BG-гр. Берковица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Берковица, гр. Берковица,пл. "Йордан Радичков"4, За: Красимир Младенов Савов – Директор „ФСДПИТО”, Р.България 3500, гр. Берковица, Тел.: 0953 88927, E-mail: ob@berkovitsa.com, Факс: 0953 88405

Място/места за контакт: гр. Берковица

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.berkovitsa.bg.

Адрес на профила на купувача: www.berkovitsa.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация Берковица, провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Берковица” Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на дейностите, описани по-долу: - Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Берковица; - Провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Берковица;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

98000000

Описание:

Други обществени, социални и персонални услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинската администрация Берковица, провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Берковица” Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на дейностите, описани по-долу: - Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Берковица; - Провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведените правила и методики за мониторинг и контрол при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Берковица;

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

19600 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Берковица

NUTS:

BG31

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Участникът да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки.2. Участниците представятдокумент за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (заверено от участника копие) - за българско юридическо лице; документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство (заверено от участника копие), а когато участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. 3.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението за създаване на обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в оригинал или нотариално заверено копие. Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност по чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които:- гарантират, че всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора; - посочват задължително физическото лице/физическите лица, упълномощено/ упълномощени да представляват обединението пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписват всички документи от името на обединението;- гарантират, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.- гарантират, че съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за възлагане на обществена поръчка, до окончателното му изпълнение.4.Участникът да има реализиран общ оборот за последните 3 (три) години (2010, 2011, 2012 г.), в зависимост от датата на която участникът е учреден или започнал дейността в размер не по-малък от 58 000 (словом: петдесет и осем хиляди) лева без ДДС общо за трите години. В случай, че участникът участва като обединение или консорциум, който не е юридическо лице, посоченото по-горе изискване се прилага за обединението (консорциума и др.) като цяло.Изискването се доказва с Информация за общия оборота за последните 3 (три) години (2010, 2011, 2012 г.), в зависимост от датата на която участникът е учреден или започнал дейността – по образец №3. Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключени финансови години (2010, 2011 и 2012 г.) – подписани и подпечатани от участника на всяка страница. За физическите лица – заверено от НАП копие на данъчна декларация за всяка от предходните три години.5.Участниците Да са реализирали договори с предмет, сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от крайна дата за подаване на оферти, на стойност 29 000 лв. без ДДС. Забележка: Под сходен предмет се разбира разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики и разработване на планови документи на общинско, областно, регионално и/или национално ниво и/или наблюдение и оценка и/или анализ на изпълнението на документи за стратегическо планиране на регионално и местно развитие.Доказва се със Списък с изпълнени договори– по образец , придружен от препоръки за добро изпълнение или договори или приемо-предавателни протоколи – заверени копия „Вярно с оригинала”. 6.Участникът трябва да предложи основен екип от най-малко 3-ма експерти, които отговарят на следните минимални изисквания:Ръководител•Притежаващ образователно -квалификационна степен "магистър" или еквивалентна в областта на икономическите науки•Общ професионален опит – 5г.•Специфичен опит – 3г. ( в - сходен предмет на поръчката)•Да е участвал като ръководител на екип на поне 3 договора за разработки в областта на стратегическото планиране.Продължава в Раздел III"Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател 1:Срок за разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Берковица – (30%) Показател 2:Срок за организация на обучение свързано с въведените правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка – (30%) Показател 3: Предлагана цена (40%)

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/03/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Експерт Стратегическо планиране и социално-икономически анализи-•Притежаващ образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна – инженерна или икономическа специалност•Общ професионален опит – 5г.•Да има практически опит в изготвянето на документи в областта на стратегическото планиране на регионалното и местното развитие и/или наблюдение и оценка и/или анализ на изпълнението на документи за стратегическо планиране на регионално и местно развитие. Експерт обучения-•Притежаващ образователно-квалификационна степен "магистър" или еквивалентна в областта на хуманитарните или педагогическите науки или еквивалентна.•Общ професионален опит – 5г.•Да притежава опит в провеждането на обучения минимум три години.Всеки участник, в зависимост от предложената организация за изпълнение на поръчката може да предложи и допълнителни експерти за изпълнение на конкретни задачи.Изискването се доказва със Списък – декларация на експертите , които ще вземат участие при изпълнение на услугата – по образец .Към образеца, участникът трябва да приложи подробни автобиографии на предложените експерти, включени в основния екип за изпълнение на проекта. Квалификацията и професионалният опит на предложените експерти се доказват с приложени оригинали или заверени от участника копия от документите, удостоверяващи квалификацията и професионалния опит на предложените експерти – дипломи за завършено образование, сертификати, удостоверения, удостоверения за правоспособност, трудови и служебни книжки, граждански и трудови договори, препоръки, длъжностни характеристики, както и с други документи по преценка на участника.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

24/03/2014