Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2, За: Константин Колев Мечев, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 601473, E-mail: k.mechev@artacademyplovdiv.com, Факс: 032 632467

Място/места за контакт: гр. Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.artacademyplovdiv.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.artacademyplovdiv.com/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на фабрично нов лек автомобил с 5+2 седящи места

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществената поръчка включва закупуване на един брой фабрично нов лек автомобил (5 + 2 места) за нуждите на Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив. Предлаганият за доставка лек автомобил следва да отговаря на следните минимални технически параметри и характеристики: I.КУПЕ: 1. Тип на купето - ВАН/МИНИВАН; 2. Брой врати - /4+1/; 3. Брой места - /5+2/; 4. Седалки тип "равен под" на 3 ред; 5. Дължина в мм. / без теглич/ от 4350 до 4850; 6. Широчина в мм. /без огледала на вратите/ от 1790 до 1850; 7. Височина в мм. /без товар/ от 1600 до 1700; 8. Междуосие в мм. от 2600 до 2900; 9. Алуминиеви джанти от 15 до 17 цола; 10. Капацитет на резервоара в литри от 55 до 70 литра; II. ДВИГАТЕЛ: 1. Гориво - Дизел; 2. Работен обем в куб.см. от 1600 до 2000; 3.Максимална мощност в к.с. от 105 до 135; 4. Разположение на двигателя - отпред, напречно; 5. Разположение на цилиндрите - редови. III. Безопасност: 1. Електронна стабилизираща програма ESP; 2. Антиблокираща спирачна система ABS; 3. Предни спирачки - Дискови, вентилирани; 4. Задни спирачки - Дискови; 5. Предни фронтални въздушни възглавници; 6.Предни странични въздушни възглавници; 7. Странични въздушни възглавници тип завеса; 8. Облегалки за глава на 5-те задните седалки; 9. Фарове за мъгла. IV. Други: 1. Задвижване - Предно; 2. Скоростна кутия - Механична с 6 предавки; 3. Еко норма - Euro 5; 4. Бордкомпютър с чек контрол; 5. Графичен информационен дисплей; 6. Ел. прозорци, предни и задни; 7. Ел. странични огледала за обратно виждане; 8. Регулируем по височина и дълбочина волан; 9. Сервоусилвател на волана; 10. Климатик; 11. Ускорение 0-100 км/ч в секунди максимум до 13,5; 12. Максимална скорост в км./ч. минимум 180; 13. Разход, средно л./100 км. максимум до 6,0; 14. Разход, градско л./100 км. максимум до 7,0; 15. Разход, извънградско л./100 км. максимум до 5,0.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания за изпълнение на поръчката: 1. Максималният срок на доставка - не повече от 45 (четиридесет и пет) календарни дни от датата на сключване на договора за доставка на лекия автомобил.; 2. Стойност на лекия автомобил до 32 000 /тридесет и две хиляди/ лева без ДДС, включително вскички разходи необходими за регистрацията на лекия автомобил в КАТ - РДВР Пловдив.; 3. При доставката на автомобила се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ съответствието, окомплектоваността и принадлежностите му съгласно изискванията на възложителя и офертата на изпълнителя.; 4. Плащането се извършва по банков път срещу издадена от изпълнителя и предадена на възложителя и одобрена от него фактура в срок до 20 работни дни от подписването на приемо-предавателния протокол по т.3.; 5. Всеки участник може да предложи оферта само за един лек автомобил. 6. Стойноста на посочените от Изпълнителя в раздел "Показатели за оценка на офертите" допълнително предлагани технически предимства трябва да бъдат включени в предлаганата цена и не може да послужи за последващо увеличение на цената посочена в ценовото предложение. Изискуеми документи: 1. Документ за регистрация на кандидата: - Заверено копие от документа за регистрация и/или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от ЗТР, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; - Заверено копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 2 .Декларация в свободен текст, че ще изпълни поръчката съгласно изискванията на възложителя. 3. Декларация в свободен текст, че е съгласен и приема безусловно клаузите на проектодоговора. 4. Декларация по чл. 47,ал.1,т.1 ЗОП 5. Декларация по чл. 47, ал.5 ЗОП 6. Изрично нотариално заверено пълномощно в оригинал, когато участникът се представлява от упълномощено лице. 7. Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик и съдържа: - цена в лева без ДДС за доставка до склад на Възложителя в град Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2; - срок на валидност на офертата - не по-къс от 6 месеца от дата на подаване на офертата. Изисквания към представяните документи: - Всички документи, представляващи копия, задължително се заверяват „Вярно с оригинала” подписани от представляващия кандидата и мокър печат; - Оферта се подписва от представляващия кандидат или от изрично упълномощено нотариално от него лице; - Офертата следва да бъде изготвена на български език и не се допускат зачерквания и поправки; - Всеки участник има право да представи само една оферта; - Оферти се приемат до 16.00 часа на 27.03.2014 г. на адрес гр. Пловдив, ул. Тодор Самодумов № 2, ет. ІІ, кабинета № 27 ( Помощник ректор) или по пощата чрез препоръчано писмо с обратна разписка до същия адрес.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Допълнително предлагани от кандидата технически предимства на лекия автомобил, като: 1. Пълноразмерно резервно колело; 2. Окръжност на завиване - от край до край в см.; 3. Общ обем на пространството на купето в литри; 4. Обем на пространството за багаж/товар в литри; 5. Кожена тапицерията; 6. Круз контрол/Темпомат или друга подобна система; 7.Система за подпомагане на паркирането; 8. Климатроник; 9. Двузонов климатроник; 10. Тонирани стъкла; 11. Управление на аудиосистемата от волана; 12. Възпроизвеждане на MP3; 13. Възможност за избор на цвят от цветовата гама за автомобила; 14. Фабрични гаранции: … години и ……... километра; ... години безплатна пътна помощ; ... години за акумулаторна батерия; … години против корозия на купето. 15. Други посочени от кандидата:

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/03/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Кандидатите мога да изтеглят и да се запознаят с проектодоговора в профила на купувача: http://www.artacademyplovdiv.com/

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/03/2014