Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД, ул. "Антон Чехов" №3, За: Екатерина Динкова, Република България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача: www.vikblg.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Проектиране, изработване и монтаж на устройство с автоматично задвижване за регулирано падаване на определено количество вода към ПСПВ – Благоевград във всеки един момент. Изискванията към изпълнението на поръчката и образците на документи, които са неразделна част от настоящата публична покана, са достъпни на адреса на профила на купувача: www.vikblg.com

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000, 45200000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Устройство с автоматично задвижване за регулирано падаване на определено количество вода към ПСПВ – Благоевград.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) гр. Благоевград.

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Предмет на поръчката: 1.1.Изработване на идеен проект на устройство (дозиращо съоръжение – затворен орган, работещ в режим на позициониране) с автоматично задвижване за регулирано падаване на определено количество вода към ПСПВ – Благоевград във всеки един момент; 1.2.Изработване на конструктивна документация за производство на дозиращо устройство с автоматично задвижване за регулирано падаване на определено количество вода към ПСПВ – Благоевград във всеки един момент; 1.3.Изготвяне на машинен проект. 1.4.Монтаж на дозиращото устройство с автоматично задвижване и подвързване по вода и с автоматиката, включващо: -реконструкция (ако се налага отстраняване или преместване) на съществуващи съоръжения; -подбор на място и монтаж на управляващата станция и електрическото табло; -пускови проби и тарифиране. 2. Място на изпълнение на поръчката – Пречиствателна станция за питейни води (ПСПВ) гр. Благоевград; 3. Прогнозна стойност на поръчката: 60 000 лв. без ДДС; 4. Начин на плащане: по банков път, съгласно предложението на участника, избран за изпълнител на поръчката; 5. Срок на изпълнение на поръчката – съгласно предложението на участника, избран за изпълнител на поръчката; 6. Гаранционен срок - съгласно предложението на участника, избран за изпълнител на поръчката; 7. Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни, считано от датата за получаване на офертата; 8. Изисквания към участниците: 8.1. При изработка на устройството, предмет на поръчката да се влагат сертифицирани материали, годни за контакт с питейна вода за човешко потребление. 8.2. Да притежават следните сертификати: - Сертификат за съответствие ISO 9001:2008 или еквивалентен за внедрена система за управление на качеството съобразно предмета на поръчката. - Сертификати за материалите за изработка на устройството, удостоверяващи, че са годни за контакт с питейна вода за човешко потребление.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложена цена – 40 точки 2. Техническо предложение – 50 точки 3. Гаранционен срок – 10 точки 4. Начин на плащане – 10 точки 5. Срок за изпълнение – 10 точки Методиката за оценка на офертите е посочена в "Указания за участие в настоящата поръчка", които са достъпни на адреса на профила на купувача: www.vikblg.com

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Представената оферта трябва да съдържа: 1) Административни сведения за участника по образец от документацията за участие - Приложение 1;2) Заверено копие на удостоверение за актуално състояние, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; 3) Предложение за изпълнение на поръчката по образец от документацията за участие - Приложение 2; 4) Техническо предложение за изпълнение на поръчката – за всички дейности от техническото задание на Възложителя; 5) Сертификат на участника за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен - заверено копие; 6) Сертификати за материалите за изработка на устройството, удостоверяващи, че са годни за контакт с питейна вода за човешко потребление – заверени копия; 7) Ценова оферта - за всички дейности от техническото задание на Възложителя; Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксеро копия, с гриф "Вярно с оригинала", с подпис и печат от лицето/лицата, които представляват участника, съгласно документа за регистрация. Всички документи в офертата следва да са на български език. При представяне на документи на чужд език, същите следва да са придружени с превод на български език. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. Върху плика се изписва предмета на поръчката. При сключване на договор, определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2014