Версия за печат

BG-гр. София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - София област, ул.”Енос” №12-14, За: д-р Георги Кръстев Канзов, РБългария 1408, гр. София, Тел.: 02 9656942, E-mail: sofia-obl@nhiv.bg, Факс: 02 9656949

Място/места за контакт: ул.”Енос” №12-14

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/ 63..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на служебните автомобили на РЗОК-София област. Изисквания към услугата 1. Външно измиване на автомобил – два пъти месечно, включващо почистване с препарат на джанти и тасове от замърсявания с феродо, ръчно-безконтактно измиване с пароструйка, издухване на останалата вода от огледалата и фалцовете на автомобилите със сгъстен въздух, почистване на касите на вратите и багажника консервиране на гумите на автомобила. Комплексно почистване на автомобил – два пъти месечно, включващо описаното по-горе външно измиване и вътрешно почистване, включващо: пране на стелките, изсмукване в дълбочина с прахосмукачка на седалките и пода, почистване на праха от повърхности и детайли в купето на автомобила, почистване на стъклата, почистване на праговете и консервация Измиване на двигател се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил. Пране на тапицерия се извършва 1 път годишно за всеки лек автомобил. Срок за приемане и обслужване на автомобилите: a. без предварителна заявка – да бъде приет за обслужване до 1 час след пристигане на територията на автомивката b. с предварителна заявка – автомобилът да бъде приет в заявения час с толеранс до 10 минути след пристигане на територията на автомивката. Заявките ще се извършват от упълномощено длъжностно лице по договора по факс, телефон или електронна поща. Заплащане на услугата - извършва се до 5-то число на месеца, следващ месеца на извършване на услугата, по банков път по посочена сметка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след изготвяне и представяне на опис за извършените услуги в предходния месец / Приложение №9/ подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и фактура. Изисквания към документите:Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние. В случай, че са подписани от упълномощено лице, се изисква прилагане на нотариално заверено пълномощно от лицата с представителни функции; Представените документи, когато са копия, следва да бъдат заверени с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на лицето/та, представляващи участника и свеж печат; Всички документи, свързани с офертата, следва да бъдат на български език. Ако в офертата са включени документи и референции на чужд език, същите следва да са придружени със заверен превод на български език. В случай на несъответствие между българския и текста на чужд език, текстът на български език се ползва с приоритет; По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции съгласно удостоверението за актуално състояние, или упълномощено от него лице.Всеки участник в процедурата има право да представи само един вариант на оферта за изпълнение.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Ценовата оферта трябва да бъде в отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Ценово предложение” /Приложение № 1/ поставен в плика с офертата.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90917000

Описание:

Услуги по почистване на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на услуги по комплексно измиване и почистване на 3 /три/ бр. служебни автомобили на РЗОК-София област, за 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на договора

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците следва да отговарят на условията, посочени по-долу и удостоверяват това като представят съответните документи - оригинали или заверени от участника копия с подпис и печат: Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, за удостоверяване на което следва да се представи удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на офертата и единен идентификационен код - за българско юридическо лице и едноличен търговец, документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. За тях да не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал.5 от Закона за обществените поръчки, което се удостоверява с представяне на декларации в оригинал по образец; Кандидатите следва да притежават собствена или наета автомивка на територията на гр. София на разстояние не повече от 10км. от административната сграда на РЗОК –София област. Участниците да имат техническа възможност за извършване на услугата в работното време на възложителя от 09,00ч. До 17,30ч. всеки делничен ден, което удостоверяват с декларация в свободен текст за техническото оборудване на автомивката. Кандидатите следва да имат възможност за извършване на услугата със собствени качествени материали и консумативи притежаващи всички необходими сертификати съгласно действащата нормативна уредба. Да представят подписана и подпечатана оферта за изпълнение на поръчката, която да съдържа техническото и финансовото предложение и срок за изпълнението й. Офертата се изготвя и подава на български език, като за чуждестранните участници документът за актуална регистрация да е в официален превод, а останалите документи, които прилага - в превод.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на валидност на предложението е 60 (шестдесет) календарни дни считано от датата на подаване на офертите. Предложения се приемат всеки работен ден от 9:00ч. до 17:00ч., от служителите в деловодството на РЗОК-София област, на адрес гр.София ул.”Енос” №12-14 с краен срок 24.03.2014г. Важи датата на пощенското клеймо. Техническите изискванията и указанията за офериране са публикувани на адреса на профила на купувача:www.nhif.bg/Рубрика "Търгове",подрубрика " Процедури провеждани по реда на ЗОП" и могат да бъдат получени на адрес http://www.nhif.bg/web/guest/ 63.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/03/2014