Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. "Цар Освободител" №1, За: арх. Любомира Наумова-Андреева, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: ipgvr_sliven@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Услуги по логистика, информираност и публичност на проект BG161PO001/5-02/2012/032 “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по ОП „Регионално развитие”, по две обособени позиции: обособена позиция 1 „Разпространение на информация и публичност”, обособена позиция 2 „Организиране на кръгли маси и обществени форуми за стимулиране на гражданска подкрепа” Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79341000

Описание:

Рекламни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1 „Разпространение на информация и публичност” • 1 банер със стойка • 1 информационна табела на проекта • 500 бр. информационни брошури; • 8 бр. публикации в медиите; • 2 пресконференции Прогнозна стойност на обособена позиция 1 „Разпространение на информация и публичност” – 2 195,00 лева (две хиляди сто деветдесет и пет лева); Обособена позиция 2 „Организиране на кръгли маси и обществени форуми за стимулиране на гражданска подкрепа” • 9 бр. проведени кръгли маси и обществени обсъждания с изработен модул Прогнозна стойност на обособена позиция 2 „Организиране на кръгли маси и обществени форуми за стимулиране на гражданска подкрепа” – 1 999,98 лева (хиляда деветстотин деветдесет и девет лева и деветдесет и осем стотинки). Подробна информация за обществената поръчка се съдържа в Техническото задание – Приложение № 1.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4195 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи: 1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 2. Документи за регистрация, както следва:2.1. Копие на документ за регистрация, валидно удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация и актуално състояние не се изисква, ако участникът е посочил ЕИК.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът/ите за регистрация се представя в официален превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;3. Предложение за изпълнение на изискванията на Възложителя за изпълнение на поръчката - Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП;6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 5 в съответствие с чл. 47, ал. 6 от ЗОП;7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по член 106, параграф 1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета - Образец № 6;8. Доказателства за икономическото и финансовото състояние:Участникът представя следните документи:8.1.Информация за оборота на участника от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си - Образец № 7. Забележка: Под услуги, сходни с предмета на поръчката по Позиция 1 се разбира извършване на поне две от следните дейности: •изготвяне на публикации/статии и публикуването им в местни и национални медии;•графичен дизайн на печатни материали – флаери, листовки, дипляни, брошури, каталози, плакати, постери, календари; •провеждане /организиране и модерация/ на пресконференции, обществени обсъждания, публични кампании, разяснителни кампании, дискусионни форуми и конференции с акцент публичен интерес. Под услуги, сходни с предмета на поръчката по Позиция 2 се разбира провеждане /организиране и модерация/ на пресконференции, обществени обсъждания, публични кампании, разяснителни кампании, дискусионни форуми и конференции с акцент публичен интерес.Минимални изисквания: всеки участник трябва да има реализиран оборот от предоставяне на услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните три години (2011, 2012 и 2013 г.) не по-малко от 5 000 лева (пет хиляди лева), без ДДС.9.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:9.1. Списък на основните договори, с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите - Образец № 8, включително предмет, възложител, стойност и период на изпълнение, придружен от препоръки за добро изпълнение;Минимални изисквания: всеки участник трябва да е изпълнил минимум 1 (един) договор, за услуги, които са сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.10.Списък на екипа от експерти – Образец № 9, отговорен за изпълнението на обществената поръчката, придружен от професионални автобиографии - Образец № 10 и заверени копия на документи, доказващи изискуемото образование, професионалната квалификация и професионален опит на експертите. Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, за обособена позиция 1, са следните: 1.1.Технически показатели (Т) - тежест в комплексната оценката - 70 точки, в т.ч.: 1.1.1.Брой алтернативни креативни предложения за табела и банер (не по-малко от 2 броя за продукт) - Т1 - тежест 10 точки; 1.1.2.Брой алтернативни креативни предложения за брошура (не по-малко от 2 броя) - Т2 - тежест 20 точки; 1.1.3.Срок на изготвяне на алтернативните креативни предложения за продукт Т3 - тежест 20 точки; 1.1.4.Срок за реализация на избрано креативно предложение след одобрение от Възложителя Т4 - тежест 20 точки; 1.2.Финансов показател - Ц - Цена - тежест в комплексната оценката 30 точки. 2. Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, за обособена позиция 2, са следните: 2.1.Технически показател Т - Срок за организиране на кръгли маси, обществени форуми за стимулиране на гражданската подкрепа и други, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя - тежест в комплекстана оценка 50 точки; 2.2.Финансов показател - Ц - Цена - тежест в комплексната оценката 30 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/03/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Минимални изисквания: За изпълнение предмета на поръчката, всеки участник трябва да осигури екип от следните експерти:1. Ръководител на екип, отговарящ на следните минимални изисквания: - висше образование с минимална степен “бакалавър” или еквивалентно;- минимум 2 години управленски опит /ръководство на екип/.Ръководителят отговаря за цялостната координация и реализирането на събитията и за отчитането пред Възложителя. 2.Един експерт “Връзки с обществеността”, отговарящ на следните изисквания по отношение на квалификация и професионален опит:- висше образование с минимална степен “бакалавър” или еквивалентно;- минимум 1 година организационен опит в областта на дейностите по поръчката.11. Декларация за подизпълнители при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие (ако се ползват такива) – Образец № 11;12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 12; 13. Декларация за приемане на условията в проекта на договора за всяка обособена позиция - Образец № 13; 14. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.15.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Забележки:Към документацията са приложени Проект на договор - Образец № 14 и Проект на договор - Образец № 15, които са само за сведение на участниците и не се изисква да бъдат прилагани към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т.3.Съдържание на офертата от документацията за участие, спазвайки чл.56, ал.2 от ЗОП, а изискванията се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т.3.Съдържание на офертата от документацията за участие, спазвайки чл.56, ал.3, т.1, т.2, т.3 от ЗОП.Минималните изисквания на възложителя за икономическо и финансово състояние и техническите възможности за изпълнение на поръчката се отнасят към обединението като цяло.Валидността на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Копия на документи в офертата се представят от участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на участника.Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, върху който се посочва: наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и предмета на поръчката. Офертата се депозира в деловодството на Община Сливен на адрес град Сливен, бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б."а" до б."д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Обществената поръчка се възлага в изпълнение на проект BG161PO001/5-02/2012/032 “Изграждане на капацитет на Община Сливен по ОПРР за следващия програмен период”, по ОП „Регионално развитие”. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/03/2014