Версия за печат

BG-Горна Оряховица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Северноцентрално държавно предприятие" ДП - Териториално поделение "Държавно горско стопанство - Горна Оряховица" гр.Горна Оряховица., ул. Ангел Кънчев № 29, За: инж.Ангел Петков Куков, Република България 5100, Горна Оряховица, Тел.: 0618 60065, E-mail: g.orqhovitsa@scdp.bg, Факс: 0618 60044

Място/места за контакт: Държавно горско стопанство - Горна Оряховица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://scdp.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://scdp.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на услуги по Обособена позиция 1- застраховане на 10 броя служебни моторни превозни средства на ТП ДГС Горна Оряховица , при "СЦДП" ДП Габрово, със застраховка "Гражданска отговорност на МПС" ; 1 брой служебно моторно превозно средство със застраховка "Автокаско" и застраховане на 9 броя моторни превозни средства със застраховка "Злополука на местата в МПС" и по Обособена позиция 2- Застраховка на 17 броя служители на ТП ДГС Горна Оряховица със застраховка „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66516100

Описание:

Застраховка "Гражданска отговорност" на сухопътни превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предоставяне на услуги по Обособена позиция 1- застраховане на 10 броя служебни моторни превозни средства на ТП ДГС Горна Оряховица , при "СЦДП" ДП Габрово, със застраховка "Гражданска отговорност на МПС" ; 1 брой служебно моторно превозно средство със застраховка "Автокаско" и застраховане на 9 броя моторни превозни средства със застраховка "Злополука на местата в МПС" и по Обособена позиция 2- Застраховка на 17 броя служители на ТП ДГС Горна Оряховица със застраховка „Гражданска отговорност на лица, ползващи огнестрелно оръжие”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4255 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Държавно горско стопанство - Горна оряховица

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Квалификационни изисквания към изпълнителя: Изпълнител може да бъде всеки търговец по смисъла на ТЗ, както и техни обединения, които притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност и за съответния вид застраховка, издаден от компетентен орган. Ограничения при допускане на кандидатите: до участие не се допускат кандидати, които не отговарят на условията на чл.47, ал.1, ал.2 т.1, т.2и т.3 и ал.5 от ЗОП и нямат лиценз за извършване на застрахователната дейност, издаден от компетентен орган, валиден към момента на подаване на офертата, като се спазват изискванията на чл.9 от Кодекса на застраховането.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/03/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация за процедурата може да бъде получена в деловодството на ТП "ДГС-Горна Оряховица" тел: 0618 21695 или на електронната страница: http://scdp.bg/ образци на документи, които ще се ползват от кандидатите при депозиране на офертите: 1. Образец на ценово предложение; 2. Образец на техническо предложение; 3. Административни сведения за кандидата; 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл..47, ал.1. от ЗОП; 5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП; 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП; 7. Декларация за неизползване на подизпълнители; 8. Проект на договор;( 9. Декларация за приемане на условията на проекта на договора.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/03/2014