Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул."Цар Освободител" № 1, За: инж. Милко Харалампиев, Република България 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: mharalampiev@sliven.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изграждане, реконструкция и ремонт на спортни площадки в гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен” Строително-ремонтните дейности ще включват следните дейности:1. Разбиване на бетон; 2. Демонтаж на улични бордюри; 3. Демонтаж на градински бордюри; 4. Демонтаж на тротоарни плочи; 5. Масов изкоп с багер на транспорт; 6. Ръчен изкоп; 7. Натоварване и превоз с ръчни колички до 60 м.; 8. Превоз земни маси със самосвал; 9. Кофраж и декофраж на бетонови ел. фундаментални под колони; 10. Доставка и полагане на неармиран бетон клас С 12/15 (В15) за фундаменти; 11. Доставка и полагане на чакъл за основа; 12. Валиране на чакъл за основа; 13. Полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см. /бетон клас С 16/20 (В 20) и армировка ф6,5/20 см. от стомана клас В 235 (А I); 14. Доставка и монтаж на колона, посредством анкерни болтове /за колона метална правоъгълна тръба 100.60.3, с височина Н = 4,0 м., със заварена към нея оребрена пета 20/20 см. , с дебелина 1,5 см. и шапка от ламарина на върха/; 15. Изработка и монтаж на предпазна ограда от метални пана /по детайл/; 16. Нанасяне на блажна боя двукратно по метални повърхности; 17. Доставка и полагане на изкуствена трева с височина 50 мм. с гумени гранули; 18. Доставка и монтаж на футболни вратички; 19. Доставка и монтаж на баскетболен кош; 20. Доставка и монтаж на пейка; 21. Доставка и монтаж на кошче за отпадъци; 22. Извозване на строителни отпадъци; 23. Извозване на добити материали до склад на Община Сливен.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Конкретният вид и обем работа ще се възлага с Възлагателно писмо от Възложителя, придружено с количествено-стойностна сметка и срок за изпълнение. Възлагането/ята ще се прави/ят на база годишна програма в рамките на общата бюджетна стойност за дейността утвърдена от Възложителя. Последователността на възлагане става по приоритет.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

264000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Сливен и населените места на територията на Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Необходими документи за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка:1.Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1.2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за Търговския регистър – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК и е попълнил и приложил декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език).В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора и че всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.3. Заверено копие от удостоверение за регистрация по ЗДДС – при наличие на такова.4. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 3.5. Ценово предложение - Образец № 4 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП;7. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 6 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП;8. Документи доказващи икономическото и финансово състояние на участника, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП:8.1. Копие на валидна застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена с декларация от участника, че ако по време на действието на договора застраховката изтече, то действието й ще бъде подновявано през срока на договора /свободна форма/. 8.2. Декларация Образец № 7, съдържаща информация за оборота от строителство с предмет аналогичен с предмета на поръчката, общо за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.Минимални изисквания:Всеки участник следва да е реализирал оборот от строителство с предмет аналогичен с предмета на поръчката, общо за последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.) или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността, си в размер общо не по-малко от 264 000,00 лева (двеста шестдесет и четири хиляди лева), без включен ДДС.Забележка:Договори с предмет, аналогичен на предмета на поръчката да се считат договори за реконструкция и изграждане на площадки за спорт на открито, договори за благоустрояване и изграждане на паркови съоръжения и елементи на техническата инфраструтура в паркоустроените зони.9. Документи доказващи техническите възможности и квалификацията на участника, които задължително включват:Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Разбиване на бетон - относителна тежест в 100% - 2 2.Демонтаж на улични бордюри - относителна тежест в 100% - 1 3.Демонтаж на градински бордюри - относителна тежест в 100% - 1 4.Демонтаж на тротоарни плочи - относителна тежест в 100% - 1 5.Масов изкоп с багер на транспорт - относителна тежест в 100% - 5 6. Ръчен изкоп - относителна тежест в 100% - 5 7. Натоварване и превоз с ръчни колички до 60 м. - относителна тежест в 100% - 4 8.Превоз земни маси със самосвал - относителна тежест в 100% - 4 9.Кофраж и декофраж на бетонови ед.фундаменти под колони -относителна тежест в 100% - 5 10.Доставка и полагане на неармиран бетон клас С 12/15 (В15) за фундаменти -относителна тежест в 100% - 6 11.Доставка и полагане на чакъл за основа -относителна тежест в 100% - 6 12.Валиране на чакъл за основа -относителна тежест в 100% - 5 13.Полагане на армирана бетонова настилка с дебелина 10 см. /бетон клас С 16/20 (В 20) и армировка ф6,5/20 см. от стомана клас В 235 (А I) - относителна тежест в 100% - 6 14.Доставка и монтаж на колона, посредством анкерни болтове /за колона метална правоъгълна тръба 100.60.3, с височина Н = 4,0 м., със заварена към нея оребрена пета 20/20 см. , с дебелина 1,5 см. и шапка от ламарина на върха/ - относителна тежест в 100% - 7 15.Изработка и монтаж на предпазна ограда от метални пана /по детайл/ - относителна тежест в 100% - 7 16.Нанасяне на блажна боя двукратно по метални повърхности - относителна тежест в 100% - 7 17.Доставка и полагане на изкуствена трева с височина 50 мм. с гумени гранули - относителна тежест в 100% - 7 18.Доставка и монтаж на футболни вратички - относителна тежест в 100% - 4 19.Доставка и монтаж на баскетболен кош - относителна тежест в 100% - 4 20.Доставка и монтаж на пейка - относителна тежест в 100% - 4 21.Доставка и монтаж на кошче за отпадъци - относителна тежест в 100% - 3 22.Извозване на строителни отпадъци - относителна тежест в 100% - 4 23. Извозване на добити материали до склад на Община Сливен - относителна тежест в 100% - 2

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/03/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":9.1. Декларация по Образец № 8 съдържаща списък на основните договори с предмет аналогичен на настоящата поръчка, сключени и изпълнени през предходните пет години, считано от датата на подаване на офертата, придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти. Препоръките следва да са надлежно оформени с издател и лице за контакт и да съдържат информация за стойността, датата и мястото на строителството, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Не се допуска представянето на препоръки за договори, които не са посочени в декларацията.Минимални изисквания: Всеки участник следва да е изпълнил 1 (един) договор с предмет аналогичен на предмета на поръчката.Забележка: Договори с предмет, аналогичен на предмета на поръчката да се считат договори за реконструкция и изграждане на площадки за спорт на открито, договори за благоустрояване и изграждане на паркови съоръжения и елементи на техническата инфраструтура в паркоустроените зони.10. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива), по образец Образец № 9.Забележка: За всеки подизпълнител се подава отделна декларация.11.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител по образец Образец № 10.Забележка: Декларацията се подава от всеки подизпълнител.12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 11;13.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли документите приложени в офертата, в случай че няма/т представителни функции.14. Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки: Към документацията се съдържа и Образец № 12 - Проект на договор, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи от раздел ІІІ.Съдържание на офертата, от дакументацията, спазвайки чл. 56, ал. 2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи от раздел ІІІ.Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1, т. 2, т.3 от ЗОП. Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло. Валидността на предложението е 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Преди сключване на договор класираният на първо място участник представя: документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/03/2014