Версия за печат

BG-Кюстендил

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА, ул. "Демокрация" №44, х.Б, За: д-р Матей Николов Попниколов, Република България 2500, Кюстендил, Тел.: 078 559700, E-mail: kiustendil@nhif.bg, Факс: 078 559733

Място/места за контакт: гр. Кюстендил, ул. "Демокрация" №44, вх.Б

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/107.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е доставка на електроматериали, железария и резервни части, необходими за пъддръжка на стопанския инвентар в РЗОК- Кюстендил

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31680000, 31300000, 44520000, 44411000

Описание:

Електрически принадлежности и аксесоари
Изолирани жици и кабели
Брави, ключове и панти
Санитарни изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

111 артикула посочени в техническите изисквания, както и доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар извън посочените в ценовото предложение, като изпълнителят е длъжен да ги доставя на цени, които са актуални към момента на закупуването им в обекта на изпълнителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Кюстендил

NUTS:

BG415

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Доставките следва да се осъществяват по подадена от възложителя заявка. Със заявката възложителя определя вида и количеството на конкретната доставка. 2. След получаване на писмена заявка от възложителя, в която са определени вида и количеството на конкретната доставка, изпълнителят с осигурен собствен транспорт, следва да достави заявените материали на адреса на възложителя и на цената, съгласно ценовото предложение. За артикули, които не са посочени в ценовото предложение, същите се доставят на цени, които са актуални към момента на закупуването им в обекта на изпълнителя. 3.При извършване на доставките, изпълнителят следва да доставя ел. материали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар, които напълно съответстват на техническата спецификация на възложителя. 4.Стоките предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя. 5.Материалите и резервните части се доставят в срок от 2/два/ дни или 48ч. от момента на подаване на заявкта от възложителя. 6.Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения, сертификати или декларации за съответствие, съобразно изискванията на българското законодателство. 7. Рекламации: 7.1. В случай на поява на скрит фабричен дефект (при правилна експлоатация и съхранение), Изпълнителят се задължава в рамките на 2 (два) работни дни след уведомяването от Възложителя да изпрати свой представител, който да установи рекламацията и да извърши замяната незабавно. 7.2. В случай на рекламация за количествени несъответствия и видими фабрични дефекти, констатирани с двустранно подписан протокол, Изпълнителят извършва замяна в рамките на 2 (два) работни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

28/03/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите се представят всеки работен ден от 8,15 до 17.00 часа до обявения срок в деловодството на Районна здравноосигурителна каса на адрес: гр. Кюстендил 2500, ул. ”Демокрация” № 44, вх. Б, лично, чрез куриерска фирма или по пощата чрез известие за доставяне. Неразделна част от настоящата публична покана са утвърдени от Възложителя Технически изисквания и указания за офериране, Приложения №№1,2,3,4,5 и 6, които са на разположение на оферентите на посочения в раздел I на поканата интернет адрес в профила на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

28/03/2014