Версия за печат

BG-Ловеч

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Център за спешна медицинска помощ - Ловеч, ул.Д-р Съйко Съев № 27, За: Мая Илиева Трифонова, България 5500, Ловеч, Тел.: 068 603517, E-mail: csmplovech@abv.bg, Факс: 068 603518

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.csmp.eu.

Адрес на профила на купувача: www.aop.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Периодична изработка и доставка на ваучери за храна за дежурен персонал на 12-часови дежурства по смисъла на Наредба 11/2005 г. след заявка на възложителя , изпратена на ел. адрес на изпълнителя

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ваучери за хранителни продукти с номинална стойност от 1, 2, 5, и 10 лв. , като прогнозната стойност на поръчката е без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

43800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦСМП -Ловеч

NUTS:

BG315

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да съдържа : Предложение за изпълнение на поръчката ,съгласно изискванията на чл.101в,ал.1,т.3 от ЗОП ; Ценово предложение ; Разрeшение от МФ за извършване на дейност като оператор ; Доказателства за наличие на свободна квота за ваучери ; Референции за добро партньорство ,които удостоверяват добрата търговска репутация (сключени договори) не повече от три значими договора ;Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47,ал.1,2 и 5 от ЗОП ;Срок за изпълнение на поръчката; Списък на търговските обекти на територията на Ловеч и Ловешка област -Летница,Луковит ,Тетевен , Троян , Угърчин и Ябланица , с които кандидатът има сключени договори за обслужване ;Списък на документите съдържащи се в офертата, подписан от кандидатът . Посочените по горе документи се представят в оригинал ,заверено копие от органа издал документа или копие с нотариална заверка.Представените референции се вземат предвид ако са издадени през последните две години.В плика се поставят само изрично посочените документи,подредени съгласно приложение списък на кондидата.Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис " Предлагана цена ", поставен в плика с офертата. В плика с предлаганата цена се поставят следните документи : конкретното предложение на поръчката като : подробно описание на организацията на изпълнение на поръчката , срокове на доставка , начин на изпълнение , начин и срок на доставка , доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката . Всички документи да са подписани от представляващия .Непредоставянето на цитираните документи в указания вид и форма е основание за недопускане на участника до участие в класация на офертите.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка : К=К1+К2+К3 , където К1 - най-ниска цена на изработване - 50 т. ; К2 - брой търговски обекти със сключени договори в градовете в Ловешка област - Ловеч , Летница , Луковит , Тетевен , Троян , Угърчин и Ябланица - 30 т. ( при липса в списъка на търговски обекти в някои от посочените градове , кандидата не се допуска с този показател в класирането и получава нула точки ) ; К3 - срок на доставка на изработените ваучери - 20 т. . Методика на изчислението : К1 е съотношението на най-ниска цена за изработка към всяка следваща цена х 50 т. ; К2 - съотношението на брой обекти на кандидата към мах. брой обекти участващи в офертите х 30 т. ; К3 - съотношението на най-краткия срок на доставка към всеки следващ срок х 20 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/03/2014 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще се разглеждат на 01.04.2014 г. от 09,00 ч. в заседателната зала в счетоводството в ЦСМП -Ловеч.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2014