Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда, бул. "Княз Александър Дондуков" №3, За: Цветелина Сарандева - началник на отдел "ОП", Република България 1000, София, Тел.: 02 8101737, E-mail: tsarandeva@gli.government.bg, Факс: 02 8101757

Място/места за контакт: дирекция "ОПУС", отдел "ОП"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://gli.government.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://gli.government.bg/page.php?c=111.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Застраховане на автомобили, собственост на ИА „Главна инспекция по труда”, недвижими имоти, предоставени за управление и стопанисване на агенцията и застраховка “Злополука и общо заболяване” на служителите на ИА “Главна инспекция по труда”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000, 66515100, 66515200, 66516000, 66511000, 66512000

Описание:

Застрахователни услуги
Застраховка "Пожар"
Застраховка "Щети на имущество"
Застраховка "Гражданска отговорност" на превозни средства
Животозастраховане
Застраховки "Заболяване"


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Застраховка “Автокаско”, валидна за територията на Република България на 129 броя автомобила, Застраховка „Гражданска отговорност” на 129 броя автомобила, Имуществена застраховка на недвижими имоти - осемнадесет броя сгради и части от сгради, Застраховка “Злополука и общо заболяване” на служителите на ИА “Главна инспекция по труда” - не повече от 495 човека.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участието в процедурата е открито за всички физически и/или юридически лица или техни обединения. Оферта може да се подава само за пълния обем на поръчката (за всички видове застрахователни услуги. Всяка една оферта трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 90 календарни дни. Всеки един участник следва да отговаря на следните изисквания и да представи следните документи: Оферта, Списък на документите, Заверено от участника копие от документа за регистрация или ЕИК, Декл. за запознаване с условията на поръчката, Админ. сведения за участника, Док. за икон. и фин. състояние на участника - участникът следва да представи: Заверени копия на отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс за последните три приключени финансови години считано от крайния срок за подаване на оферти, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, при условие, че същите не са обявени в Търговския регистър, Информация за оборота на участникът от сходна с предмета на настоящата поръчка дейност (застрахователни услуги) за последните три приключени финансови години считано от крайния срок за подаване на оферти, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, подписана от представляващия участника – Мин. изисквания: Участниците следва да имат реализиран положителен финансов резултат за всяка от последните три приключени финансови години (2010г, 2011г. и 2012г.), или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Док. за техническите възможности и квалификация: Списък на основните договори на участника за застрахователни услуги, предмет на обществената поръчка, извършени през последните три години, считано от крайния срок за подаване на оферти, придружен от препоръки за добро изпълнение. Мин. изисквания: Участникът следва да докаже изпълнението на минимум 3 (три) договора за всяка една от застрахователните услуги посочени в техническата спецификация, които е изпълнил през тригодишния период, считано от крайния срок за подаване на офертите или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си. Договори в процес на изпълнение няма да бъдат признавани. Към всички посочени договори в списъка следва да са приложени препоръки/референции за добро изпълнение. От текста на референцията/препоръката недвусмислено следва да е ясно, че договорът е изпълнен качествено и в срок, като референцията следва да съдържа и информация за срока на изпълнение на договора (За да изпълни изискването участникът следва да представи информация за изпълнени 3 договора с предмет застраховка «Автокаско», 3 договора с предмет застраховка «Гражданска отговорност», 3 договора с предмет «Имуществена застраховка» и 3 договора с предмет «Застраховка Злополука и общо заболяване», като към всеки договор е приложена препоръка или референция за добро изпълнение с изходящ номер и дата на издаване). Списък с доверените сервизи на участниците в областните градове, като минимално изискване е участникът да има минимум по 1 брой доверен сервиз на територията всеки един областен град. Списък с ликвидационните центрове (офиси за приемане на застрахователни претенции), като минимално изискване е участника да разполага с най-малко по 1 (един) ликвидационен център (офис за приемане на застрахователни претенции) за всеки един областен град. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители (оригинал). Списък на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, в случай че участникът предвижда подизпълнители. Декл. за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал – попълва се, подписва се и се подпечатва от представляващия подизпълнителя по приложения образец на настоящата документация). Нотариално заверено копие от притежаван лиценз; Декл. за приемане на условията на проекта на договор; Общи условия за всички видове застраховки, съгласно техн. спецификация.Техн. предложение за изпълнение на поръчката. Ценово предложение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

20/03/2014 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На интернет страницата на Възложителя ще бъде осигурен достъп до пълната документация за участие съгласно настоящата публична покана, заедно с образците и приложенията към нея. В документацията участниците ще открият всички други изисквания на Възложителя, относно обхвата на видовете застраховки, списък с обектите на застраховане и т.н. Достъп ще бъде осигурен до изтичане на крайния срок за получаване на офертите, респективно до изтичане срока на валидност на публичната покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

20/03/2014