BG-Елхово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Елхово, ул."Търговска" № 13, За: инж.Димитринка Налбантова, Република България 8700, Елхово, Тел.: 0478 81269, E-mail: kmet@elhovobg.bg, Факс: 0478 88034

Място/места за контакт: Отдел СУ, ОС и ТСУ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.elhovobg.org.

Адрес на профила на купувача: www.elhovobg.org.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Обслужване на съоръженията за улично осветление на територията на община Елхово” - Поддръжка на съоръженията за външно изкуствено улично осветление на територията на община Елхово.Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на всички мероприятия по текущата поддръжка и експлоатация на уличното осветление на територията на община Елхово. Дейности, ограничаващи се в поддръжката на съоръженията за УО, включени в единична месечна цена за поддръжка на едно осветително тяло: -обходи и огледи /ФРЗ и транспортни разходи/ -настройка на часовници -планиране на бъдещата работа -поддържане досиетата на уличното осветление -информационно обслужване -замерване на заземителни контури при възникнала необходимост -денонощно дежурство на оперативния персонал. -отстраняване на повреди в таблата с комутационна апаратура -подмяна на осветителни тела Съгласно техническата спецификация и описанието.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50232000, 50232100

Описание:

Услуги по поддържане на общественото осветление и светофарите
Услуги по поддържане на общественото осветление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Община Елхово включва 22 населени места, като общият брой на уличните осветителни тела е 3701 бр.: за град Елхово – 1470 бр. тела, с 55W; за селата Изгрев, Пчела, Малък Манастир, Мелница, Лесово, Маломирово, Раздел, Гранитово, Кирилово, Бояново – 1504бр. тела, с НЛВН 50W; за селата Жребино, Борисово, Стройно, Добрич, Славейково, Лалково, Чернозем, Малко Кирилово, Вълча поляна, Голям Дервент, Трънково – 727 бр. тела, с НЛВН 50W. Броят на таблата с комутационна апаратура е 102 бр.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на община Елхово-гр. Елхово, с.Изгрев, с.Пчела, с.Малък Манастир,с. Мелница,с. Лесово, с.Маломирово,с. Раздел, с.Гранитово,с. Кирилово,с. Бояново ,с. Жребино, с.Борисово,с. Стройно,с. Добрич,с. Славейково, с.Лалково,с. Чернозем, с.Малко Кирилово, с.Вълча поляна,с. Голям Дервент,с. Трънково

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административни изисквания: Участниците следва да представят удостоверение по ЕИК за вписване в Търговския регистър.При сключване на договора, определеният за изпълнител следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП по приложеният в документацията образец №6. Изисквания относно техническите възможности на участника: 1.Участникът да разполага минимум със следното собствено или наето техническо оборудване, строителна техника и механизация, за периода на поръчката, както следва:два броя автомобили с повдигаща се платформа - собствени,лизингови или наети, с работна височина не по-малко от 10 м – прилагат се заверени копия от документите за собственост,договор за лизинг или за наем; три броя МПС, които да осигуряват отзоваване и отстраняване на авариите в най-кратки срокове - прилагат се заверени копия от документите за собственост,договор за лизинг или за наем; един брой автомобил с висока проходимост за осигуряване изпълнение на услугата при зимни условия, предвид географските особености на района – прилага се заверено копие от документ за собственост,договор за лизинг или за наем.За горните обстоятелства, участникът подава декларация по образец №3 ; наличие на прибори и инструменти, необходими за извършване на замервания и ремонт на осветителните тела, както и за извършване контрол на осветеността – прилага се списък, подписан и подпечатан от представляващ участника;2.Участникът следва да разполага със собствени или ползвани на друго валидно правно основание: база/офис, където ще бъдат приемани и обработвани сигналите за неработещо улично или парково осветление, от където ще тръгват екипите, ангажирани с изпълнение на поръчката и където ще се извършва ремонт на осветителни тела при необходимост. За горните обстоятелства, участниците подават декларация по образец №5; 3. Участникът следва да разполага със собствени или наети технически лица, със съответната професионална квалификация, които ще вземат участие при изпълнение на услугата, минимум както следва:1 /един/ инженер електротехника или еквивалентна специалност, с не по-малко от три години професионален опит, който да ръководи и координира работата на територията на Общината – прилагат се заверени копия от документа за придобита квалификация и документи, удостоверяващи професионалния опит; 5 /петима/ служители с електротехническо образование, притежаващи ІІІ, или по - висока квалификационна група, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1 000V – прилагат се заверени копия от документите за придобита квалификация и валидни документи, удостоверяващи квалификационната група; 3 /трима/ служители, притежаващи правоспособност за управление на МПС – прилагат се заверени копия на свидетелствата за управление на МПС;2/двама/ служители, притежаващи правоспособност за управление на автовишки.За горните обстоятелства, участниците подават декларация по образец №4; 4.Участникът следва да приложи заверено копие за акредитация като Акредитиран орган за контрол от вида С и/или еквивалентни на него.5.Копия от сертификати за внедрена и приложена система за управление на качеството с обхват:електроизмервателни,електроремонтни и електромонтаж съгласно стандарта ІSO 9001:2008 и/или еквивалентни на нея. Срок на валидност на ценовото предложение и техническото предложение: не по-малък от 60 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти. Ценово предложение и техническо предложение-образец №2 и образец №1.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

24/03/2014 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие: Образец на оферта,указания,описание на поръчката,технически спецификации и образци на документите може да бъде изтеглена от официалния сайт на община Елхово - www.elhovobg.org - профил на купувача - профил на купувача.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2014