Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Владимир Генов - държавен експерт, дирекция ДСОП, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217501, E-mail: v.genov@mon.bg, Факс: 02 9217684

Място/места за контакт: бул. "Княз Дондуков" № 2А

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: mon.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Цел на процедурата за избор на изпълнител е да се избере изпълнител на договор за застраховка на сградния фонд на МОН, държавните училища и обслужващи звена към Министерството на образованието и науката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000, 66515000

Описание:

Застрахователни услуги
Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Услугата обхваща целият сграден фонд, публична държавна собственост, предоставен на МОМН, включително и новопридобития. Местоизпълнението на услугата е на цялата територия на Република България, съгласно указани в заявките на държавните училища и обслужващи звена към Министерството на образованието, младежта и науката, населени места.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

46000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Цялата територия на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнението на услугата следва да бъде съобразено с изискванията, посочени в техническата спецификация и добрите практики в сферата на услугите, предмет на поръчката – застраховка „Пожар и природни бедствия”. Изпълнителят на услугата трябва да предостави застрахователно покритие за следните рискове: а) пожар, включително умишлено предизвикан пожар; б) експлозия, включително умишлено причинена; в) удар от мълния / гръм; г) удар (сблъскване) или падане на пилотирано летателно тяло, части от такова и/или товари, падащи от него; д) буря, ураган, торнадо, градушка, проливен дъжд, наводнение, приливна вълна, покачване нивото на водни басейни; е) паднали дървета и клони, вследствие природни бедствия; ж) натрупване на сняг, лед, замръзване; з) аварии на водопроводни, топлофикационни, канализационни и газопроводни инсталации, независимо от причината; и) земетресение; й) счупване на стъкла – всички рискове; к) злоумишлени действия на трети лица (вандализъм); л) разходи за разчистване на останки и ограничаване на вредите вследствие на застрахователно събитие от посочените по-горе рискове. Периодът в който ще се изпълнява обществената поръчка е от 00:00 часа на 1.04.2014 г. включително за влизане в действие на застрахователната полица издадена на основание подписването на договор. Специални условия: В рамките на действие на договора за изпълнение на услугата Застрахователят издава застрахователна полица, на база актуализиран списък на сградния фонд на МОН и по определената в резултат на действията за избор на изпълнител застрахователна сума. Всеки участник следва да има представителства (клонове, агенции, офиси) за извършване на ликвидация на щети по застраховка „Пожар и природни бедствия” минимум в 28 града, както следва: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Софийска, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол. За застрахователи извършващи дейност под формата на свобода на предоставяне на застрахователни услуги това изискване важи за техния представител за уреждане на претенции. През последните три години, считано от датата определена като краен срок за подаване на офертите, участниците следва да са изпълнили успешно не по-малко от 2 (два) договора с предмет, който се отнася до предмета на настоящата поръчка, и за изпълнението им да представят положителни референции от възложителите. Участниците следва да имат издаден лиценз за извършване на застрахователна дейност съгласно Кодекса за застраховането и за застраховка „Пожар и природни бедствия”. Всеки участник представя следните доказателства, удостоверяващи техническите му възможности и квалификация: Справка-декларация, съдържаща списък на договори, които се отнасят до предмета на поръчката, които участникът е изпълнил през последните три години, попълнена съгласно образеца към документацията за участие, в която да са отразени данни за стойностите, датите и възложителите по договорите. Към справката участникът следва да представи препоръки /референции/ за добро изпълнение на поне два договора с предмет, който се отнася до предмета на настоящата поръчка, съдържащи положителната оценка на възложителите относно качеството на извършените услуги. Актуален лиценз за извършване на застрахователна дейност съгласно Кодекса за застраховането и за застраховка „Пожар и природни бедствия”. Списък на офисите/представителствата за ликвидация на щети по застраховка „Пожар и природни бедствия” на участника с подробни данни (адреси, телефони, е-mail, лице за контакт); Непредставяне на някой от посочените по-горе документи води до отстраняване на участника. Не се допуска самоучастие на възложителя по застраховка „Пожар и природни бедствия”, предмет на настоящата процедура за избор на изпълнител.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ПОКАЗАТЕЛИТЕ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 1. Показатели: - Размер на предлаганата обща премия; - Размер на предлаганата застрахователна сума; - Начин и схема на плащане на застрахователната премия; - Начин за определяне и срок за изплащане на застрахователни обезщетения; - Преференции. 2. Коефициенти на тежест на критериите в комплексната оценка на предложението: - коефициент на тежест на критерия "Размер на предлаганата обща премия" (Т1) - 35; - коефициент на тежест ”Размер на предлаганата застрахователна сума” (Т2) - 20; - коефициент на тежест на критерия "Начин и схема на плащане на застрахователната премия" (Т3) - 10; - коефициент на тежест на критерия "Начин за определяне и срок за изплащане на застрахователни обезщетения" (Т4) - 20; - коефициент на тежест на критерия "Преференции" (Т5) – 15. 3. Методика за оценяване: Всеки критерий се оценява с точки в диапазона от 0 до 10, като 10 е най-високата оценка. Оценката по съответния критерий е равна на произведението на оценката (брой точки) и коефициента му на тежест. Комплексната оценка се получава по следната формула: КОi = К1 х Т1 + К2 х Т2 + КЗ х ТЗ + К4 х Т4 + К5 х Т5, където: КОi е комплексната оценка на оценяваното предложение; i - от 1 до n - пореден номер на предложението, като (n) е броят на предложенията, участващи в класирането К1 - оценка по критерия "Размер на предлаганата обща премия", от 0 до 10 точки, като се закръглява до втория знак след десетичната точка и се получава по формулата: Минимална предложена премия К1 = ------------------------------------------------------------- х 10 Предложена от оценявания участник премия К2 - оценка по критерия "Начин на определяне и размер на предлаганата застрахователна сума ", от 0 до 10 точки, като се закръглява до втория знак след десетичната точка и се получава по формулата: Предложена от оценявания участник застрахователна сума К2 = ---------------------------------------------------------------------------------------- х 10 Максимална предложена застрахователна сума К3 - оценка по критерия "Начин и схема на плащане на застрахователната премия - от 0 до 10 точки, като за предложено: - еднократно плащане – 2 точки; - плащане на месечни вноски – 6 точки; - плащане на вноските по избор на Възложителя (ежемесечно и/или еднократно) – 10 точки. К4 - оценка по критерия "Начин за определяне и срок за изплащане на застрахователни обезщетения" от 0 до 10 точки, като за предложено: - определяне на застрахователните обезщетения само по експертна оценка на Застрахователя – 1 точка; - определяне на застрахователните обезщетения само по представени от Застрахования разходооправдателни документи – 3 точки; - определяне на застрахователните обезщетения по експертна оценка и/или по представени разходооправдателни документи, в зависимост от избора на Застрахования – 5 точки; - срок за изплащане на застрахователни обезщетения – до десет работни дни – 1 точка; - срок за изплащане на застрахователни обезщетения – до пет работни дни – 3 точки; - срок за изплащане на застрахователни обезщетения – до три работни дни – 5 точки; Оценката по критерий К4 е сумата от точките за посочените начини за определяне на застрахователните обезщетения и предложените срокове за изплащане на застрахователни обезщетения. К5 - оценка по критерия "Преференции" от 0 до 10 точки, като за предложени: • условия за участие в положителния финансов резултат с представена формула и схема на изчисление; • условия по плащане на застрахователната премия; • условия по изплащане на застрахователните обезщетения; • условия за облекчено администриране на застрахователната полица по време на нейното действие; • други условия, различни от изброените по-горе; Продължение в "Допълнителна информация"!!!

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/03/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Възложителят приема за преференции само допълнителни условия които увеличават качеството на услугата безплатно и са с конкретно измерим интерес за него. Всяка предложена преференция, отговаряща на условията по-горе, се оценява по следния начин : - участникът предложил най-изгодни условия по съответната преференция получава 2 точки; - всички останали участници, дали условия по този вид преференция, получават по 1 точка. Оценката по критерий К5 е сумата от точките за посочените преференции, но не повече от максималния брой – 10 точки. На първо място се класира икономически най-изгодната оферта, получила най-висока комплексна оценка. Участниците в процедурата за избор на изпълнител поемат всички разходи, свързани с изготвянето и представянето на офертата. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение, измежду следните възможности: - парична сума, внесена по следната сметка на Министерството на образованието и науката: БНБ , IBAN: BG85 BNBG 96613300149101; - банкова гаранция – безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Министерството на образованието и науката, със срок на валидност 8 (осем) месеца. Банковата гаранция за изпълнение следва да бъде представена в оригинал, като в случай че е издадена на чужд език, оригиналът трябва да бъде представен заедно с превод на български. Участниците в настоящата процедура за избор на изпълнител трябва да имат издаден лиценз за извършване на застрахователна дейност, съгласно Кодекса за застраховането и за застраховка „Пожар и природни бедствия”. Не се изисква създаването на юридическо лице за участие в процедурата за избор на изпълнител, когато участник е обединение /сдружение/. Лице, което участва самостоятелно, няма право да участва като част от обединение, т. е. едно лице не може да подава едновременно самостоятелна оферта и да участва като член на обединение /сдружение/ – участник в същата процедура В оферта, представена от обединение /сдружение/, трябва да бъде включена цялата информация за всеки един участник в обединението /сдружението/, изисквана от Закона за обществените поръчки, настоящата Покана и документацията за участие в процедурата за избор на изпълнител. Представляващото обединението /сдружението/ лице следва да бъде упълномощено да подписва всички документи, да подаде офертата и да сключи договор, във връзка с което в офертата следва да бъде представено нотариално заверено пълномощно. Възможност за плащането на застрахователната премия по различни схеми по избор на Възложителя, включително и да се извършва ежемесечно, на равни месечни вноски, не по-късно от 10-то (десето) число на месеца следващ месеца на изпълнение.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/03/2014