Версия за печат

BG-СЕЛО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, УЛ. СЕПТЕМВРИЙЦИ 55, За: РОСЕН ИВАНОВ, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 6250, СЕЛО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ, Тел.: 04134 2260, E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com, Факс: 04134 2271

Място/места за контакт: ЦЕНТЪР ЗА УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://bratia-daskalovi.com/.

Адрес на профила на купувача: http://bratia-daskalovi.com/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Организиране и провеждане на обучение на тема „Лидерство и развитие на лидерски умения” за ръководен персонал по проект „Повишаване качеството на работа и предлаганите услуги от служителите в Община Братя Даскалови чрез участия в обучения”, изпълняван от Община Братя Даскалови по Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейски социален фонд” по договор №А12-22-23/09.04.2013 г.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79632000, 80570000

Описание:

Услуги, свързани с обучение на персонала
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По време на обучението участниците трябва да имат възможност да се запознаят и придобият умения за изграждане на ефективен и работещ екип; ще се запознаят с възможностите за повишаване ефективността на работата, както и ще се запознаят с видовете лидерски стилове и ще придобият умения за прилагането им в екипа. Следва да се установят и разберат разликите между лидерски и мениджърски умения – „Да водиш или да управляваш”. Всеки един от участниците в обучението следва да се запознае с видовете лидерски стилове и придобиване на умения за прилагането им в екипа. Да се запознаят и придобият умения за създаване и изграждане на ефективен и работещ екип. Обучени и получили удостоверение (сертификат) 28 служители на ръководни позиции, в това число кметове, кметски наместници, директори на дирекции. Формирани практически умения за изграждане на ефективен и работещ екип посредством прилагане на различните лидерски стилове. В обучението на тема ”Лидерство и развитие на лидерски умения” трябва да бъдат включени 28 /двадесет и осем/ служители на общинска администрация Братя Даскалови. Обучението трябва да е с продължителност от 20 астрономически часа, разположени в 4 календарни дни. Участника в процедурата следва да се съобрази с изискванията на Възложителя посочени в техническата спецификация, която може да бъде намерена в Профила на купувача на интернете страницата на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4760 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Община Братя Даскалови

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата следва да бъде представена на адрес: Община Братя Даскалови, с. Братя Даскалови, област Стара Загора, п.к. 6250, ул. ”Септемврийци” №55, преди датата и часа, посочени в публичната покана като краен срок за подаване на офертите. Изисквания към опита на участника: Участниците трябва да имат опит в изпълнението на минимум 1 (един) договора с предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на офертата. За сходни на предмета на поръчката дейности се приемат дейности, по организиране на обучения / публични събития / семинари / конференции. В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. За доказване на това изискване се представят: •Списък - декларация, съдържаща списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, вкл. стойностите, датите на сключване и изпълнение, и получателите. •заверено от участника копие на препоръка (референция) от получателите на договора/ите, посочени в декларацията. Препоръката трябва да съдържа периода на изпълнение, стойностите, описание на предмета на договора, възложителя по договора. Когато участникът е обединение/консорциум документите се представят само за участниците в обединението, чрез които то доказва съответствието си с критериите за подбор. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката: Минималният брой лица в екипа е 3 (трима) ключови експерти – ръководител и двама експерт – лектори. Ръководителят и двамата експерт - лектори трябва да отговарят на следните условия: Ръководител екип: Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в областите икономика, психология, публична администрация, международни отношения, право, социология, обществени, хуманитарни науки или друга подобна специалност; Минимум 2 (две) години професионален опит; Участие като ръководител/координатор в минимум 1 /един/ изпълнен /приключени/ договора, свързани с организиране на обучения / публични събития / семинари / конференции; ЕКСПЕРТ – ЛЕКТОР ОБУЧИТЕЛ 1: Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в областта на психологията, социологията, обществени и хуманитарни науки или друга подобна специалност; Минимум 2 (две) години професионален опит; ЕКСПЕРТ – ЛЕКТОР ОБУЧИТЕЛ 2: Висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” или еквивалентна в областта на психологията, социологията, обществени и хуманитарни науки или друга подобна специалност; Минимум 2 (две) години професионален опит.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

За доказване на минималните изисквания спрямо екипа за изпълнение се представят следните документи: 1.Автобиография на ръководителите и на експертите; 2.За доказване на образованието – дипломи за завършено образование; 3.За доказване на общия и специфичен професионален опит – един и/или няколко от следните документа, които в съвкупност трябва да доказват изискванията за общ и специфичен професионален опит: - копие от трудови/служебни/осигурителни книжки; за лицата работещи/работили по граждански договори - копие от гражданските договори; препоръки (референции) за експерта, копие от заповеди за участие в работни групи и/или комисии и/или други документи, доказващи изискванията за общ и специфичен професионален опит, длъжностни характеристики и други. Препоръките трябва да съдържат най-малко предмет на договорите, кратко описание на дейностите, извършвани по тях, темите на обученията или конференциите/публичните събития, които са извършвани по всеки договор, периода през който са изпълнявани договорите, изпълняваната от експерта функция по договора. В случаите, когато участникът е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, изискването се отнася за обединението като цяло. Когато участникът е обединение/консорциум документът се представя само за участниците в обединението, чрез които то доказва съответствието си с критериите за подбор. В плика с офертата трябва да се съдържат следните документи: 1. Оферта по образец (оригинал). 2. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверено от участника копие), а при чуждестранни граждани – документът се представя в официален превод на български език. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл.23 от ЗТР участниците - юридически лица или еднолични търговци, прилагат и удостоверения за актуално състояние (оригинал или заверено от участника копие). Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български език. Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и, документът за регистрация, респ. ЕИК, се представя за всеки от подизпълнителите. Когато участникът е обединение, документите за регистрация и/или ЕИК се представят за всеки от участниците в обединението. 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). При участници – обединения, които не са юридически лица, в случай, че офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в документа за създаване на обединението, към офертата се представят нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които те упълномощават това лице да подаде офертата и да попълни и подпише документите, общи за обединението. 4. Документ (договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението и в който задължително е посочен представляващ (само когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – оригинал или нотариално заверено копие. 5. Списък – декларация по образец, съдържаща списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните три години до датата на подаване на офертата, вкл. стойностите, датите на сключване и изпълнение, и получателите, с приложено към нея заверено от участника копие на препоръка (референция) от получателите на договора/ите, посочени в декларацията. 6. Списък – декларация на ключовите експерти по образец

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2014