Версия за печат

BG-Попово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Попово, ул. "Ал. Стамболийски" №1, За: Нонка Колева-мл.експерт; Димитър Наумов- ръководител проект, Република България 7800, Попово, Тел.: 0608 40234; 0608 40274, E-mail: obstina@popovo.bg, Факс: 0608 40024

Място/места за контакт: Община Попово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.popovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.popovo.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Община Попово реализира проект: „Повишаване на професионалните компетенции и езиковите умения в Общинска администрация - Попово”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11. Общата цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите в Общинска администрация - Попово за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. Общата цел на проекта ще бъде постигната чрез три специфични цели: 1. Предоставяне на възможности за служителите в общинската администрация да бъдат обучени, съобразно техните компетенции и нужди от обучение. 2. Задържане на квалифицирани специалисти и повишаване възможностите за професионално развитие на експертите чрез провеждане на обучения. 3. Изграждане на административен капацитет, съответстващ на изискванията за предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса. В изпълнение на: Дейност №3: „Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език (начален курс)” и Дейност №4: „Провеждане на други специализирани обучения по ключови компетенции”, Община Попово ще възложи поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за провеждане на чуждоезикови и други специализирани обучения”, за реализацията на проект: „Повишаване на професионалните компетенции и езиковите умения в Общинска администрация - Попово”, по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

80500000, 80570000, 80580000

Описание:

Услуги по обучение
Услуги по обучение за повишаване квалификацията на персонала
Осигуряване на курсове по чужди езици


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнението на предмета на настоящата публична покана включва осъществяване на обучения, както следва: "Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език (начален курс)" и "Провеждане на други специализирани обучения по ключови компетенции", включващи две подобучения, а именно: „Повишаване на личната ефективност и управление на стреса“ и „Развитие на комуникационни и лидерски умения“. Целевата група на предвидените обучения са служителите в Общинска администрация –Попово, както и кметовете и кметските наместници на населените места в общината. I. ДЕЙНОСТ №1 "Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език (начален курс)" В изпълнение на тази дейност изпълнителят следва да извърши обучения на тема "Чуждоезиково обучение по английски език (начален курс)". Обучението следва да бъде 100 учебни часа за 20 служители от администрацията, които използват в работата си чужд език. На успешно преминалите обучението ще бъдат издадени сертификати за владеене на ниво А1. Изпълнителят следва да обезпечи във всички аспекти обученията, като осигури лектори, техника, оборудване и всички други разходи. Миним. изисквания към Изпълнителя са посочени в Указанията за участие към настоящата Публична покана, раздел 2.1 II. ДЕЙНОСТ №2 „Провеждане на други специализирани обучения по ключови компетенции”. В изпълнение на тази дейност изпълнителят следва да извърши 2 обучения по теми, както следва: Поддейност №1: Обучение на тема „Повишаване на личната ефективност и управление на стреса“; Поддейност №2: Обучение на тема „Развитие на комуникационни и лидерски умения“; В тази дейност следва да се обучават и част от служителите, които са преминали обучения от Каталога на ИПА. Обученията ще бъдат изнесени извън работното място. Изпълнителят трябва да обезпечи във всички аспекти обученията, като осигури лектори, техника, оборудване и всички разходи по път, нощувки и престой. •Поддейност №1: Предвидено е участието на 45 служителя. Обучението е с продължителност 20 учебни часа, за 3 дни и ще се осъществи на 3 групи от по 15 служителя. Миним. изисквания към Изпълнителя са посочени в Указанията за участие към настоящата Публична покана, раздел 2.2. •Поддейност №2: В обучението ще бъдат включени общо 30 кмета и кметски наместници на населените места. Обучението следва да бъде изнесено, с продължителност 20 учебни часа, за 3 дни. Миним. изисквания към Изпълнителя са посочени в Указанията за участие към настоящата Публична покана, раздел 2.2. Прогнозната стойност на поръчката е 59 458,33 лв.без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта. Предлаганата цена по всяка предвидена за изпълнение дейност не може да надхвърля следните пределни стойности без ДДС: За ДЕЙНОСТ №1: „Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език (начален курс)” – 13 833.33 лв. без ДДС; За ДЕЙНОСТ №2: „Провеждане на други специализирани обучения по ключови компетенции” – 45 625,00 лв. без ДДС, в т.ч. - за поддейност №1 - 27375,00 лв. без ДДС - за поддейност №2 - 18 250,00 лв. без ДДС Ценовото предложение на участниците не може да надхвърля горепосочените максимални общи стойности на поръчката, както като цяло, така и по отделните дейности и/или на някоя от посочените поддейности към дейност №2 по публичната покана. Оферти, надвишаващи посочените общи стойности на обществената поръчка, както като цяло, така и по отделните дейности и/или на някоя от поддейностите към дейност №2 по публичната покана, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59458 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Попово

NUTS:

BG334

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в поканата може да бъдe българско и/или чуждестранно ФЛ или ЮЛ, или техни обединения.1. Иконом. и фин. възможности: Участникът следва да е реализирал спец. оборот от извършвана дейност, с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка, общо за последните 3 приключени финансови години (2011, 2012, 2013), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, в размер, равен или по-голям от 60 000 лв. без ДДС. Под "предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка" следва да се разбират услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения за възрастни (лица над 18-год. възраст). 2.Техн. изисквания: 2.1.Участникът следва да е изпълнил минимум 1 договор с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка, през последните 3 години, считано до датата на подаване на офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността). Под "предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка" следва да се разбират услуги, свързани с организиране и провеждане на обучения за възрастни (лица над 18-год. възраст). 2.2. Участникът да разполага, към момента на подаване на офертата и за целия срок на изпълнение на договора, с екип от експерти, както следва: 1. Ръководител на екипа 1) образование - висше образование, с минимална образователна степен "магистър" в областта на Социални, стопански и правни науки, съгл. ПМС №125/24.06.2002 относно класификатора на областите на висшето образование и проф. направления; 2) трудов стаж – минимум 3 г.; 3) специфичен опит: участие на ръководна позиция в организирането, управлението и провеждането на минимум 2 обучения за възрастни и/или публични събития за възрастни (конференции, семинари); 2. Експерт „Обучение по ключови компетентности” 1) образование - висше образование, с минимална образователна степен "магистър" в областта на Социалните, стопански и правни науки, проф. направление "Психология" и/или "Социални дейности" и/или „Администрация и управление”, съгл. ПМС №125/24.06.2002; 2) трудов стаж – минимум 3 г.; 3) специфичен опит - участие в провеждането на минимум 2 обучения за възрастни. 3. Експерт „Обучение по английски език” 1) образование - висше образование, с минимална образователна степен "магистър" в областта на Хуманитарните науки, проф. направление "Филология" и/или в областта на Педагогическите науки, проф. направление "Педагогика", съгласно ПМС №125/24.06.2002; 2) проф.квалификация - професионално направление "Филология" с квалификация "Английски език" и/или проф. направление "Педагогика" с английски език и/или допълнителна проф. подготовка с квалификация "Английск език" и/или завършен курс по английски език - минимално ниво "В1", съгл. Общоевропейската езикова рамка или еквивалент;Под "еквивалент" следва да се разбира завършен курс - с придобити еквивалентни знания по съответното ниво, съгласно друга езикова рамка. 3) трудов стаж – минимум 3 г.; 4) специфичен професионален опит - участие в провеждането на минимум 2 обучения по английски език за възрастни. Длъжностите за отделните експерти не могат да се съвместяват от едно и също лице. За експерти, завършили своето висше образование извън територията на РБ, като отговарящи на заложените изисквания от Възложителя за образование, ще бъдат приемани експерти завършили специалности в чуждо учебно заведение, които могат да се съотнесат към цитираните по-горе области и направления, съгласно ПМС №125/24.06.2002. Участникът може да посочи и др. експерти, които да включи при изпълнението на поръчката. Съгласно чл. 51а от ЗОП, участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси. Тези условията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица. Оферта, която не отговаря на изискванията за участие или в нея липсват един или няколко от изисканите от Възложителя документи, се отхвърля и не се разглежда.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 1. Срок за организация за провеждане на конкретното обучение – О, тежест 35% 2. Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провжедането на обучението - Р, тежест 35% 3. Ценово предложение – Ц, тежест 30% Класирането на офертите се извършва в низходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = О х 35% + Р х 35% + Ц х 30% 1. Предложен срок за организация за провеждане на конкретното обучение - изчислява се по следния начин: Срокът за организация се оферира за дейностите, предвидени за изпълнение по настоящата публична покана, като формулата, по която се изчислява е следната: О = (О1 + О2)/2 *О1 представлява предложеният от участника срок за организация на Дейност №1 "Провеждане на чуждоезиково обучение по английски език (начален курс)", посочен в календарни дни и включващ времето от датата, следваща датата на получаване на Задание за организация на обучението по английски език от Изпълнителя, включително времето на същинската подготовка и организация, до момента на стартиране на самото обучение по английски език. Формулата, по която се изчислява показателят О1 е следната: Като О1 = (О1min/О1i) x 100 *О2 представлява предложеният от участника срок за организация на всяка една от поддейностите, включени в Дейност №2 "Провеждане на други специализирани обучения по ключови компетентности", посочен в календарни дни и включващ времето от датата, следваща датата на получаване на Задание за организация на конкретното обучение от Изпълнителя, включително времето на същинската подготовка и организация, до момента на стартиране на конкретното обучение, за което се отнася заданието. Срокът за организация на обученията по Дейност №2 от публичната покана се оферира за съответните поддейности, включени в дейността, като се изчислява по следния начин: О2 = X1 + X2 Числов израз на оценката по този показател (X1,2) са точките, които се изчисляват по следната формула – X1,2=К1,2хТ1,2 където: К1,2=Оmin/Оi, а Т1,2= тегловния коефициент за всяка отд. поддейност. 2. Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провжедането на обучението- начин на изчисляване: Р = (Рmin/Рi)х100 * Под срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението се разбира предложеният от участника срок, посочен в календарни дни, включващ времето от момента на получаване на Уведомление от Изпълнителя за установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението, до окончателното отстраняване на тези грешки и нередности и подписване на двустранен костативен протокол за действителното отстраняване на същите. Предложеният от участника Срок за реакция при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на обучението е общовалиден за всички обучения, включени в Дейност №1 и Дейност №2 от настоящата публична покана. По повод изпълнение на договора, участникът следва да спазва този предложен срок, при установени грешки в материалите и документите, както и установени нередности, свързани с провеждането на всяко едно от предвидените обучения. 3. Предложена цена - изчислява се по формулата: Ц= (Цmin / Цi) x 100 Участникът следва да предложи цена за всяка отделна дейност и поддейност и обща цена за изпълнение на цялата поръчка. Участниците задължително разработват ценовите предложения при съобразяване с максималната прогнозна стойност на поръчката, като цяло и/или на някоя от посочените дейности, съгласно публичната покана и указанията за участие. От участие в процедурата се отстранява участник, предложил цена за изпълнение на поръчката, като цяло и/или на някоя от посочените дейности, по-висока от максималната прогнозна стойност, посочена в поканата.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

19/03/2014 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата се представя в запечатан непрозр. плик. Върху него се посочва наименованието на поръчката, адрес за кореспонденция, тел., факс и e-mail. Пликът трябва да съдържа: •Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; •Писмо към офертата; •Декларация за запознаване с условията на поръчката; •Административни сведения; •Декларация, че участникът ще спазва всички условия, необходими за изпълнение на поръчката; •Документ за регистрация или ЕИК съгл. чл. 23 от ЗТъргР; •Декларация за участие на подизпълнител с посочени вида на работите, които подизпълнителите ще извършват и дела на тяхното участие;(ако е приложимо) •Декларация за съгласие за участие като подизпълнител; (ако е приложимо) •Декларация от членовете на обединението за деклариране на ангажименти към изпълнението на поръчката; •Декларация за приемане на условията в проекта на договор; •При участник-обединение - Договор за създаване на обединението, в който е предвидено разпределението на дейностите на членовете на обединението по изпълнение на поръчката и е посочен представляващият; •Информация за реализирания специал. оборот от извършвани дейности, с предмет, сходен на предмета на поръчката, за последните 3 приключени фин. год. (2011, 2012, 2013), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си; •Списък на изпълнени договори с предмет, сходен на предмета на поръчката за последните 3 год., считано до датата на подаване на офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността му); •Референции за добро изпълнение към всеки договор, посочен в списъка. Референциите за договорите, доказващи изпълнението на критериите за допустимост са задължителни; •Списък на предложения от участника екип, ангажиран в изпълнението на поръчката; •Доказателства за покриване на минималните изисквания, заложени от Възложителя, за екипа от експерти, съгл. Списъка, в т.ч.: Декларация за разположение на експерта, в случаите, когато той не е в трудово правоотношение с участника; автобиография; заверени копия на дипломи за завършено образование; копия от трудови/осигурителни книжки; за експерт "Обучение по англ. език"- диплома за завършено образование, придружена от диплома за професионална преквалификация и/или сертификат за завършен курс, ниво "В1", в приложимите случаи (когато магистратурата по Филология или Педагогика не са с англ. език) списък на обученията, в които е участвал експертът, с посочване на темата на обучението, целевата група, както и дейността, която е изпълнявал той в обучението. Списъкът да е придружен с референции за добро изпълнение (издадени от работодател или възложител) за вписаните в него обучения. •Пълномощно на лицето подписващо офертата (когато не е подписана от управляващия участника); •Декларация, в свободен текст, в която участникът посочва, че ще има на свое разположение използваните ресурси - (в случаите, когато участникът ще използва ресурси на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, съгл. чл. 51а от ЗОП); •Предложение за изпълнение на поръчката, придружено от Обяснителна записка; •Ценово предложение; Оферта, която не отговаря на изискванията за участие или в нея липсват един или няколко от изисканите от Възложителя документи, се отхвърля и не се разглежда, като участникът не може да я коригира допълнително и да добавя липсващи или неправилно попълнени документи.Преди скл. на договора изпълнителят следва да представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Допълн. информация и документи, свързани с поръчката могат да се получат на интернет страницата на Община Попово, http://www.popovo.bg, раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

19/03/2014