Версия за печат

BG-с. Крушари, област Добрич

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Крушари, ул. "Девети септември" №3 – А, За: Веселина Иванова, Р. България 9410, с. Крушари, област Добрич, Тел.: 05771 2024, E-mail: krushari@dobrich.net, Факс: 05771 2136

Място/места за контакт: Директор дирекция АПИОФБ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.krushari.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Изготвяне на технически проекти за „Изграждане на пожароизвестителна система за нуждите на следните подобекти: 1. Административната сграда на община Крушари и прилежащите към нея сгради и 2. ЦДГ „Щастливо детство с. Крушари”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71210000

Описание:

Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на поръчката - до 5 000 (пет хиляди) лева без ДДС. Цената се определя в български лева, без включен Данък върху добавена стойност /ДДС/ и се посочва от участника в Образеца „Ценово предложение”. Офертите на участниците, надхвърлящи обявената прогнозна стойност, ще бъдат отстранени, като неотговарящи на предварително обявените условия на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

с. Крушари

NUTS:

BG332

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

A. Участниците следва да са изпълнили поне един договор за услуга, сходен с предмета на настоящата поръчка, общо за предходните 3 години, считано до датата на крайния срок за подаване на оферти. *** ”Услуги, сходни с предмета на поръчката“ – са услуги, които включват проектиране на пожароизвестителни системи в обществени сгради, попадащи в обхвата на Наредба Iз-1971/29.10.2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. За доказване на това обстоятелство участниците следва да представят следните документи: - Списък на основните договори за услуги сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, считано до датата на крайния срок за подаване на оферти (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си), придружен от заверени от участника копия на препоръки за качествено и навременно изпълнение към всички посочени в списъка договори, съдържащи дата, стойност и място на изпълнение, както и дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните документи. Референциите следва да са с печат на институцията, подписани от лицето, представляващо Възложителя. Възложителят приема като основание за отстраняване на участника липсата на препоръки за качествено и навременно изпълнение към всички посочени в списъка договори. Б. Списък на ангажираните от оферента специалисти-проектанти, придружен със следните документи: актуални “Застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 от ЗУТ и актуални удостоверения за пълна проектантска правоспособност на всеки от проектантите, които ще са ангажирани при изпълнението на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/03/2014 09:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискуеми документи от участниците: 1. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние или Удостоверение за регистрация по ЕИК – за българско юридическо лице, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство (с дата не по-рано от 3 месеца от датата на подаване на предложението), а когато участникът е физическо лице – копие от документ за самоличност – заверено с гриф “Вярно с оригинала”; 2. Административни сведения за участника; 3. Декларации по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП; 4. Списък на основните договори за услуги, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, придружен от препоръки за добро изпълнение. 5. Списък на ангажираните от оферента специалисти-проектанти, придружен със следните документи: актуални “Застраховка професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл.171 от ЗУТ и актуални удостоверения за пълна проектантска правоспособност на всеки от проектантите, които ще са ангажирани при изпълнението на поръчката; 6. Предложение за изпълнение на поръчката; 7. Ценово предложение. Възложителят предоставя на всички заинтересовани лица пълен достъп до Документацията за участие, ведно с всички приложения и образци към нея по електронен път на посочения в Публичната покана официален интернет адрес на Община Крушари, а именно: http://www.krushari.bg/, „Профил на купувача” - http://www.krushari.bg/pagelist.php?idd=432, в периода от датата на публикуването й до срока на валидност на публичната покана, а именно - 26.03.2014г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/03/2014