Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Районна здравноосигурителна каса - гр. Силистра, ул. "Партений Павлович" № 3; ПК 237, За: Стоян Митев Стоянов; Румен Димитров Атанасов, РБългария 7500, Силистра, Тел.: 086 812151; 086 812142, E-mail: silistra@nhif.bg, Факс: 086 812143

Място/места за контакт: РЗОК - гр. Силистра

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/116.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Силистра

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44500000, 31680000, 31300000, 39715300, 44190000

Описание:

Инструменти, брави, ключове, панти, съединителни скоби, вериги и пружини
Електрически принадлежности и аксесоари
Изолирани жици и кабели
Водопроводно оборудване
Различни видове строителни материали


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

155 артикула, включени в технически изисквания и указания за офериране. Заявките за доставка ще се извършват според потребностите на Възложителя. Възложителят няма ангажимент да извършва поръчка за всички посочени артикули в Технически изисквания и указания за офериране.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

РЗОК Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 1. Български или чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани като търговци по ТЗ. 2. Всеки кандидат следва да представи заверено от него копие на документ за регистрациите си, както и заверено копие на документ за регистрация или идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 3. Кандидатите следва да притежават магазинна мрежа или складова база на територията на гр. Силистра, в които да подържат посочените в ценовата оферта материали и резервни части - обстоятелството се доказва с документи /договор за наем или акт за собственост/. 4. Стоките предмет на договора следва да отговарят на европейските стандарти за качество и гаранционен срок не по-малък от посочения от производителя. 5. При доставка на луминисцентни лампи от възложителя да се изземват изгорелите такива. 6. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал.5 от ЗОП, декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП, административни сведения и декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложения №№ 4, 5, 6, 7, 8 и 9). 7. Кандидатите са задължени да подадат оферта за пълния обем на поръчката и не може да оферират само за част от нея. II.ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 1. Доставките следва да се извършват по подадена от възложителя писмена /факс или по ел.поща заявка. Със заявката възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. Заявките за доставка ще се извършват според потребностите на Възложителя. Възложителят няма ангажимент да извършва поръчка за всички посочени артикули в т.ІІІ Техническа спецификация за изпълнение на поръчката. 2. Доставката следва да се извърши от доставчика /изпълнителя/ до 3 /три / работни дни, след получаването на заявката от възложителя. 3. Доставените стоки следва да бъдат с опаковки, обозначения и указания, съобразно изискванията на българското законодателство. 4. При установени разлики във вида, количеството или качеството на заявените стоки, представители на възложителя и на доставчика/изпълнителя/, следва да съставят „констативен протокол”, по силата на който изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка пропуска. Максимален срок за отстраняване на нередовността е до 5 /пет/ работни дни от датата на констативния протокол. 5. Възложителят ще заплаща на доставчика /изпълнителя/ след представяне на фактура и приемо-предавателен протокол в срок до 5/пет/ работни дни от доставката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2014 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2014