Версия за печат

BG-Смолян

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса, бул. България, 7, За: д-р Кузман Иванов Гелов, инж. Манол Илиев Радков, България 4700, Смолян, Тел.: 0301 67040, E-mail: smolian@nhif.bg, Факс: 0301 67041

Място/места за контакт: РЗОК - Смолян

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/118.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. Външно измиване на автомобила – два пъти месечно, включващо почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с водоструйка и измиващ препарат на целия автомобил, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобила със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника. 2. Комплексно почистване на автомобила – един път месечно, включващо –описаното по-горе външно измиване и вътрешно почистване, включващо: пране на стелките, изсмукване в дълбочина с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на багажник, почистване на стъклата, почистване на праговете. 3. Измиване на двигател - извършва се 1 път годишно за всеки лек автомобил. 4. Пране на тапицерия - извършва се 1 път годишно за всеки лек автомобил.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90917000

Описание:

Услуги по почистване на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на 3 /три/ броя служебни автомобили на РЗОК - Смолян, за 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Смолян

NUTS:

BG424

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат. 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци по ТЗ. 2. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си, както и заверено копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 3. Участниците да имат технически възможности за изпълнение на поръчката, които удостоверяват с декларация в свободен текст за техническото оборудване на автомивката. Автомивката на изпълнителя да е на територията на гр. Смолян. 4. Кандидатите следва да имат възможност за извършване на услугата със собствени качествени материали и консумативи притежаващи всички необходими сертификати съгласно действащата нормативна уредба. 5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения №№ 4, 5, 6, 7, 8 и 9). 6. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции; Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи участника и свеж печат; Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, тe следва да са придружени със заверен превод на български език. В случай на несъответствие между българския и текста на чужд език, текста на български език се ползва с приоритет; По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощено от него лице. Ценовото предложение следва да бъде изготвено по образец на ценовата оферта и трябва да отговаря на следните изисквания: предложената ценова оферта да съдържа единични цени в лева с ДДС за външно измиване на автомобилите, комплексно измиване на автомобилите /външно и вътрешно/, измиване на двигател, пране на тапицерия. Стойността на поръчката да не надхвърля сумата от 800 /осемстотин/ лева с ДДС.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/04/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/04/2014