочените телефони или на тел. 0896 688 879 - инж. С. Узунов – Р-л „ЕМН” .

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

31/03/2014