Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на образованието и науката, бул. "Княз Дондуков" № 2А, За: Стоил Алипиев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9217796, E-mail: St.alipiev@mon.bg, Факс: 02 9217621

Място/места за контакт: 1000, гр. София, бул. "Княз Дондуков" № 2А

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mon.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mon.bg/?go=page&pageId=11&subpageId=71.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на настоящата процедура е възлагане на обществена поръчка за изпълнение на услуга с предмет „Обследване на съществуващия сграден фонд към Министерството на образованието и науката”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71621000

Описание:

Услуги по технически анализ и консултантски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Настоящата процедура има за цел възлагане на обществена поръчка за обследване на сградите – държавна собственост, управлявани от държавните училища и обслужващи звена от системата на народната просвета – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката, което да удостовери за колко от отделните самостоятелни обекта липсва екзекутивна документация необходима за съставяне на технически паспорти на сградите – държавна собственост, управлявани от държавните училища и обслужващи звена от системата на народната просвета – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката.Настоящата услуга обхваща: 1. Проучване на архивите по Общини или Район на СО за наличност на проектна документация за сградите – държавна собственост, управлявани от държавните училища и обслужващи звена от системата на народната просвета – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката. 1.1. Осъществяване на посещение в съответната община и проверка в архива за наличие на документация; 1.2. Преценка за адекватността на съществуващата информация към датата на намирането й; 1.3. Изготвяне на становище за липсващата екзекутивна документация; 1.4. Разработването на стратегия и консултиране по предстояща паспортизация, енергийно обследване и техническо заснемане на сградите–държавна собственост, управлявани от държавните училища и обслужващи звена от системата на народната просвета – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката; 1.5. Определяне на категоризацията на сградите–държавна собственост, управлявани от държавните училища и обслужващи звена от системата на народната просвета – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката; 1.6. Изготвяне на доклад за сгради, които не подлежат на паспортизация в табличен вид, с описание на сградите и местонахождението им. 2. Изготвяне на доклад за всички обекти, предмет на обследването, с приложен списък с наличната и съществуваща проектна документация, и предоставяне на възложителя копие от същата, както и втори списък с обекти, предмет на обследването, за които е необходимо да бъде изготвена поспортизация, енергийно обследване и техническо заснемане. 3. Анализ на пазарните цени за услугите по паспортизация, енергийно обследване и техническо заснемане. 4. Определяне на възможни варианти и условия за реализиране. 5. Изготвяне на крайно становище за средни пазарни нива на цените за изготвяне на техническите паспорти на строежите и съществуващият сграден фонд, собственост на министерството на образованието и науката, представляващ сгради за обществено обслужване и подлежащи на задължително техническо сертифициране и енергийно обследване.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи изисквания 1. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 2. В процедурата могат да участват и обединения, които не са юридически лица. 3. Всеки участник трябва да проучи всички указания, образци и условия в документацията. 4. Участникът трябва да представи оферта, която отговаря на изискванията, посочени в настоящите указания и която е оформена по приложените към документацията образци. 5. Всеки участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.Минимални изисквания към участниците – изискуеми документи и информация Участникът следва да е изпълнил успешно през последните три години (2011, 2012 и 2013) поне два договора с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, на обща стойност стойност не по-малка от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева без ДДС, и приключили преди крайната дата за подаване на офертата. ВАЖНО! Под „договори с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката” следва да се разбират договори, чийто предмет изцяло или частично включва предмета на настоящата поръчка. Участникът трябва да гарантира участието на поне 4 (четирима) специалисти. ДОКУМЕНТИ, доказващи техническите възможности и квалификация • Списък на основните договори, изпълнени през последните три години преди крайната дата за подаване на оферта и приключили преди крайния срок за подаване на офертата по настоящата обществена поръчка, с посочване на дати на сключване, възложител, основни изпълнени дейности, стойност и период на изпълнение. • Декларация от участника, в която са посочени имената, образованието и стажа на изискумите минимум 4 (четирима)специалисти • Декларация от посочените специалисти за съгласие. • Препоръки за добро изпълнение на поне два конкретни договора, декларирани в посочения по-горе списък на основните договори. Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на поръчката: - Изготвяне на становище за липсващата екзекутивна документация. - Изготвяне на стратегия по предстоящата паспортизация, енергийно обследване и техническо заснемане на сградите–държавна собственост, управлявани от държавните училища и обслужващи звена от системата на народната просвета – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката; - Изготвяне и предоставяне на Възложителя на доклад за квадратните метри, които не подлежат на паспортизация в табличен вид, с описание на сградите и местонахождението им ; - Изготвяне и предоставяне на Възложителя на доклад за всички обекти, предмет на обследването, с приложен списък с наличната и съществуваща проектна документация и предоставяне на възложителя копие от същата; - Изготвяне и предоставяне на Възложителя на списък с обекти, предмет на обследването, за които е необходимо да бъде изготвена поспортизация, енергийно обследване и техническо заснемане; - Изготвяне и предоставяне на Възложителя на крайно становище с възможни варианти и условия за реализиране, за средни пазарни нива на цените за изготвяне на техническите паспорти на строежите и съществуващият сграден фонд, собственост на министерството на образованието и науката. Документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на поръчката ще бъде приета с приемо – предавателен протокол от посочено от Възложителя лице.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Критерий за оценка: икономически най-изгодна оферта. Показател 1: Финансова оценка (ФО) Оценката има тежест 20 % от общата оценка и се изчислява по следната формула: ФО =( Ц мин. 100 )х20% , Ц на уч. където Цмин е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката; Ц на уч.е цената за изпълнение на поръчката, предложена от участника; ФО се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Показател 2: Оценка на срока (ОС). Оценка на срока (ОС). е с относителна тежест в комплексната оценка 20% и се изчислява по формулата: ОС = =( С мин. 100 )х20% , С на уч. където С мин е най-краткия предложен срок за изпълнение на поръчката; С на уч.е срока за изпълнение на поръчката, предложен от участника; Показател 3: Техническата оценка (ТО) ТО = Тх60%, където Тn е оценката на конкретния участник за предложения от него график за изпълнение на поръчката с описан обхват на дейностите Максималният възможен брой точки по този показател – 100, като броят точки, които могат да бъдат присъдени за предложението на участника по този показател се определя, според пълнотата на техническото предложение и обема и са на 4 стъпки: - незадоволително – 25 (покриване на част от минималните изисквания на възложителя – графикът и описания обхват на дейностите към него е разписан формално, без яснота по всички стъпки на изпълнение на услугата или нереален график), - покриване на минималните изисквания на възложителя - 50 (графикът и описания обхват на дейностите към него е разписан формално, но има логична последователност и стъпките на изпълнение са описани последователно и ясно), - графикът и описания обхват на дейностите към него е разписан подробно, има логична последователност и стъпките на изпълнение са описани последователно – 75 и 100 точки – графикът и описания обхват на дейностите към него е разписан в детайли, с посочени реални срокове, има логична последователност и стъпките на изпълнение са описани подробно в хронологичен ред, обхващайки етапите на изпълнение на услугата. 3. Комплексна оценка (КО) Комплексната оценка на участника се изчислява по следната формула: КО = ФО + ОС + ТО. КО се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Максималната стойност на общата оценка КО е 100 точки. Комисията по оценката на офертите извършва класиране на предложенията на участниците въз основа на получените оценки. Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

21/03/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е налична и общодостъпна на сайта на МОН, рубрика "Профил на купувача", публични покани -2014 г.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

21/03/2014