Версия за печат

BG-Бяла Слатина

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68, За: Цветелина Бориславова Страшимирова, Република България 3200, Бяла Слатина, Тел.: 0915 882118, E-mail: bslatina@mail.bg, Факс: 0915 82914

Място/места за контакт: гр. Бяла Слатина, ул. "Климент Охридски" 68

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.byala-slatina.com.

Адрес на профила на купувача: www.byala-slatina.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата публична покана е: "Асфалтиране на улици в гр. Бяла Слатина". Необходимо е да бъдат асфалтирани компрометираните и силно амортизирани асфалтови настилки намиращи се в обсега на уличните платна, не засегнати от реконструкцията на водопровода и канала, изпълнени по „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина“ по договор за Безвъзмездна финансова помощ №DIR-51011116-CO20/26.06.2012г., финансиран от Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г. Участъците предмет на договора представляват кръпки с неправилна форма. Където е необходимо да бъдат фрезовани съществуващите настилки до здрав пласт. Всички съществуващи съоръжения в обсега на дейностите трябва да бъдат нивелирани и ракордирани /където е необходимо/ и поставени на необходимите коти, съгласно нивелетата на пътя.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45230000, 45233252, 45233000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на проводи и на пътища, релсови пътища и самолетни писти
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Строителни работи по изпълнение на основа на пътна настилка и настилка на пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

ул. “Климент Охридски“ – отсечката от ул. “Ал. Стамболийски“ до ул. “Г. С. Раковски“ - 2170,59 м ул. “Климент Охридски“ – отсечката от ул. “Гимназиална“ до ул. “Христо Ботев“ - 695,32 м ул. “Хан Крум“ – отсечката от ул. “Панайот Волов“ до ул. “Г.С.Раковски“ - 1357,78 м ул. “Хан Крум“ – отсечката от ул. “Любен Каравелов“ до ул. “Христо Ботев“ - 1495,47 м ул. „Търнавска“ – отсечката от ул. “Захари Стоянов“ до ул. “Хан Крум“ - 2318,81 м Площад на ул.“Търнавска“ - 446,88 м Общо: 8484,85 м

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

140000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Бяла Слатина

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Aдминистративни изисквания По отношение на участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 б. “а“-„д“, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 2а (предл.първо), т. 3, т. 4 и т. 5, и ал. 5, т.1 и т. 2 от ЗОП. Обстоятелствата се удостоверяват чрез подписване на декларации – Образец № 4, 5 и 6. 2.Икономически и финансови изисквания -Валидна застраховка “Професионална отговорност”, съгласно чл. 171 от ЗУТ. Ако срокът на застраховката изтича по време на срока на валидност на офертите, участникът е длъжен да представи декларация (свободен текст), с която се съгласява да я поднови и представи пред възложителя в законоустановения срок. 3.Технически изисквания -Притежание на Удостоверение за вписване на строителя в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 5, ал. 1, т. 2 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя – за ІІ група строежи, ІV - та категория или за по-висока категория от същата група, с обхват съобразно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д” от ЗУТ и чл. 8, ал. 2, т. 3 и чл. 9 от Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи; -Удостоверението за вписване, следва да бъде придружено и с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, или валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава; 4.Специфични изисквания за участници - обединения В случай че участникът в поръчката е обединение, което не е юридическо лице, то трябва да е създадено съгласно изискванията на Закона за задълженията и договорите и всички други приложими нормативни актове, които определят реда за създаване и регистрация на граждански дружества. В случай на избор на обединението за изпълнител, същото се задължава, преди сключване на договора, да представи удостоверение за регистрация в Регистър БУЛСТАТ. В случай че участникът в поръчката е обединение, което не е юридическо лице, участниците в него трябва да определят в споразумението за създаването си, физическото лице, което е упълномощено да представлява обединението пред трети лица, в т.ч. и пред Възложителя. В случай че участник в поръчката е обединение, изискванията за икономическо и финансово състояние, технически възможности и квалификация, ще се прилагат за обединението като цяло, освен когато в настоящата документация изрично е посочено обратното. Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор се представят само за членовете на обединението, чрез които участникът доказва съответствието си с критериите за подбор. Административните изисквания в т. 2 от настоящата глава се прилагат за всеки от участниците в обединението поотделно. В случай че участникът е обединение, участниците в него сключват споразумение помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които: -определят точно и ясно разпределението на изпълнението на отделните видове дейности между отделните участници в обединението. Разпределението следва да посочва съответния вид дейност, който ще се изпълнява от всеки от членовете на обединението, като не е достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите. Изискването е с цел осигуряване на възможност за преценка за спазване на изискванията на ЗОП и настоящата документация от отделните членове на обединението и съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е Икономически най-изгодна оферта. Показател А: Ценово предложение- тежест 30 %; Показател Б: Техничческо предложение - тежест 70 %; 1.Показател А: Ценово предложение А = (Ц min / Ц n) х 100, Където: Ц min е най-ниската предложена обща цена в лева, без вкл. ДДС, от ценовите предложения на участниците; Ц n е предложената обща цена в лева, без вкл. ДДС от ценовото на n-я участник. 2.Показател Б: Техническо предложение Б = Б1+Б2+Б3, Където: Б1 е Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката; Б2 е Мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на поръчката; Б3 е Мерки за опазване на околната среда при изпълнение на поръчката. Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените основни показатели, умножени по коефициент определящ тежестта им в общата оценка, изразено чрез следната формула: КО=(А х 0,30)+(Б х 0,70)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/03/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На интернет страницата на Община Бяла Слатина: http://www.byala-slatina.com, в раздел „Профил на купувача“ е публикувана и може да бъде изтеглена цялата документация за участие в настоящата обществена поръчка с указания към участниците, както и всички необходими образци на документи. Заинтересованите лица могат да се запознаят с документацията за участие и на адреса на Община Бяла Слатина: гр. Бяла Слатина 3200, ул. "Климент Охридски" № 68 всеки работен ден, в рамките на работното време на общината не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана, като при желание от страна на кандидатите документацията може да им бъде предоставена безплатно на хартиен носител.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/03/2014